Mgr. Jana Špirudová

 

Kontakty

 • e-mail: spirudova at ujc.cas.cz
 • telefon: +420 225 391 415

Profil na Google Scholar

 

Odborné zaměření

 • lexikologie, srovnávací lexikologie, lexikografie

 

Vzdělání

 • 1990–1997 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • magisterské studium oboru český jazyk a literatura – ruský jazyk a literatura (doplňkové studium: slovenistika)

 

Dosažená praxe

 • 1999–2009 Slovanský ústav Akademie věd České republiky
 • 2010–dosud Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
  • od r. 2020 pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie, členka lexikografického týmu

 

Zahraniční pobyty

 • 1994/1995, letní/zimní semestr, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (stipendium MŠMT)
 • 2009/2010 Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra - SAV (podpora mobilit SAIA)

 

Publikace

 

Články v odborných periodikách

 • GARABÍK, Radovan – ŠPIRUDOVÁ, Jana (2009). Design of a New Slovak-Czech Lexical Database. In: Metalanguage and Encoding Scheme Design for Digital Lexicography. Bratislava: Tribun EU, s. 71–76.
 • ŠPIRUDOVÁ, Jana (2007). Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem. [Členitev jezikovne resničnosti Mednarodni simpozij Obdobja – Metode in zvrsti, Ljubljana, 27.–28. november 2003. Ljubljana, 2004. 529 s]. Slavia, roč. 76, č. 3, s. 353–360.
 • SAVICKÝ, Nikolaj – ŠPIRUDOVÁ, Jana (2007). Bytijnyje predloženija v slavjanskich jazykach. Slavia, roč. 76, č. 2, s. 121–128.
 • ŠPIRUDOVÁ Jana (2003). Matija Murko – druhý předseda Slovanského ústavu. Slavia, roč. 72, č. 1, s. 71–79. [Mezinárodní symposium Matija Murko: Osobnost a dílo. Praha, 26. března 2002]
 • ŠPIRUDOVÁ, Jana (1999). K činnosti Sboru pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi při Slovanském ústavu. Slavia, roč. 68, 3–4, s. 471–482.

 

Recenze

 • ŠPIRUDOVÁ, Jana (2009). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Academia: Praha, 2007. 688 s. Slavia, roč. 78, 1–2, s. 159–161.
 • ŠPIRUDOVÁ, Jana (2006). Kalin Golob, M.: Jezikovne reže. Pravna praksa. – Ljubljana 2001–2003. 2 sv. Slavia, roč. 75, č. 3, s. 304–308.
 • ŠPIRUDOVÁ, Jana (2001). Imena podjetij kot jezikovno kulturno vprašanje/Alenka Gložančev. – Ljubljana: Rokus, 2000. Acta onomastica. Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 251–255.

 

Vybrané překlady

 • KLABJAN, Borut (2014). Češi a Slováci na Jadranu: vztahy s Terstem a severním Jadranem v letech 1848–1948; překlad J. Špirudová. Vyd. 1. – Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 239 s.
 • TORKAR, Silvo (2012). Predoslje a Prelosno (po 45 letech), překlad J. Špirudová. In: Acta onomastica, roč. 53, s. 316–322.
 • PLETERSKI, Andrej (2009). The inventing of Slavs or inventive Slavs? O ideovém světě a způsobu bydlení starých Slovanů, překlad J. Špirudová. In: Archeologické rozhledy, roč. 61, seš. 2, s. 331–336.

 

Projekty a granty

 • 2000–2002 Srovnávací neologie slovanských jazyků 2000–2002, řešitel: prom. fil. Nikolaj Savický, CSc., Grantová agentura AV ČR, IAA0092002 (srovnávací lexikologie - slovinština, čeština)
 • 2012–2015 Konfrontační popis současného slovenského a českého lexika (systémové vztahy a komunikační koexistence), Grantová agentura ČR, P406/11/2304, řešitelka: PhDr. Mira Nábělková, CSc. (koordinátorka projektu, databáze diferečních výrazů)