PhDr. Martina Ptáčníková, Ph.D.

Kontakty:ptacnikova-martina

e-mail: ptacnikova at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 466

 

Odborné zaměření:

onomastika

 

Vzdělání:

2020 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • rigorózní zkouška (PhDr.)
 • obor: český jazyk

2013–2020 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2011–2014 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • bakalářské studium
 • obor: historie

2006–2011 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • magisterské studium
 • obor: český jazyk a literatura
 • diplomová práce: Jazyk a styl her Divadla Járy Cimrmana

Dosažená praxe:

 • 2013–dosud oddělení onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. – odborný pracovník
 • 2012–2013 oddělení onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. – pomocná vědecká síla

 

Publikační činnost:

Monografie a kolektivní publikace:

 • PTÁČNÍKOVÁ, M.: Mezi Stalinovou třídou a Husákovým tichem. Kapitoly z pražské toponymie. Praha: Academia, 2021.
 • PTÁČNÍKOVÁ, M.: Marta, Jakešův prst, Husákovo ticho. In: Křížová, L. – Martínek, J. a kol.: Od Karlova mostu ke Gottwaldovu. Osobnosti v názvech měst a míst. Praha: Historický ústav AV ČR, 2017, s. 121–128.

 

Články v periodikách a konferenčních sbornících:

 • PTÁČNÍKOVÁ, M.: „Půda cizí, ale řeč ještě naše“ – Anoikonymie tzv. Českého koutku, Acta onomastica 62, 2021, 2, s. 404–418.
 • PTÁČNÍKOVÁ, M.: K uplatnění lidové etymologie v urbanonymii. In: Molnárová, P. – Rožai, G.: Varia XXVII. Zborník príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, pobočka pri Katedre slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019, s. 151–156.
 • PTÁČNÍKOVÁ, M.: Fronta na maso – Husákova stodola – Stalinova ponožka aneb Pražská nestandardizovaná urbanonymie jako prostředek tiché rezistence i kolektivního humoru v čase světlých zítřků. In: Janovec, L. (ed.), Propria a apelativa ‒ aktuální otázky / Proper Names and Common Nouns – Current Issues. Praha: Pedagogická fakulta Univerzita Karlova 2019, s. 193–198.
 • PTÁČNÍKOVÁ, M.: Jan Palach Square – urbanonym as a symbol of public protest, Acta onomastica 60, 2018, 1, s. 85–93.
 • PTÁČNÍKOVÁ, M.: Pražské Václavské náměstí očima nestandardizované urbanonymie, Acta onomastica 59, 2018, s. 177–183.
 • PTÁČNÍKOVÁ, M.: Historie psaná na uliční tabule: Ke spontánnímu přejmenovávání městských veřejných prostranství (na příkladu Prahy), Acta onomastica 59, 2018, s. 173–176.
 • KOJETÍNOVÁ, M.: Honorifikační urbanonyma a jejich úloha při formování poválečné urbanonymie (na příkladu Prahy). Acta onomastica 56, 2016, s. 124–139.
 • KOJETÍNOVÁ, M.: Metro: Názvosloví pražské podzemní krajiny. Acta onomastica 56, 2016, s. 105–123.
 • KOJETÍNOVÁ, M.: Urbanonymické systémy v Praze v období 1948–1989. In: Valentová, I. (ed.): 19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 28.–30. apríla 2014. Zborník referátov. Bratislava 2015, s. 396–400.
 • KOJETÍNOVÁ, M.: Funkce literárních chrématonym (s využitím příkladů z her divadla Járy Cimrmana). Acta onomastica 55, 2014, s. 158–166.
 • KOJETÍNOVÁ, M.: O urbanonymických systémech pražských sídlišť a o obecných otázkách orientace v sídlištních prostorech. Acta onomastica 55, 2014, s. 167–180.
 • KOJETÍNOVÁ, M.: Německá příjmení ve hrách Divadla Járy Cimrmana. Acta onomastica 54, 2013, s. 134–144.
 • KOJETÍNOVÁ, M.: Toponyma jako místa paměti (na příkladu vybraných pražských urbanonym). Acta onomastica 54, 2013, s. 145–150.

 

Recenze a zprávy:

 • PTÁČNÍKOVÁ, M.: Mezioborové kolokvium o uličním názvosloví, Acta onomastica 62, 2021, 2, s. 510–512.
 • PTÁČNÍKOVÁ, M.: Václav Lábus – Daniel Vrbík: Toponyma v krajině a možnosti jejich výzkumu (recenze). Acta onomastica 60, 2019, č. 2, s. 133–135.
 • KOJETÍNOVÁ, M.: Od Karlova mostu ke Gottwaldovu. Český jazyk a literatura 66, 2015–2016, č. 5, s. 256–257.

 

Elektronické publikace:

 • hesla pro elektronickou verzi Slovníku pomístních jmen v Čechách

 

Členství v organizacích:

 • od 2017 členka The International Council of Onomastic Sciences (ICOS)
 • od 2017 členka Jazykovědného sdružení ČR

 

Popularizační práce:

 • PTÁČNÍKOVÁ, M.: Náměstí Jana Palacha. Provokace diletantsky zahalená do smutečního flóru. Dějiny a současnost 41, č. 1, 2019, s. 18–20.
 • KOJETÍNOVÁ, M.: Onomastická procházka Prachovskými skalami. In: Mrkáček, Z. (ed.): Od Ještěda k Troskám. Vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí. Turnov 2015, s. 66–68.
 • KOJETÍNOVÁ, M.: Nebákov – příspěvek historicko-onomastický. In: Mrkáček, Z. (ed.): Od Ještěda k Troskám. Vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí. Turnov 2014, s. 219–221.
 • KOJETÍNOVÁ, M.: Znáte Čubu, osadu Strnad nebo Dolejší Chuchel? Zbraslavské noviny 2013, č. 11, s. 13.

 

Přednášky (včetně popularizačních):

 • PTÁČNÍKOVÁ, M.: Z náměstí Jana Palacha přes Husákovo ticho až do Záprdelí. Paměť města Prahy a uliční názvosloví v letech 1945 až 1989. Kruh přátel českého jazyka, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 15. 12. 2021.
 • PTÁČNÍKOVÁ, M.: Kult osobnosti v pražském uličním názvosloví aneb Od Stalinovy třídy k Frontě na maso. Přednáška v rámci Týdne vědy a techniky 2018 v Praze, 7. 11. 2018.
 • PTÁČNÍKOVÁ, M.: Fronta na maso – Husákova stodola – Stalinova ponožka. Nestandardizovaná urbanonymie jako prostředek tiché rezistence i kolektivního humoru v čase světlých zítřků. Jazykovědné sdružení v Ostravě, 2. 5. 2017.
 • PTÁČNÍKOVÁ, M.: Jméno Járy Cimrmana v současné české toponymii a chrématonymii aneb Vybrané jazykové a mimojazykové aspekty pojmenovávání po fiktivních osobách. Přednáška na konferenci Nežili… a přitom žijí, Historický ústav AV ČR, 23. 11. 2016.
 • PTÁČNÍKOVÁ, M.: Pojmenovávání veřejných prostranství v Praze v období mezi dvěma totalitami. Přednáška v rámci Týdne vědy a techniky 2016 v Praze, 14. 11. 2016.
 • KOJETÍNOVÁ, M.: Chrématonyma ve hrách Divadla Járy Cimrmana. Kruh přátel českého jazyka, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 16. 4. 2014.