PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D.

 

Kontakty:

e-mail: smejkalova at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 424

silueta.jpg

 

Odborné zaměření: teorie jazykové kultury, především problematika jazykové normy a kodifikace; teorie a praxe jazykového poradenství; morfologie; pravopis

 

Vzdělání:

 • 2017 – udělení titulu PhDr. v rigorózním řízení na FF UK – obor český jazyk
 • 2004–2012 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • doktorské studium – obor český jazyk
 • disertační práce Vývoj současné češtiny z hlediska pojmů centrum a periferie
 • University of Sheffield (stipendijní program Erasmus)
 • 1996–2004 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • magisterské studium – obor český jazyk a literatura
 • diplomová práce Negace v jednotlivých komunikačních situacích
 • 1992–1996 Gymnázium Budějovická v Praze 4


Dosažená praxe:

 • 2001–dosud: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
  • vedoucí redaktorka časopisu Naše řeč (2022–dosud)
  • vedoucí oddělení jazykové kultury (2017–dosud)
  • členka oddělení jazykové kultury (2001–2016)

 
Publikační činnost:

Monografie a kolektivní publikace:

 • 2018 – BENEŠ, M. – PROŠEK, M. – SMEJKALOVÁ, K. – ŠTĚPÁNOVÁ, V.: Interaction between language users and a language consulting center: challenges for Language Management Theory research. In: Jiří Nekvapil – Lisa Fairbrother – Marián Sloboda (eds.), Language Management Approach: Special Focus on Research Methodology. New York.: Peter Lang, s. 119–140.
 • 2017 – Kodifikace proprií v teorii jazykové kultury. In: Oldřich Uličný (ed.), Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. 121–134.
 • 2015 – SVOBODOVÁ, I. a kol.: Psaní velkých písmen v češtině. Academia, Praha. Autorství 2 kapitol (Živé bytosti a bytosti takto pojaté; Zeměpisná jména)
 • 2014 – Pravdová, M. – Svobodová, I. (eds.): Akademická příručka českého jazyka. Nakladatelství Academia, Praha 2014, 533. Autorství 20 kapitol.
 • 2008 – Internetová jazyková příručka (s kolektivem autorů) [online] <http://prirucka.ujc.cas.cz/>. Zpracování 6986 slovníkových hesel a autorství 20 výkladových hesel pod šifrou ks

 

Články v odborných periodikách a konferenčních sbornících:

 • 2017 – PROKŠOVÁ, H. – SMEJKALOVÁ, K.: Odchylky od spisovné jazykové normy v současných právních textech. Správní právo, vyd. Ministerstvo vnitra, r. 50, č. 7, s. 654–363.
 • 2017 – Noremnost proprií z pohledu veřejnosti a lingvistů. In: O. Orgoňová – A. Bohunická – G. Múcsková – K. Muziková – Z. Popovičová Sedláčková (eds.), Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka, 11. – 12. 9. 2017. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka, s. 258–267.
 • 2016 – Faktory ovlivňující pravopisnou adaptaci a kodifikaci přejatých slov. In: D. Svobodová, M. Bańko (eds.), Skryté přednosti přejatých slov. Sborník příspěvků [online]. Cit. 10. 8. 2016. Dostupné z WWW: http://konference.osu.cz/approval/prispevky.php?idp=52, s. 113–120.
 • 2016 – Morfologické varianty ve vztahu k normě a kodifikaci. In: M. Lišková – V. Vodrážková – Z. Děngeová (eds.), Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století: Sborník abstraktů z workshopu konaného ve dnech 29.–30. 11. 2016 v Praze. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 22–23.
 • 2015 – BENEŠ, M. – PROŠEK, M. – SMEJKALOVÁ, K.: Jazyková kultura v mluvnici. In: Oldřich Uličný et al., Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 47–49.
 • 2015 – BENEŠ, M. – PROŠEK, M. – SMEJKALOVÁ, K.: Český pravopis – teorie i aplikace. In: Oldřich Uličný et al., Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 329–343.
 • 2015 – Mluvnická shoda. In: O. Uličný (ed.), Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: UPOL, s. 285–286.
 • 2015 – Adaptace cizích slov. In: O. Uličný (ed.), Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: UPOL, s. 287–290.
 • 2014 – Koncept centra a periferie ve vztahu k jazykové kultuře. In: S. Ondrejovič, L. Satinská, J. Vráblová (eds.), Štefan Peciar a moderná lexikografia. Bratislava, Veda – vydavatelstvo SAV, str. 297–308.
 • 2014 – SMEJKALOVÁ, K – KOPECKÝ, J.: Mezinárodní sympozium o jazykovém managementu v Praze. SaS, 75, č. 2, s. 156–160.
 • 2013 – BENEŠ, M. – SMEJKALOVÁ, K.: Úvahy nad současným českým pravopisem. In: Oldřich Uličný (ed.), Studie k Moderní mluvnici češtiny: 5, K české fonetice a pravopisu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, s. 170–188.
 • 2013 – BENEŠ, M. – PROŠEK, M. – SMEJKALOVÁ, K.: Kodifikace a její role v současné společnosti. In: Oldřich Uličný (ed.), Studie k Moderní mluvnici češtiny: 2, Komunikační situace a styl. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, s. 15–24.
 • 2013 – Odlišnosti gramatických kategorií apelativ a proprií. In: O. Uličný (ed.), Studie k Moderní mluvnici češtiny. Úvahy o české morfologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 65–84.
 • 2013 – Subjektivní stylotvorné faktory. In: O. Uličný (ed.), Studie k Moderní mluvnici češtiny. Komunikační situace a styl. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 152–57.
 • 2013 – Červená karkulka. In: NŘ, 96, s. 58–59. (drobnost)
 • 2013 – Mimojazykové vlivy při realizaci gramatických kategorií v propriálním morfologickém systému. In: Slavomír Ondrejovič – Júlia Vrábľová – Anežka Krausová (eds.), Jazyk a diskurz v kutúrnom a politickom kontexte [Sociolinguistica Slovaca, 7]. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, s. 253 –261.
 • 2013 – Interdeklinační tendence mezi deklinačními typy „žena“ a „růže“ jako příklad periferie morfologického systému. In: Gramatika a korpus 2012 (sborník z konference ve formě CD). Hradec Králové: Gaudeamus, UHK.
 • 2012 – Pravdová, M. (ed.): Jsme v češtině doma? Nakladatelství Academia, Praha. Autorství 21 výkladových hesel pod šifrou ks.
 • 2012 – PROŠEK, M. – SMEJKALOVÁ, K.: Kodifikace – právo, nebo pravomoc. In: S. Čmejrková – J. Hoffmannová – J. Klímová (eds.), Čeština v pohledu synchronním a diachronním: Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, s. 807–811.
 • 2011 – PROŠEK, M. – SMEJKALOVÁ, K.: Kodifikace – právo, nebo pravomoc. , 94, č. 5, s. 231–241.
 • 2011 – Žijí ve Walesu Walesané, nebo Velšané? , 94, č. 2., s. 104–105. (drobnost)
 • 2007 – Ženská osobní jména v morfologickém systému češtiny. , 90, č. 1., s. 225–236.
 • 2006 – Patio. , 89, č. 4, s. 221. (drobnost)
 • 2005 – Úskalí současné češtiny z hlediska klientů jazykové poradny., 88, s. 128.
 • 2004 – MLEJNECKÁ, J. – PRAVDOVÁ, M. – PROŠEK, M. – SMEJKALOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, I. – UHLÍŘOVÁ, L.: Pražská jazyková poradna dnes a zítra. In: (ed. E. Minářová; K. Ondrášková, Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy, MU, Brno, s. 130–136.
 • 2004 – Konzola, nebo konzole? , 87, č. 1, s. 52–53. (drobnost)
 • 2003 – Do přírody jedině v nepropro obleku. , 86, č. 5, s. 270. (drobnost)

 
Edice:
2013, 2014, 2015 – M. BENEŠ, L. BENEŠOVÁ, J. KŘIVAN, H. PROKŠOVÁ, M. ZÍKOVÁ, K. SMEJKALOVÁ. Lingvistika Praha 2013, Lingvistika Praha 2014, Lingvistika Praha 2015. Sborník příspěvků [online]. Cit. 23. 10. 2018. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/node/164>, <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/node/196>, <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/node/561>

 

Účast ve vědeckých a odborných projektech:

 • 2017–dosud – NAKI II Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi (reg. č. DG16P02B009, 2016–2019); poskytovatel: Ministerstvem kultury ČR; hlavní řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., spoluřešitel: doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D. (členka řešitelského týmu)
 • 2017–2019 – Didaktika českého jazyka v současném vzdělávacím kontextu (reg. č. PRIMUS/HUM/19); poskytovatel PedF UK, program Primus; hlavní řešitel: PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D. (členka týmu, odborná lingvistická garantka).
 • 2011–2013 – Psaní velkých písmen v češtině (reg. č.: P406/11/2017); poskytovatel: GA ČR; hlavní řešitelka: PhDr. Ivana Svobodová (členka řešitelského týmu)
 • 2010–2015 – LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat (reg. č. LM2010013); poskytovatel: MSM/LM; spoluřešitel za ÚJČ: K. Oliva (členka řešitelského týmu)
 • 2010–2013 – Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny (reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0275); poskytovatel: ESF; hlavní řešitel: prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. (členka řešitelského týmu)
 • 2004–2008 – Jazyková poradna na internetu (reg. č.: 1ET200610406), poskytovatel: GA ČR; hlavní řešitelka: PhDr. Ivana Svobodová (členka řešitelského týmu)
 • 2001–2004 – Centrum komputační lingvistiky (reg. č.: LN00A063); poskytovatel: MŠMT; spoluřešitelé za ÚJČ: PhDr. L. Uhlířová, doc. F. Štícha (členka řešitelského týmu)

 

Členství v institucionálních orgánech:

Od r. 2017 členka Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 

Výuka:

 • Ústav jazyka a komunikace neslyšících FF UK
  • 2018 seminář Současný český jazyk I – Morfologie
  • 2015 seminář Metody lingvistické práce
 • Institut mediálních studií FSV UK
  • 2012–2013 seminář Úvod do studia českého jazyka
 • Katedra současných slovanských studií Université Stendhal, Grenoble
  • 2008–2010 seminář Český jazyk, kultura a reálie

 
Popularizace:

 • Lidové noviny: 80 jazykových sloupků (2015–2018)
 • Pravdová, M. Čeština nově od A do Ž. Academia/Lidové noviny, Praha 2016. Autorství 11 textů.
 • Lidové noviny: kurz Čeština nově A–Ž (6. 2. – 13. 3. 2015). Autorství 11 textů.
 • Literární noviny: Jazykové zákampí – 8 textů (2015–2016)
 • Pravdová, M. – Saturková, J. (eds.): O češtině 3. Edice ČT, Praha 2010. Autorství 2 kapitol a 1 odpovědny.
 • Pravdová, M. – Saturková, J. (eds.): O češtině 2. Edice ČT, Praha 2008. Autorství 3 kapitol a 5 odpověden.
 • Saturková, J. (ed.): O češtině. Edice ČT, Praha 2007. Autorství 1 kapitoly a 6 odpověden.
 • Lidové noviny: kurz Čeština v práci (5. 11. – 9. 12. 2007). Autorství 9 textů
 • Pravidelné popularizační přednášky pro školy a veřejnost.
 • Spolupráce s médii:
  • Česká televize: seriál O češtině (2006–2012). Účinkování a autorství 6 námětů na scénář.
  • Pravidelná účast v televizních a rozhlasových pořadech o češtině.

 

Různé:

 • 2016–2017 členka organizačního týmu konference 100 let Naší řeči (9.–-11. 1. 2017).
 • Členka organizačného výboru konference Lingvistika Praha 2013 (4.–6. 4. 2013), 2014 (10.–12. 4. 2014) a 2015 (22.–24. 10. 2015).
 • Účast ve validační komisi pro přípravu státních maturit z češtiny (2013–dosud)
 • Účast v připomínkovém řízení k ČSN 01 6910 o úpravě dokumentů (2013–2014)

 

Vedení odborných kurzů:

 • 2005–dosud: lektorská činnost v oblasti českého jazyka.
 • 2006–2008 výuka češtiny pro cizince (jazyková agentura Lingua viva).