PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D.

Kontakty

email: nedvedova@ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 455

 

Odborné zaměření
stará čeština, čeština doby střední, lexikologie, lexikografie, epistolografie

 

Vzdělání
2002: obhájení disertační práce Česká barokní korespondence v seminářích zaměřených na četbu starých českých textů (UK PedF Praha, obor didaktika českého jazyka, doktorská zkouška z pedagogiky, didaktiky českého jazyka a vývoje českého jazyka) a získání titulu Ph.D. spolu s přiznáním titulu PhDr.
1998–2002: postgraduální interní studium na katedře českého jazyka, UK PedF
1992–1997: magisterské studium, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obory český jazyk a literatura – hudební výchova, téma diplomové práce: Ženská korespondence po Bílé hoře na příkladu listů hraběnky Františky Hypolity Eusebie Berkové


Dosažená praxe v ÚJČ

od března 2016: vědecký pracovník oddělení vývoje jazyka

Publikační činnost

Slovníky a online databáze:

Elektronický slovník staré češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx; členka autorského kolektivu

Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012–. Dostupné z: http://madla.ujc.cas.cz; členka autorského kolektivu

 

Vysokoškolské učebnice:
Šmejkalová, M. – Michalová, B.: Cvičení a texty k vývoji spisovné češtiny pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2005. 
Texty staročeské, humanistické a barokní, Gramatika. In: Ivašina, N. V. a kol. Cvičebnice češtiny. Minsk: VGU, 2004. 

 

Články:

Nedvědová, Blanka – Hejdová, Tereza: Ediční příprava zpěvníku Václava Hanky staršího. In: Krušinský, Rostislav (ed.): Bibliotheca Antiqua 2022, Sborník z 30. konference 8.–9. listopadu 2022 Olomouc, Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven ČR, 2022, s. 63–68. ISBN 978-80-7053-337-6.

Hejdová, Tereza – Nedvědová, Blanka: Zpěvník Antonína Francla z pohledu grafického a pravopisného. In: Krušinský, Rostislav (ed.): Bibliotheca Antiqua 2022, Sborník z 30. konference 8.–9. listopadu 2022 Olomouc, Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven ČR, 2022, s. 56–62. ISBN 978-80-7053-337-6.

Nedvědová, Blanka: K jazyku korespondence druhé poloviny 17. století. In: Császári, Éva, Imrichová, Mária (eds.): Király Péter 100: Tanulmánykötet Király Péter tiszteletére I. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2019, s. 191–201. ISBN 978-963-489-066-9.

Nedvědová, Blanka: Ke grafice česky psaných listů V. J. Rosy, In: Stluka, Martin, Škrabal, Michal, eds. Liška a čbán. Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery (Studie z korpusové lingvistiky 25). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 58–62.ISBN 978-80-7422-563-5.

Nedvědová, Blanka: K hláskosloví korespondence 2. poloviny 17. století. In: Žena růže píseň řeč: Sborník na počest životního jubilea Radoslavy Kvapilové Brabcové, Praha: PF UK, 2015, s. 95–103. ISBN 80-7290-831-8.

Nedvědová, Blanka: Struktura šlechtických jmen v 16. století. In: Moudří milují pověsti, Praha: PedF UK, 2015, s. 39–47. ISBN 80-7290-848-6.

Nedvědová, Blanka: Titulář jako zdroj poznání šlechtických jmen. In: Onomastika a škola 8, Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23.24. ledna 2008, Hradec Králové, Gaudeamus 2008, s. 193–201. ISBN 80-7041-167-4.

Michalová, Blanka: Epistolární promluvové typy a řečová etiketa ve druhé polovině 17. století. In: Verba et historia: Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha: Ústav pro jazyk český, 2005, s. 233–240. ISBN 80-86496-20-1.

Michalová, Blanka: Čas v barokní korespondenci. In: Čas v jazyce a v literatuře: Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2005, s. 201–205. ISBN 80-7044-716-8.

Michalová, Blanka: Jméno jako společenská vizitka. In: Vlastní jméno jako prostředek sociální symboliky, Praha: PedF UK, 2004, s. 13–21. ISBN 80-7290-185-0.

Michalová, Blanka: Česká barokní korespondence v seminářích zaměřených na četbu starých českých textů. In: Varia 12: Zborník materiálov z 12. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4.–6. 12. 2002), Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2005, s. 142–150. ISBN 80-89037-04-6.

Michalová, Blanka: Co nám může říci o jazyce baroka korespondence? Změna ý ej v korespondenci V. J. Rosy. In: Varia 11: Zborník materiálov z 11. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28.–30. 11. 2001), Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2004, s. 221–230. ISBN 80-89037-04-6.

Michalová, Blanka: Metodické poznámky k problematice četby starých českých rukopisů (nejen barokních). In: Varia 10: Zborník materiálov z 10. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22.–24. 11. 2000), Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2003, s. 202–207. ISBN 80-89037-04-6.

 

Odborná redakce:

Faltýnek, Dan: Co je nového v lingvistice? Praha: Nová beseda, 2017. 


Projekty a granty

2021–2023: Výstavba českých folklorních písňových textů z přelomu 18. a 19. století, GA ČR 21-04973S; řešitel PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D.; členka týmu.

1999–2004: účast na výzkumném záměru Multidisciplinární komunikace jako edukační princip humanitních věd a umění, CEZ: J13/9811410006, MSM 114100006

 

Práce v orgánech AV a VŠ
členka Jazykovědného sdružení ČR
2002–2006, 2010–2013: prorektorka pro záležitosti studentů Literární akademie, Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého


Výuka

2019–dosud: semináře lexikologie, morfologie, syntaxe, komplexní jazykové analýzy, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, katedra českého jazyka

2016–2019: seminář současný český jazyk, Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o.
2001–2015: seminář současný český jazyk, Literární akademie, Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého
2000–2007: semináře fonetiky a fonologie, morfologie, lexikologie, historické mluvnice, četby starých českých rukopisů a tisků, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, katedra českého jazyka
září 2007–únor 2008: přednášky a semináře historické mluvnice, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, katedra bohemistiky

 

Přednášky

K jazyku (korespondence) druhé poloviny 17. století na příkladu dopisů poddaných zbirožského panství. Přednáška přednesená v rámci Jazykovědného sdružení ČR 5. 4. 2018.

 

Organizační činnost

členka organizačního týmů konference Česká diachronní lexikografie 1968–2018. 50 let Staročeského slovníku (Praha, 13. 9. 2018)