Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.

sm_fotka2.jpgKontakty:
e‑mail: simeckova at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 294, +420 775 397 427
 
Odborné zaměření:
dialektologie; diachronní jazykovědná bohemistika
 
Vzdělání:
2010–2017 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • doktorské studium
 • obor: český jazyk
 • diplomová práce: Hláskosloví v češtině 16.–18. století (dostupné zde)
2008–2010 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • magisterské studium
 • obor: český jazyk a literatura – latinský jazyk a literatura
 • diplomová práce: Antroponyma v urbářích z 15.–17. století (dostupné zde)
2005–2008 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • bakalářské studium
 • obor: český jazyk a literatura – latinský jazyk a literatura
 • diplomová práce: Vývoj hláskosloví u místních jmen z edice Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (dostupné zde)
 
Dosažená praxe:
 • 2020– vědecký asistent, dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • 2017– externí spolupráce s Ústavem Českého národního korpusu, Univerzita Karlova (korpus Dialekt)
 • 2015–2020 mateřská dovolená
 • 2013–2015 doktorand, dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. .i.
 • 2011–2013 odborný pracovník výzkumu a vývoje, dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. .i.
 
Zahraniční stáže:
 • Jarní semestr 2009 Università degli studi di Napoli L'Orientale (Itálie)
 
Publikační činnost:
Kolektivní publikace:
 • Slovník nářečí českého jazyka [online]. Brno 2016–. Dostupné zde.
 • Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku [online]. Brno 2014–. Dostupné zde.

Články v periodikách a konferenčních sbornících:
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Co se nedostalo do Českého jazykového atlasu: nářeční pojmenování střenky. Naše řeč 104, č. 1, 2021, s. 52–63.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Formální a motivační aspekty moravských a slezských anoikonym obsahujících osobní jméno Jan. Acta onomastica 62, 2021, s. 130–139.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Česká dialektologie – současný stav a výhledy. In: Přednášky a besedy z LII. ročníku LŠSS. Ed. E. Rusinová. Brno 2019, s. 261–271.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Synchronní bádání v otázce protetického v‑ (výsledky a výhledy). Studia Slavica 23, č. 2, 2019, s. 69–85. Dostupné zde.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. K otázce (ne)spisovnosti češtiny 16.–18. století (se zvláštním zřetelem na vybrané hláskoslovně‑ortografické jevy). In: Přednášky a besedy z LI. ročníku LŠSS. Ed. E. Rusinová. Brno 2018, s. 276–287.
 • ŠTEFKOVÁ, M. Příspěvek k hláskosloví barokních odborně naučných textů (na materiálu Knihy hospodářské). In: Jazyková euromozaika. Sborník z 14. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Eds. B. Bednaříková – D. Jensenová – P. Stůjová. Olomouc 2018, s. 107–117.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Diftongizace ý > ej u českých oikonym. Acta onomastica 56, 2016, s. 199–207.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Příspěvek k historickému vývoji protetického v‑ u českých oikonym. Acta onomastica 55, 2016, s. 290–296.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Basama teremtete a jiná citoslovce klení. Naše řeč 98, č. 5, 2015, s. 263–266.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Basta fidli kulatina aneb k jednomu typu interjekcí. Naše řeč 98, č. 2, 2015, s. 103–106. Dostupné zde.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Jan Hus a jeho význam pro současnou češtinu. In: Přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku LŠSS. Ed. E. Rusinová. Brno 2015, s. 179–183.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. K motivaci moravských a slezských anoikonym vzniklých z apelativa kámen. In: Dva z prvních: Jaromír Spal, Miloslav Šváb – respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky. Eds. H. Chýlová – V. Viktora. Plzeň 2015, s. 86–91.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Oikonyma jako prostředek pro poznání historického vývoje češtiny (aneb k výzkumu náslovného ou‑). In: 19. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 28.–30. apríla 2014. Ed. I. Valentová. Bratislava 2015, s. 267–271. 
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Protetické v‑ v pohledu kvantitativního lingvistického výzkumu. In: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě II. Ed. Z. Holub. Opava 2015, s. 169–182.
 • ŠTEFKOVÁ, M. Výzkum hláskosloví v českých praktických příručkách období baroka. In: Varia XXI. Zborník abstraktov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica 2015, s. 96–97. Dostupné zde.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Moravská a slezská pomístní jména ve světle dialektologie. Studia Slavica 18, č. 1, 2014, s. 147–157. Dostupné zde.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Protetické v‑ v české odborné literatuře druhé poloviny 16. století (na tisku Liber de Arte Distillandi z roku 1559). In: Varia XXII. Zborník abstraktov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5.–7. 12. 2012). Ed. K. Dudová. Nitra 2014, s. 84–85.
 • ŠTEFKOVÁ, M. Hláskosloví v české odborné literatuře první poloviny 18. století (na materiálu příručky Gruntovní počátek mathematického umění). In: Od slova k modelu jazyka. Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Eds. B. Bednaříková – P. Hernandezová. Olomouc 2013, s. 124–132. 
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Proteze v hospodářských příručkách 16. století. Listy filologické 136, č. 3–4, 2013, s. 343–363. Dostupné zde.
 • ŠTEFKOVÁ, M. Kámen v pomístních jménech Moravy a Slezska. Acta onomastica 53, 2012, s. 282–294.
 • ŠTEFKOVÁ, M. Urbáře jako zdroj výzkumu staročeských antroponym (k pojmenovací soustavě 14. století). In: Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia. Ed. M. Ološtiak. Prešov 2012, s. 63–68.
 • ŠTEFKOVÁ, M. Antroponymická soustava v urbářích z 15. století. Linguistica Brunensia 59, 2011, s. 173–181. Dostupné zde.
 • ŠTEFKOVÁ, M. Svatý Jan v pomístních jménech Moravy a Slezska. Acta onomastica LII, 2011, s. 149–159.
 
Recenze a zprávy:
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Dva pohledy na novou edici nejstaršího traktátu o českém pravopisu. Listy filologické 143, č. 1–2, 2020, s. 256–258.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. O slovníkářství hravě a neotřele. Linguistica Brunensia 68, 2020, s. 103–105. Dostupné zde.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Jan Chromý: Protetické v‑ v češtině. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. 282 s. Trivium, 13. Slovo a slovesnost 80, č. 2, 2019, s. 154–159.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. KATEŘINA VOLEKOVÁ, Česká lexikografie 15. století. Listy filologické 140, č. 1–2, 2017, s. 302–304.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Brněnský sborník o vývoji českého pravopisu. Listy filologické 137, č. 1–2, 2014, s. 204–207.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Podkrkonošské vyprávěnky. Naše řeč 97, č. 1, 2014, s. 45–46. Dostupné zde.
 • ŠTEFKOVÁ, M. Český jazykový atlas dokončen. Bohemica Olomucensia 4, č. 2, 2012, s. 175–177. Dostupné zde.
 • ŠTEFKOVÁ, M. Dušan Šlosar: Opera Bohemica Minora. Universitas 45, 2012, s. 72–73.
 • ŠTEFKOVÁ, M. Dodatek k soupisu prací Jana Balhara. Linguistica Brunensia 59, 2011, s. 251–252. Dostupné zde.
 • ŠTEFKOVÁ, M. Padesáté výročí úmrtí Františka Trávníčka. Universitas 2, 2011, s. 57–58.
 • ŠTEFKOVÁ, M. Vzpomínka na Aloise Gregora. Universitas 3–4, 2011, s. 75–76.
 
Publikace v tisku:
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Beleš, cviboch, trnčené koláč aneb jak se dříve hodovalo na Hané. In: Přednášky a besedy z LIII. ročníku LŠSS. Ed. E. Rusinová. Brno 2020.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. (Dis)kontinuita češtiny 16.–18. století na příkladu hláskosloví. Slavia Occidentalis.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Dynamika kulturní češtiny 16.–18. století. Čtyři případové studie z roviny hláskosloví. Praha: Academia 2021.
 • ŠIMEČKOVÁ, M. Rosův Thesaurus linguae Boëmicae a jeho jazyk v kontextu barokní lexikografické produkce. In: Sborník z XVI. mezinárodního setkání mladých lingvistů, Olomouc, 11.–13. 5. 2015.
 
Korektury:
 • Český jazykový atlas (online). 2., elektronické, opravené a doplněné vydání. Brno 2012–2017 (PDF verze; dostupné zde), 2018 (HTML formát; dostupné zde).
 
Projekty, granty:
 • 2020–2022 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit. NAKI, identifikační kód DG20P02OVV029. Řešitelka: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.
 • 2011–2015 Slovník nářečí českého jazyka. GA ČR č. P406/11/1786. Řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.
 
Pedagogická činnost:
 • vedení a oponování diplomových prací na Ústavu českého jazyka FF MU
 • Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: Kodifikace češtiny I (2012–2014)
 • Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: Stará čeština (2012)
 • Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně: Odborná terminologie – cvičení (2008–2009)
 
Popularizační činnost:
 
Konference a přednášky:
 • K reflexi samohláskové kvantity v tiscích 16.–18. století (příspěvek na 21. mezinárodním setkání mladých lingvistů, Olomouc, 11. 12. 2020)
 • Od atlasu k slovníku aneb současné úkoly české dialektologie (online přednáška pro zahraniční lektory a studenty Užhorodské národní univerzity, 29. 10. 2020)
 • Výuka češtiny v době koronavirové (online přednáška pro zahraniční lektory a studenty Užhorodské národní univerzity, 21. 10. 2020; prezentace zde)
 • On-line nástroje pro výuku češtiny (online přednáška v rámci 12. společného setkání učitelů u krajanů a lektorů češtiny v zahraničí, 26. 8. 2020)
 • Náslovné ou‑ v českých tiscích 16.–18. století (přednáška na diachronním setkání TÝNEC, Týnec nad Sázavou, 3.–5. 12. 2014)
 • O protetickém v‑ v diachronním pohledu (přednáška v Kruhu přátel českého jazyka na FF UK, Praha, 12. 11. 2014)
 • Nářeční aspekty moravských a slezských pomístních jmen (přednáška na katedře bohemistiky FF UP, Olomouc, 4. 12. 2013)
 • Slovníkové zpracování pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (přednáška na onomastickém semináři na FF OU, Ostrava, 10. 4. 2012)
 • Osobní jméno Jan v moravských a slezských pomístních jménech (příspěvek na 12. mezinárodním setkání mladých lingvistů, Olomouc, 9.–11. 5. 2011)
 • K vývoji antroponymického systému (příspěvek na Týdnu vědy konaném na ÚČJ FF MU, Brno, 16. 11. 2010)