Mgr. et Mgr. Jakub Sláma

Kontakt

 • e-mail: slama at ujc.cas.cz
 • tel.: +420 225 391 414

Profil na ResearchGate

 

 

Odborné zaměření

 • syntax češtiny a angličtiny, valence, lexikologie a slovotvorba, neologie; kognitivní lingvistika a konstrukční gramatika

 

Vzdělání

 • od 2018 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, doktorské studium (obor: Český jazyk, školitelka: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.; disertační práce Náčrt konstrukčního přístupu k české slovotvorbě)
 • od 2018 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, doktorské studium (obor: Anglický jazyk, školitelka: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.; disertační práce Noun Valency in English)
 • 2016–2018 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, magisterské studium (obor: Anglický jazyk; diplomová práce The prepositional phrase with the preposition at as a valency complement of nouns)
 • 2016–2018 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, magisterské studium (obor: Český jazyk – specializační studium; diplomová práce Sémantická dědičnost při sufixaci od polysémních slov)
 • 2013–2016 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářské studium (obor: Anglistika-amerikanistika, Český jazyk a literatura; bakalářská práce English counterparts of the Czech instrumental case)

 

Další vzdělání

 • květen 2021: certifikovaný online kurs Fundamentals of Neuroscience, Part 3: The Brain (Harvard University)
 • srpen 2020: certifikovaný online kurs Fundamentals of Neuroscience, Part 2: The Neurons and Networks (Harvard University)
 • duben 2020: certifikovaný online kurs Language Testing during Awake Brain Surgery (University of Groningen)
 • duben 2020: certifikovaný online kurs Fundamentals of Neuroscience, Part 1: The Electrical Properties of the Neuron (Harvard University)
 • březen 2020: certifikovaný online kurs Introduction to Forensic Science (University of Strathclyde)
 • leden 2020: LOT Winter School 2020 (Tilburg) – kurzy Bayesian Data Analysis using Brms; Language in the Adult and Infant Brain; Language Acquisition
 • červen 2019: Birmingham Statistics for Linguists Summer School 2019
 • říjen 2018: školení v práci s EEG/ERP pro lingvisty

 

Dosažená praxe

 • od března 2021 oddělení gramatiky Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • od ledna 2014 oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • 2019–2020 asistent na Ústavu anglického jazyka a didaktiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • 2018–2019 odborný asistent Katedry anglického jazyka a literatury Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
 • 2018–2019 anotátor na Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

 

Publikace


Monografie, kolektivní publikace

 • Kolektiv autorů. Akademický slovník současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR.
  • člen autorského kolektivu: hesla s náslovím b- (2019), c-, č- (2020); d-, ď- (2022), f- (v přípravě)

 

Článek v časopise

 

Příspěvek ve sborníku

 

Recenze

 

 

Projekty, granty – hlavní řešitel

 • od 2021: Valence substantiv v angličtině v kognitivní perspektivě (GA UK; Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK)

 

Projekty, granty – člen řešitelského týmu

 • 2022–2024: účast na grantovém projektu Odraz slovotvorných vztahů ve valenci substantiv: Případ českých deverbálních a deadjektivních substantiv (GA ČR, hlavní řešitelka Mgr. Veronika Kolářová, Ph.D.)
 • 2021–2023: účast na grantovém projektu Nominal morphological categories and the mean length of utterance in a longitudinal corpus of early language development (START/HUM/016, hlavní řešitelka Mgr. Klára Matiasovitsová, Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
 • od 2019 účast na grantovém projektu Primus Výzkumná skupina pro empirické studium formální syntaxe a sémantiky, hlavní řešitel: Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy)
 • od 2019 účast na grantovém projektu uděleném Grantovou agenturou ČR Adjectival postposition in English, hlavní řešitelka: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. (Ústav anglického jazyka a didaktiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy)
 • člen autorského kolektivu Akademického slovníku současné češtiny

 

Členství v oborových organizacích

 • člen badatelské skupiny EPoCC
 • od ledna 2021 člen Linguistic Society of America
 • od dubna 2020 člen Cognitive Science Society
 • od března 2020 člen International Association of Forensic Linguists
 • od září 2018 člen České asociace kognitivní lingvistiky
 • od března 2017 člen Jazykovědného sdružení ČR 

 

Výuka

 • Current perspectives on word-formation, ÚJČTK FF UK (2021)
 • Syntax, ÚČJTK FF UK (2019, 2021)
 • Cvičení k lingvistické propedeutice, ÚAJD FF UK (2018–2020)
 • Anglická mluvnice: morfologie I, ÚAJD FF UK (2019–2020)
 • Anglická mluvnice: morfologie II, ÚAJD FF UK (2019–2020)
 • Valency in English, ÚAJD FF UK (2019–2020)
 • Morfosyntax angličtiny 3, FF ZČU v Plzni (2018–2019)
 • podíl na výuce předmětů Bakalářský seminář, Diplomový seminář, Vybrané otázky lingvistiky angličtiny, ÚAJD FF UK (2019–2022)

 

Editorská činnost

 • od ledna 2022 redaktor časopisu Naše řeč
 • od dubna 2020 redaktor anglických textů v Naší řeči
 • korektury monografií nakladatelství Language Science Press

 

Popularizace

 

Jiné

 

Ocenění

 • 2019 – Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky
 • 2019 – Cena rektora / Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních programů
 • 2018 – Mathesiova cena za diplomovou práci The prepositional phrase with the preposition at as a valency complement of nouns (Nadační fond Viléma Mathesia pro rozvoj anglo-amerických studií v Praze)
 • 2016 – Mathesiova cena za bakalářskou práci English counterparts of the Czech instrumental case (Nadační fond Viléma Mathesia pro rozvoj anglo-amerických studií v Praze)