PhDr. Jiří Pergler, Ph.D.

Kontakty 

pergler@ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 456

 

Odborné zaměření pracovníka

gramatika češtiny, zvláště v diachronním pohledu

  

Vzdělání

2013–2019: doktorské studium, obor český jazyk (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova), téma disertační práce: Česká reflexivní deagentizace v diachronním pohledu (vedoucí práce doc. Mirjam Friedová, Ph.D.)

2013: PhDr.,  obor český jazyk (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova)
2010–2013: Mgr., dvouobor český jazyk – specializační studium, hispanistika (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova), téma diplomové práce: Distribuce a funkční využití staročeského reflexiva „sě“ (vedoucí práce doc. Mirjam Friedová, Ph.D.)

2007–2010: Bc., dvouobor český jazyk a literatura, hispanistika (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova), téma bakalářské práce: Koreferenční řetězce s nespecifickou a generickou referencí v češtině (vedoucí práce Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.)


Dosažená praxe v ÚJČ

2014–dosud: oddělení vývoje jazyka

 

Publikační činnost

Databáze:
Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012–. Dostupné z:
http://madla.ujc.cas.cz; člen autorského kolektivu.
Rysová, M. – Synková, P. – Mírovský, J. – Hajičová, E. – Nedoluzhko, A. – Ocelák, R. – Pergler, J. – Poláková, L. – Scheller, V. – Zdeňková, J. – Zikánová, Š. (2016): Prague Discourse Treebank 2.0. Praha: ÚFAL MFF UK.
Poláková, L. – Jínová, P. – Zikánová, Š. – Hajičová, E. – Mírovský, J. – Nedoluzhko, A. – Rysová, M. – Pavlíková, V. – Zdeňková, J. – Pergler, J. – Ocelák, R. (2012): Prague Discourse Treebank 1.0. Praha: ÚFAL MFF UK.
Nedoluzhko, A. – Mírovský, J. – Hajičová, E. – Pergler, J. – Ocelák, R. (2011): Extended Textual Coreference and Bridging Relations in PDT 2.0. Praha: ÚFAL MFF UK.

 

Monografie a kapitoly v monografiích:

Lehečka, B. - Synková, P. – Svoboda, O. – Pergler, J. – Zdeňková, J. (2022): Moderní popis staročeské morfologie. In: R. Hladík et al., Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách. Praha: Karolinum, s. 45–66.

Pergler, J. (2020): Česká reflexivní deagentizace v diachronním pohledu. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. ISBN 978-80-88211-12-9.

Nejedlý, P. a kol. (2019): Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině, Praha: Academia. ISBN 978-80-200-3087-0; člen autorského kolektivu.

 

Studie a odborné články:

Pergler, J. (v tisku): Maskulinní l-ová participiální substantiva ve staré a střední češtině. In: B. Bednaříková – P. Stůjová (eds.), Jazyk a kultura, kultura a jazyk, interkulturní komunikace. Jazyk jako nástroj manipulace: sborník ze 17. a 18. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc: UPOL.

Pergler, J. (2022): K vyjadřování reciprocity v češtině: souvýskyt výrazu jeden – druhý s reflexivem. In: Naše řeč, 105(4), s. 189–206.

Pergler, J. (2018): K užívání reflexivní deagentní konstrukce v češtině 15.–17. století. In: Studie z aplikované lingvistiky, special issue, s. 85–105. ISSN 1804-3240. Dostupné z: https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/Jiri_Pergler_85-105.pdf.

Pergler, J. (2018): Vlastní reflexivita, spontánnost a deagentizace aneb Ke třem reflexivním konstrukcím ve staré češtině. In: B. Bednaříková – P. Stůjová (eds.), Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky (?): Sborník z 15. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc: UPOL, s. 34–46. ISBN 978-80-244-5393-4.
Pergler, J. (2017): Sémantické mapy a slovotvorba aneb K polyfunkčnosti deverbativních slovotvorných prostředků ve staré a střední češtině. In: Naše řeč, 100, s. 121–129. ISSN 0027-8203.
Pergler, J. (2017): K funkčnímu využití verbálních substantiv ve staré a střední češtině. In: Bohemica Olomucensia, 9, s. 56–70. ISSN 1803-876X. Dostupné z:
https://kb.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/kbh/veda_a_vyzkum/bohemica_olomucensia/BO_2017_2_final.pdf.
Pergler, J. (2016): K otázce tzv. akuzativního se v češtině: pohled (nejen) diachronní. In: Slovo a slovesnost, 77, s. 102–122. ISSN 0037-7031.
Pergler, J. (2014): K funkcím staročeského reflexiva sě. In: Časopis pro moderní filologii, 96, s. 27–41. ISSN 2336-6591.
Pergler, J. (2014): Koreference a typy reference v češtině. In: Studie z aplikované lingvistiky, 5, s. 7–26. ISSN 1804-3240. 

Nedoluzhko, A. – Mírovský, J. – Ocelák, R. – Pergler, J. (2009): Extended coreferential relations and bridging anaphora in the Prague Dependency Treebank. In: Proceedings of Discourse Anaphora and Anaphor Resolution Colloquium. Goa, India, s. 1–16. ISBN 978-3-642-04974-3.


Recenze:

Pergler, J. (2021): K monografii o adnominálním genitivu v češtině. [recenze]. Naše řeč, 104, s. 123–132.

Pergler, J. (2020): Výbor z díla Jarmily Panevové. [recenze]. Naše řeč, 103, s. 176–183.

Pergler, J. (2016): Enrique Gutiérrez Rubio, Estudio de la semántica del dativo checo en diacronía. Frankfurt am Main, Peter Lang 2015, 203 s. [recenze]. Listy filologické, 139, s. 520–525. ISSN 0024-4457.


Projekty, granty

2021–dosud: Sémantické typy a pragmatické aspekty recipročních sloves v češtině ve světle korpusových dat, GA ČR č. 21-13807S, člen řešitelského týmu

2021–dosud: LINDAT/CLARIAH-CZ – Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy, MŠMT ČR č. LM2018101, člen řešitelského týmu

2020: Formální popis staročeských konjugačních typů, Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů Akademie věd ČR, hlavní řešitel

2018–2019: Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku, MŠMT ČR č. LM2015081, člen řešitelského týmu
2015–2017: Slovotvorný vývoj deverbativních substantiv ve staré a střední češtině, GA ČR č. 15-00987S, člen řešitelského týmu


Výuka

od 2015: Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, výuka povinných a povinně volitelných seminářů (úvodní jazykový seminář, dějiny češtiny, syntax, reflexivum se v češtině)