PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D.

Mgr. Veronika Štěpánová (roz. Homolková)

 

Kontakty

e-mail: stepanova at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 420

 

Odborné zaměření

fonetika, jazyková kultura – ortoepie, jazykové poradenství, kodifikace české výslovnosti


Vzdělání

2017 rigorózní řízení na FF UK, obor fonetika

2009–2016 doktorské studium na FF UK, obor český jazyk (disertační práce: Česká ortoepická kodifikace, školitel doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.)
2003–2009 magisterské studium na FF UK, obory fonetika – český jazyk a literatura (diplomová práce Temporální vlastnosti českých frikativ, vedoucí PhDr. Pavel Machač, Ph.D.)


Dosažená praxe

od 2020 vědecká pracovnice v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

2017–2020 vědecká asistentka v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

2009–2016 odborná pracovnice výzkumu a vývoje v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
2008–2011 lektorka ortoepie na Vyšší odborné škole herecké v Praze
2007 přepisy nahrávek pro mluvený korpus v ÚČNK FF UK
2006–2007 spolupráce s autory Českého jazykového atlasu (přepisy dialektologických nahrávek, soupis dialektologických diplomových prací)
2004–2005 pomocná vědecká síla ve Fonetickém ústavu FF UK
2004 spolupráce s University of Liverpool, PedF UK a FF UK na výzkumu čtenářských dovedností žáků mladšího školního věku (hromadné i individuální testy)

 

Publikační činnost

Knižní publikace 

Bičan, A. – Duběda, T. – Havlík, M. – Štěpánová, V. (2020). Fonologie českých anglicismů. Praha: NLN.

Štěpánová, V. (2019). Výslovnost. In: Pravdová, M. – Svobodová, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. 2., upravené a doplněné vydání. Praha: Academia, s. 45–86.

Štěpánová, V. (2019). Vývoj kodifikace české výslovnosti. Praha: Academia.

Beneš, M. – Prošek, M. – Smejkalová, K. – Štěpánová, V. (2018). Interaction between language users and a language consulting centre: Challenges for language management theory and research. In: Fairbrother, L. – Nekvapil, J. – Sloboda, M. (eds.). The Language Management Approach: A Focus on Research Methodology. Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, s. 119–140.

 

Články v časopisech

Štěpánová, V. (2018). Adaptační principy výslovnosti anglicismů v češtině z pohledu konceptu centra a periferie. Nová čeština doma a ve světě, č. 2, s. 50–58. Dostupné elektronicky.

Koupil, O. – Štěpánová, V. (2017). Naše řeč v roce 1817. Naše řeč, 100, s. 193–206.

Štěpánová, V. (2016). Kolísání znělosti souhlásek v přejatých slovech v češtině: Výsledky výzkumu výslovnostního úzu. Naše řeč, 99, s. 169–188. PDF.

Štěpánová, V. (2015). Vokalická kvantita v přejatých slovech v češtině: Výsledky výzkumu výslovnostního úzu. Naše řeč, 98, s. 169–189. PDF.

Havlík, M. – Jílková, L. – Štěpánová, V. (2015). Management výslovnosti pravopisně neintegrovaného lexika v Českém rozhlase. Slovo a slovesnost, 76, s. 107–128. PDF.

Duběda, T. – Havlík, M. – Jílková, L. – Štěpánová, V. (2014). Průzkum výslovnostního úzu u výpůjček a cizích vlastních jmen – metodologické otázky. Jazykovědné aktuality, 51, s. 125–141. PDF.

Uhlířová, L. – Štěpánová, V. (2013). Denostupeň. Naše řeč, 96, s. 270–273. Dostupné elektronicky.

Štěpánová, V. (2013). Výslovnost cizích slov, vlastních jmen, zkratek a některé další fonetické dotazy v jazykové poradně. Naše řeč, 96, s. 117–140. PDF.

Štěpánová, V. (2013). Pojetí výslovnosti v českých výkladových slovnících (výzva k diskusi). Slovo a slovesnost, 74, s. 279–297. PDF.
Štěpánová, V. (2013). Fonetická problematika v jazykové poradně. Naše řeč, 96, s. 61–77. PDF.

Štěpánová, V. (2010). Silnice se v zimě udržuje pouze pluhováním (o slovesech plužit a pluhovat). Naše řeč, 93, s. 269–271. Dostupné elektronicky.

Homolková, V. (2008). Test moderátorů Objektivu a Toulavé kamery jakožto řečových vzorů. Čeština doma a ve světě, XVI, č. 1–2, s. 50–52. Dostupné elektronicky.
Homolková, V. (2008). Spojovací výraz „jednak – jednak“ a jeho obměny (výzkum na základě materiálu ČNK – SYN2005). Čeština doma a ve světě, XVI, č. 3–4, s. 170–176. Dostupné elektronicky.

Články ve sbornících
2020
Štěpánová, V. (2020). Jak se vyslovuje Slovensko? In: Gajdošová, K. – Gregorík, P. (eds.). Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, s. 286–290. Dostupné elektronicky.
2017
Štěpánová, V. (2017). Fonetická adaptace anglicismů v češtině (z výsledků výzkumu výslovnostního úzu). In: Chocholová, B. – Molnár Satinská, L. – Múcsková, G. (eds.). Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Zborník z medzinárodnej konferencie (Socio)lingvistika – perspektívy, limity a mýty (Smolenice 11. – 13. 4. 2016). Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, s. 352–358. Dostupné elektronicky.
2016
Štěpánová, V. (2016). Jak v češtině oslovujeme pana Smitha/Smithe. In: Fedoszov, O. – Janiec-Nyitrai, A. – Muchová, Z. (eds.). „Od počátků k současnosti (1955–2015)“ 60. let bohemistiky na ELTE. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, s. 323–327. PDF.
Štěpánová, V. (2016). Výslovnost v českém výkladovém slovníku: co a jak. In: Lišková, M. – Vodrážková, V. – Děngeová, Z. (eds.). Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století. Sborník abstraktů z workshopu konaného ve dnech 29.–30. 11. 2016 v Praze. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 72–74. Dostupné elektronicky.
Štěpánová, V. – Duběda, T. – Havlík, M. – Jílková, L. (2016). K výzkumu výslovnosti přejatých slov. In: Svobodová, D. – Bańko, M. (eds.). Skryté přednosti přejatých slov. Ukryte zalety wyrazów obcych. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, s. 121–125. PDF.
Štěpánová, V. (2016). How Should These Names Be Pronounced? Specific Phonetic Features of Proper Names in Czech. In: Hough, C. – Izdebska, D. (eds.). Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences, Glasgow, 25-29 August 2014. Vol. 4. Theory and Methodology. Socio-onomastics. Glasgow: University of Glasgow, s. 179–187. Dostupné elektronicky.

2015

Štěpánová, V. (2015). Výslovnostní specifika toponym v češtině. In: Gałkowski, A. – Gliwa, R. (eds.). Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze. Microtoponyms and macrotoponyms in communication and literature. Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 25–32.

Štěpánová, V. (2015). Když Slováci mluví česky (analýza výslovnosti). In: Barnová, K. ­– Chomová, A. (eds.). Varia XXI. Zborník príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, s. 545­–554. Dostupné elektronicky.
Štěpánová, V. (2015). Jazyková politika v českých veřejnoprávních médiích z pohledu fonetika. In: Kołodziej, A. – Bańka-Kowalczyk, M. – Budzińska, M. (eds.). Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych II. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, s. 159–163.
Štěpánová, V. (2015). K obtížnému shánění (korpusových dat pro fonetický výzkum). In: Děngeová, Z. – Vališová, P. (eds.). Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií. Sborník z Konference studentů českého jazyka 2013 (Brno 4. 10. 2013). Praha: Ústav pro jazyk český, s. 36–41. Dostupné elektronicky.
Štěpánová, V. (2015). K dnešním možnostem výzkumu mluvené češtiny. In: Czok, M. – Czemplik, N. – Nousch, A. – Veselka, M. (eds.). Między regionalizmami a kosmopolityzmem. Polska, niemiecka i czeska literatura, język i kultura. Materiały IX Międzynarodowej Konferencji interFaces we Wrocławiu i w Karpaczu. Leipzig – Dresden – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Neisse Verlag, s. 253–261.

2014
Duběda, T. – Havlík, M. – Jílková, L. – Štěpánová, V. (2014). Loanwords and Foreign Proper Names in Czech: a Phonologist’s View. In: Emonds, J. – Janebová, M. (eds.). Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2013. Olomouc: Palacký University, s. 313–321. PDF.
Štěpánová, V. (2014). K uvádění výslovnosti v českých výkladových slovnících. In: Ondrejovič, S. – Satinská, L. – Vrábľová, J. (eds.). Štefan Peciar a moderná lexikografia. Zborník k 100. výročiu narodenia Štefana Peciara. Bratislava: VEDA, s. 216–223.
Štěpánová, V. (2014). Devatenáct set softwarů a hardwarů (analýza vybraných výslovnostních jevů v češtině). In: Dudová, K. (ed.). Varia XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5. – 7. 12. 2012). Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, s. 422­–426. Dostupné elektronicky.

2013
Štěpánová, V. (2013). Some Remarks on the Pronunciation of Foreign Proper Names in Czech. In: Felecan, O. (ed.). Name and Naming. Proceedings of the Second International Conference on Onomastics. Onomastics in Contemporary Public Space. Baia Mare, May 9–11, 2013. Cluj-Napoca: Mega – Argonaut, s. 707–711.
Štěpánová, V. (2013). Nová možnost zkoumání (nejen) zvukové roviny jazyka – korpus Monolog. Lingvistika Praha 2013 [on-line]. Publ. 10. 7. 2013. Dostupné elektronicky.
Štěpánová, V. (2013). Die Aufnahmen von professionellen Sprechern aus dem öffentlich-rechtlichen Tschechischen Rundfunk – Quelle der Forschung der tschechischen Aussprachenorm. In: Kuße, H. – Kosourová, H. (eds.). Tschechisch in den Medien. Beiträge zum 6. Bohemicum Dresdense 11. November 2011. Specimina Philologiae slavicae, 177. München – Berlin: Verlag Otto Sagner, s. 67–71.
Štěpánová, V. (2013). Česká ortoepická kodifikace (vznik, obsah, porovnání s kodifikací výslovnosti němčiny). In: Neswetha, J. – Czerwonka, Z. – Rysová, K. (eds.). Grenzüberschreitungen. Polnische, tschechische und deutsche Sprache, Literatur und Kultur. Beiträge zur VIII. Internationalen Westslawistischen interFaces-Konferenz in Leipzig 26.05.-02.06.2011. Hildesheim, Zürich, New York: Olms, s. 343–351.

2012
Štěpánová, V. (2012). Korpus řečových vzorů. In: Múcsková, G. (ed.). Varia XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov, Častá-Papiernička 24.–26. 11. 2010. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, s. 565–567. Dostupné elektronicky.
Štěpánová, V. (2012). Klasifikace titulů literárních děl. In: Ološtiak, M. (ed.). Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia Prešov 12.–14. septembra 2011. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, s. 360–367. Dostupné elektronicky; zde s. 349–356.
Štěpánová, V. (2012). Česká ortoepie a její současné problémy. In: Palecsková, D. Kumorová, Z. Gregorík, P. (eds.). Rara Avis IX. 1. diel – jazykoveda. Zborník z IX. medzinárodnej filologickej konferencie. Trnava: Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, s. 219–223.

2011
Štěpánová, V. (2011). Korpus rozhlasových nahrávek. In: Čermák, F. (ed.). Korpusová lingvistika Praha 2011. Svazek 2. Výzkum a výstavba korpusů. Praha: NLN. s. 74–77.

2010

Štěpánová, V. (2010). Řečové vzory z pohledu teorie jazykového managementu. In: Janovec, L. – Hájková, E. – Gwóźdź-Szewczenko, I. – Maciołek, M. (eds.). Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě. Příspěvky z mezinárodní studentské vědecké bohemistické konference, Brandýs nad Labem 18.–20. června 2010. Brno: Tribun EU, s. 159–163. PDF.
Štěpánová, V. (2010). Osobní jména v prózách Jana Drdy. In: David., J. – Čornejová, M. – Harvalík, M. (eds.). Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Ostrava – Praha: Ostravská univerzita v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 478–486.
Štěpánová, V. (2010). Mluvený projev studentů 1. ročníku Vyšší odborné školy herecké. In: Hladký, J. – Rendár, Ľ. (eds.). Varia XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009). Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 386–389. Dostupné elektronicky.
Homolková, V. (2010). Jak dlouho trvá české „s“ a „z“? In: Kováčová, V. (ed.). Varia XVII. Zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada – Škutovky 7.–9. 11. 2007). Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 151–158. Dostupné elektronicky.
2009
Homolková, V. (2009). Poslechové testy typu „Řečový vzor“. In: Gianitsová-Ološtiaková, L. – Ivanová, M. – Ološtiak, M. (eds.). Varia XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov – Kokošovce-Sigord 3.–5. 12. 2008). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, s. 224–227. Dostupné elektronicky.
2008
Homolková, V. (2008). Zeměpisná jména v prózách Jana Drdy. In: Pastyřík, S. – Víška, V. (eds.). Onomastika a škola 8. Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 379–388.
Homolková, V. (2008). K temporálním vlastnostem českých prealveolárních frikativ. In: Kopřivová, M. – Waclawičová, M. (eds.). Čeština v mluveném korpusu. Praha: NLN, s. 124–131.

 

Recenze, zprávy a ostatní

Štěpánová, V. (2020). Jména pohádkových postaviček z Příběhů včelích medvídků. Acta onomastica, 61/2, s. 492. PDF.

Dvořáková, Ž. – Štěpán, P. – Štěpánová, V. (2020). 5. ročník konference ICONN. Acta onomastica, 61/1 , s. 250–252.

Štěpánová, V. (2011). Časopis Český jazyk a literatura, ročník 57–60. Naše řeč, 94, s. 46–50. Dostupné elektronicky.
Štěpánová, V. (2011). Jiří Zeman: Základy české ortoepie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. 186 s. Slovo a slovesnost, 72, s. 149–152. PDF.
Štěpánová, V. (2011). Jan Drda (slovníkové heslo). In: Vošahlíková, P. a kol. Biografický slovník českých zemí, 14. sešit Dot−Dvo. Praha: Libri.

 

Spoluautorství popularizačních publikací

Jílková, L. – Štěpánová, V. (2019). Nejen píšeme, ale i mluvíme. Poznámky k uvádění výslovnosti ve slovníku. In: Lišková, M. – Šemelík, M. (eds). Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého. Praha: NLN, s. 81–90.

Pravdová, M. (ed.) (2016). Čeština nově od A do Ž. Praha: Academia.

Pravdová, M. (ed.) (2012). Jsme v češtině doma? Praha: Academia.


Publikace v tisku

Štěpánová, V. – Koupil, O. (v tisku). Chybně vyslovená a lépe psaná slova čleka Václava Hanky. In: Černý, M. – Čermák, V. – Skwarska, K. (eds.). Václav Hanka – vlastenecký vědec, či slovanský snivec? Praha.

 

Účast na grantových projektech 

2016–2017, 2019 členka týmu projektu NAKI II Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi, kód projektu: DG16P02B009 (řešitel: M. Prošek)

2016–2018 členka týmu grantového projektu GA ČR Fonologie českých anglicismů, reg. č.: 16-06012S (řešitel: A. Bičan)

2013–2015 členka týmu grantového projektu GA ČR Výslovnost neintegrovaného lexika v češtině, reg. č.: 13-00372S (řešitel: M. Havlík)

2014, 2015 účast na projektu LINDAT-CLARIN Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat, LM2010013

2012–2013 členka týmu grantového projektu GA ČR Psaní velkých písmen v češtině, reg. č.: P406/11/2017 (řešitelka: I. Svobodová)
2010–2012 řešitelka studentského grantového projektu Korpus nahrávek českých řečových vzorů financovaného pod číslem 0264/2010 Grantovou agenturou UK (hodnocen jako „splněn s mimořádně dobrými výsledky“)

2011 zapojení do projektu Specifického vysokoškolského výzkumu FF UK v Praze Filosofie, kultura, svět (číslo 263102; řešitel: Š. Špinka)

2010 zapojení do projektu Specifického vysokoškolského výzkumu FF UK v Praze Slovo, jazyk, smysl (číslo 261103; řešitel: Š. Špinka)

 

Výuka na VŠ

2012–2017 výuka volitelného semináře Jazykové poradenství v Česku pro Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK (společně s M. Benešem)
2012 výuka kultury řeči pro Fonetický ústav FF UK
2011–2013 výuka stylistiky pro Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK

 

Ostatní

Software

Štěpánová, V. (2016). Korpus Monolog 1.1. [on-line].

Duběda, T. – Havlík, M. – Jílková, L. – Štěpánová, V. (2015). Databáze výslovnostního úzu cizích slov. [on-line].

Štěpánová, V. (2012). Korpus Monolog 1.0. [on-line].

 

Přednášky a referáty, které nevyšly tiskem

Štěpánová, V. (2019). Piece of cheesecake. K fonologii českých anglicismů. Zvaná plenární přednáška na 40. studentském workshopu Žďárek (1. 11. 2019; Kostelec nad Černými lesy).

Štěpánová, V. (2016). Zvuková podoba češtiny počátku 19. století (ušima V. Hanky). Referát na diachronním setkání Týnec (9.–11. 11. 2016; Týnec nad Sázavou).

Štěpánová, V. – Havlík, M. (2015). O čem vypovídá Databáze výslovnostního úzu cizích slov? Přednáška v Kruhu přátel českého jazyka (9. 12. 2015; Praha).

Štěpánová, V. (2015). Jak se dělá fonetický výzkum (a proč nemohou vědci vždy říkat úplnou pravdu). Přednáška v rámci Science Café Nové Strašecí (26. 5. 2015)

Štěpánová, V. (2015). Problematika výslovnosti přejímek v češtině. Přednáška v rámci projektu OPVK Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech, CZ.1.07/2.2.00/28.0178 (25. 3. 2015; katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci).

Štěpánová, V. (2015). Vokalická kvantita v zakončeních přejatých slov – úzus versus kodifikace. Přednáška v Jazykovědném sdružení v rámci fonetického odpoledne věnovaného aktuálním výzkumům v oblasti výslovnosti cizích slov a vlastních jmen v češtině (26. 2. 2015).

Štěpánová, V. – Jílková, L. (2014 a 2015). O kultivované výslovnosti. Přednáška v rámci Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy (5. 6. 2014, 7. 12. 2015; AV ČR).

Štěpánová, V. (2014). „Není lze toho tak vypsati jako by snadné bylo ukázati.“ aneb útržky z historie české ortoepie. Referát na diachronním setkání Týnec (3.–5. 12. 2014; Týnec nad Sázavou).

Štěpánová, V. (2014). Sociolingvistický pohled na jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český. Přednáška v rámci projektu OPVK Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech, CZ.1.07/2.2.00/28.0178 (16. 10. 2014; katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci).

Štěpánová, V. (2014). Z praxe pražské jazykové poradny: dotazy výslovnostní, pravopisné i jiné. Přednáška pro bohemisty pořádaná Velvyslanectvím ČR v Helsinkách a Univerzitou Helsinky (11. 3. 2014; Helsinky, Finsko). Zpráva o přednášce.

Duběda, T. – Štěpánová, V. (2013). Pronunciation of loanwords in Czech: The eight principles of adaptation. Referát na mezinárodní slavistické konferenci ve Štětíně (The Eighth Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society; 25.–27. 10. 2013).

Havlík, M. – Jílková, L. – Štěpánová, V. (2013). Language management in Czech Radio: The case of pronunciation of loanwords and foreign proper names. Referát na mezinárodní konferenci o jazykovém managementu v Praze (Third International Language Management Symposium; 13.–14. 9. 2013).
Beneš, M. – Prošek, M. – Smejkalová, K. – Štěpánová, V. (2013). Language Management Theory and language consulting interaction. Referát na mezinárodní konferenci o jazykovém managementu v Praze (Third International Language Management Symposium; 13.–14. 9. 2013).

Štěpánová, V. (2013). Fonetické dotazy v jazykové poradně ÚJČ a korpus Monolog. Přednáška na teoreticko-metodologickém semináři ÚČJTK FF UK (11. 4. 2013).

Štěpánová, V. (2012). „Prč volim ledovce a jaký mam pány do budoucna“ aneb Co se line z našich úst. Přednáška v rámci vědeckého festivalu AV ČR Týden vědy a techniky (13. 11. 2012).

Štěpánová, V. (2012). Řečové vzory, výslovnost v médiích a jazykové poradenství z pohledu teorie jazykového managementu. Přednáška na sociolingvistickém semináři ÚLUG FF UK (6. 6. 2012).

Štěpánová, V. (2011). Výslovnostní problematika v jazykové poradně. Přednáška v Kruhu přátel českého jazyka (12. 10. 2011).

 

Další odborné aktivity

členka Jazykovědného sdružení České republiky a mezinárodní onomastické organizace International Council of Onomastic Sciences

lektorka studentské stáže v rámci Otevřené vědy AV ČR (2021)

vedení bakalářské práce a oponování diplomových prací v ÚČJTK FF UK, oponování bakalářské práce v ÚJB FF MU
anonymní recenzní posudky pro časopisy Slovo a slovesnost, Naše řeč, Studie z aplikované lingvistiky, Listy klinické logopedie

anonymní oponentské posudky projektů pro GA UK a ARRS (Slovenian Research Agency)

revize výslovnostních údajů v Akademickém slovníku současné češtiny

přednášky pro Univerzitu 3. věku FF UK (2009, 2010, 2014, 2018) a pro ETF UK (2013, 2015, 2017)
popularizační jazykové sloupky do Lidových novin (od 2012) a Literárních novin (2012–2013)
spolupráce s médii (např. Česká televize, pořad O češtině aj.; Český rozhlas – Leonardo, ARD Studio Prag)

členka poroty jazykovědné konference Gymnázia Na Zatlance (2013–2017); odborná konzultantka žákovského týmu ZŠ Litomyšl, Zámecká 496, v soutěži AMAVET – Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji (2016–2017)

účast na Letní škole lingvistiky (2008, 2010, 2011, 2012)