PhDr. Hana Konečná

PhDr. Hana KonečnáKontakty:

e‑mail: konecna at ujc.cas.cz

tel.: 532 290 296

 

Odborné zaměření:

nářečí českého národního jazyka, jazykové poradenství, pomístní jména, čeština pro cizince

 

Vzdělání:

1983 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně

 • rigorózní zkouška
 • obor: český jazyk a literatura

1975–1980 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně

 • magisterské studium
 • obory: český jazyk a literatura – hudební výchova

 

Dosažená praxe:

 • 1995–dosud odborná pracovnice dialektologického oddělení
 • 1980–1991 učitelka na Základní škole v Ořechově u Brna 

 

Publikační činnost:

Monografie a kolektivní publikace:

 • Pravdová, M. – Svobodová, I. (eds.): Akademická příručka českého jazyka. 2., rozšířené vydání. Nakladatelství Academia, Praha 2019, 600 s. ISBN 978‑80‑200‑2947‑8. Autorství 12 kapitol: Skloňování mužských jmen vzoru „hrad“ – 2. p. j. č. (s. 322–324), Skloňování mužských jmen vzoru „předseda“ – 2. p. j. č. (s. 324–325), Skloňování mužských jmen vzoru „hrad“ – 6. p. j. č. (s. 325–327), Skloňování mužských životných jmen – 1. p. mn. č. (s. 331–337), Skloňování mužských jmen – 2. p. mn. č. (s. 337–338), Skloňování ženských jmen kolísajících mezi vzory „píseň“ a „kost“ (s. 354–357), Skloňování jmen středního rodu podle vzoru „město“ – 6. p. j. č. (s. 363–365), Skloňování jmen středního rodu zakončených na um, on, ma (s. 368–372), Slovesa vzoru „péci“ (s. 458–460), Slovesa vzoru „tisknout“ (s. 460–464), Přechodníky (s. 473–477), Konkurence 1. a 7. p. v přísudku jmenném se sponou (s. 503–504).
 • Kloferová, S. – Šipková, M. (eds.): Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. .i., 2018. ISBN 978‑80‑7422‑657‑1. Autorství kapitol: Lecián, Šimák a ti druzí (s. 16–19), Mamoňák, záchtivec, skužák (s. 20–23).
 • Pravdová, M. (ed.) Čeština nově od A do Ž. Praha: Academia/Lidové noviny, 2016. ISBN 978‑80‑200‑2560‑9. Autorství kapitol: Jak se kde říkalo ukrást? (s. 115), Jak se kde říkalo žaludku? (s. 131).
 • Pravdová, M., Svobodová, I. (eds.) Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014. ISBN 978‑80‑200‑2327‑8. Autorství kapitol: Skloňování mužských jmen vzoru „hrad“ – 2. p. j. č. (s. 256–258), Skloňování mužských jmen vzoru „předseda“ – 2. p. j. č. (s. 258–259), Skloňování mužských jmen vzoru „hrad“ – 6. p. j. č. (s.259–261), Skloňování mužských životných jmen – 1. p. mn. č. (s. 265–271), Skloňování mužských jmen – 2. p. mn. č. (s. 271–272), Skloňování ženských jmen kolísajících mezi vzory „píseň“ a „kost“ (s. 287–291), Skloňování jmen středního rodu podle vzoru „město“ – 6. p. j. č. (s. 297–299), Skloňování jmen středního rodu zakončených na ‑um, ‑on, ‑ma (s. 302–306), Slovesa vzoru „péci“ (s. 393–395), Slovesa vzoru „tisknout“ (s. 395–399), Přechodníky (s. 407–412), Konkurence 1. a 7. p. v přísudku jmenném se sponou (s. 438–440).
 • Balhar, J. (vedoucí autorského kolektivu) – Bachmannová, J. – Čižmárová, L. – Hlubinková, Z. – Ireinová, M. – Kloferová, S. – Komárková, Z. – Konečná, H. – Přadková, P. – Spinková, S. – Šipková, M.: Český jazykový atlas. Dodatky. Praha: Academia, 2011. ISBN 978‑80‑200‑1967‑7.
 • Kol. autorů: Internetová jazyková příručka. 2008, autorství 12 výkladových hesel.
 • Balhar, J. (vedoucí autorského kolektivu) – Bachmannová, J. – Čižmárová, L. – Fic, K. – Hlubinková, Z. – Ireinová, M. – Kloferová, S. – Komárková, Z. – Konečná, H. – Šipková, M.: Český jazykový atlas 5. Praha: Academia, 2005. ISBN 80‑200‑1339‑3. Autorství 46 statí (map s komentáři).
 • Balhar, J. (vedoucí autorského kolektivu) – Bachmannová, J. – Balátová, E. – Čižmárová, L. – Fic, K. – Hlubinková, Z. – Ireinová, M. – Kloferová, S. – Konečná, H. – Šipková, M.: Český jazykový atlas 4. Praha: Academia, 2002. ISBN 80‑200‑0921‑3. Autorství 49 statí (map s komentáři).

 

Články v periodikách a konferenčních sbornících:

 • Konečná H.: Šestidílný Český jazykový atlas na internetu. In: Császári É., Imrichová M. (eds.): Király Péter 100. Tanulmánykötet Király Péter tiszteletére I. ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, Budapest 2019, s. 238–246. ISBN 978‑963‑489‑066‑9. ISSN 1789‑3976. Dostupné na: http://www.oslovma.hu/XXX/KiralyP1.pdf.
 • Ireinová, M. – Konečná, H. Jak se kde v Česku mluví aneb Co víme o dialektech češtiny. In: Rusinová E. (ed.): Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 83–100. ISBN 978‑80‑210‑8962‑4.
 • Konečná, H. K několika nářečním pojmenováním označujícím lakomého člověka. Naše řeč, 100, 4/2017, s. 272–275.
 • Konečná, H. Několik poznámek k tvorbě hesel slovníku nářečí českého jazyka. In: Rembiszewska, D. K. (ed.): Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo. Warszawa–Łomża: Instytut Slawistyki PAN, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 2016, s. 105–112. ISBN 978‑83‑64031‑42‑7, 978‑83‑86175‑98‑7.
 • Ireinová, M. –  Konečná, H. Jméno Pavel a jeho obměny v českých nářečích a v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. In: Balleková K., Králik L’., Múcsková G. (eds.): Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: VEDA, 2015, s. 378–386. ISBN 978‑80‑224‑1494‑4.
 • Konečná, H. Studium českého jazyka a internet, In: E. Rusinová (ed.), Přednášky a besedy ze XLVII. běhu LŠSS. Masarykova univerzita, Brno 2014, s. 104–112. (spoluautor Adrian Jan Zasina)
 • Ireinová, M. – Konečná, H. Završení práce na Českém jazykovém atlase a nejbližší úkoly české dialektologie. In: G. Múcsková (ed.), Philologica LXXII. Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013, s. 89–96. ISBN 978‑80‑223‑3562‑1.
 • Ireinová, M. – Konečná, H. Český jazykový atlas v datech. In: S. Čmejrková – J. Hoffmannová – J. Klímová (eds.), Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český). Praha: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum 2012, s. 303–306. Poster prezentovaný na konferenci dostupný na: http://www.ujc.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/ujc/sys/galerie-download/ste-vyroci/konference-files/Ireinova-Konecna.PDF.
 • Ireinová, M. – Konečná, H. Práce českých dialektologů včera, dnes a zítra. Bohemistyka, 2012, 3/XII, s. 225–231.
 • Konečná, H. K několika nářečním pojmenováním živočichů v pomístních jménech. In: Z. Holub, R. Sukač (eds.), Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2011, s. 173–181.
 • Konečná, H. Borovice v českých nářečích a v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. In: K. Balleková (ed.), Jazykovedné štúdie 28. Súradnice súčasnej slovanskej dialektológie. Veda, Bratislava 2010, s. 96–101.
 • Konečná, H. Nářeční pojmenování polévek. Naše řeč, 93, 2/2010, s. 95–100.
 • Konečná, H. Základ býk- v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica LI, 1, 2010, s. 189–201.
 • Konečná, H. Znalost pomístních jmen v Jemnici a ve Lhoticích. Acta onomastica LI, 1, 2010, s. 269–298.
 • Ireinová, M. – Konečná, H. Konfrontace znalosti pomístních jmen v Jemnici, Rosicích a Lhoticích. Acta onomastica LI, 1, 2010, s. 299–304.
 • Konečná, H. Tzv. moravská specifika jazykové poradny v Brně. In: M. Považaj (ed.), Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia. Veda, Bratislava 2009., s. 187–192. 
 • Konečná, H. Práce s Internetovou jazykovou příručkou. In: E. Rusinová (ed.), Přednášky a besedy ze XLII. běhu LŠSS, Masarykova univerzita, Brno 2009, s. 102–104.
 • Konečná, H. Tendence vývoje morfologického systému v současné češtině (v souvislosti s prací na internetové jazykové příručce). In: M. Balowski, J. Svoboda (eds.), Język a literatura czeska w europejskim kontekście. Racibórz 2008, s. 117–126.
 • Konečná, H. Znáte šotouše? Naše řeč, 91, 5/2008, s. 269–271. 
 • Konečná, H. – Prošek, M. Tvar příčestí minulého u sloves typu „tisknout“. In: F. Štícha, M. Fried (eds.) Grammar & Corpora, Gramatika a korpus 2007. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference 25.–27. 9. 2007, Liblice. Praha: Academia, 2008, s. 383–389.
 • Konečná, H. Kterak se dnes u nás mluví. Konec konců, 3/2005, s. 15.
 • Konečná, H. Hvězdnost. Naše řeč, 87, 4/2004, s. 222–223. 
 • Konečná, H. Dativ a instrumentál místních jmen typu Prachatice v nářečích. Naše řeč, 86, 3/2003, s. 126–132.
 • Konečná, H. Vřeckovýtrusý či vřeckovýtrusný? Naše řeč, 86, 5/2003, s. 268–269. 
 • Konečná, H. Tzv. moravské krácení, či moravská krátkost? Slavia 71, 2002, s. 321–323.
 • Konečná, H. Při sobotě, při neděli...? Naše řeč, 85, 4/2002, s. 222–223.
 • Konečná, H. Hody, hody doprovody, či do provody? Naše řeč, 84, 4/2001, s. 220–221.
 • Konečná, H. Sněháňky. Naše řeč, 83, 4/2000, s. 222.
 • Konečná, H. Deklinace tvrdých adjektiv v nářečích. Naše řeč, 82, 4/1999, s. 203–208.
 • Konečná, H. Pane Tolstoj, pane Tolstoji, či pane Tolstý? Naše řeč, 82, 2/1999, s. 107–108.

 

Recenze a zprávy:

 • Konečná, H. Vysokoškolská příručka o slovenských nářečích. (G. Múcsková, K. Muziková, V. Wambach: Praktická dialektológia (vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu). Wien: Facultas Verlags‑ & Buchhandels AG Wien, 2012. 138 s., 1 CD.) Naše řeč 96, 4/2013, s. 215–218.
 • Konečná, H. Dušan Šlosar, Jiří Trávníček, Jiří Voráč: Jaké hlavy, takový jazyk. (D. Šlosar, J. Trávníček, J. Voráč: Jaké hlavy, takový jazyk. Host, Brno 2008, s. 213, ISBN 978‑80‑7294‑266‑4) Universitas, 3/2009, s. 70–71.
 • Konečná, H. Dějiny české hudební terminologie. (M. Štědroň, D. Šlosar, Dějiny české hudební terminologie. MU, Brno 2005, 122 s., ISBN 80‑210‑3553‑6) Naše řeč 91, 3/2008, s. 150–153.
 • Konečná, H. Jako třetí – Otisky. (D. Šlosar, Otisky. Dokořán 2006, 116 s., ISBN 80‑7363‑029‑X) Naše řeč 90, 4/2007, s. 209–212.
 • Konečná, H. Encyklopedický slovník češtiny, Praha 2002, 604 s., ISBN 80‑7106‑484‑X) Univerzitní noviny 11, 2/2004, s. 46‑48. 
 • Konečná, H.Výslovnost a skloňování románských osobních jmen. (J. Zeman, Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině 3. Románská osobní jména, Gaudeamus, Hradec Králové, 2002, 136 s., ISBN 80‑7041‑017‑5) Český jazyk a literatura 54, 2/2003, s. 98–101.
 • Konečná, H. Na co se nás často ptáte (Ze zkušeností jazykové poradny). (A. Černá, I. Svobodová, J. Šimandl, L. Uhlířová, Na co se nás často ptáte, Scientia, Praha 2002, 168 a., ISBN 80‑7183‑260‑X) Univerzitní noviny 10, 6/2003, s.. 58–60.
 • Konečná, H. U nás ve Vídni. (U nás ve Vídni. Vídeňští Češi vzpomínají. K vydání připravili J. Balhar, S. Kloferová, J. Vojtová. Masarykova univerzita Brno, 1999, 143 s., ISBN 80‑210‑2128‑4) Universitas, 1/2001, s. 72–73. 
 • Konečná, H. Jaroslav Suk – Několik slangových slovníků. (J. Suk, Několik slangových slovníků, Inverze, 1993, s. 137, ISBN 80‑900632‑9‑2) Naše řeč, 79, 3/1996, s. 147–150. 

 

Projekty, granty:

 • 2011–2015 Slovník nářečí českého jazyka (Grantová agentura ČR, 406/11/1786, řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.)
 • 2008–2010 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku II (teoretické a interpretační aspekty) (Grantová agentura ČR, 405/08/0703, řešitelka: PhDr. Milena Šipková, CSc.)
 • 2004–2008 Jazyková poradna na internetu (Grant AV ČR, reg. č.: 1ET200610406, řešitelka: PhDr. Ivana Svobodová)
 • 2001–2003 Završení jazykovězeměpisného výzkumu českých dialektů (Grantová agentura ČR, 405/01/0110, řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.)
 • 1998–2000 Hláskoslovný systém českých nářečí (jazykovězeměpisná studie) (Grantová agentura ČR, 405/98/0211, řešitel: PhDr. Jan Balhar, CSc.)

 

Členství a práce v odborných organizacích:

 • Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy: examinátor při zkouškách z českého jazyka pro účely udělování státního občanství ČR

 

Výuka:

 • 2019 – Život ve slovech, slova v životě (přednáška v rámci Přednáškového cyklu externích odborníků, Ústav českého jazyka FF MU, 25. 10. 2019; spoluautorka Martina Ireinová)
 • 2017 – Dialekty českého národního jazyka a projekty dialektologického oddělení (přednáška na katedře bohemistiky, Eötvös Loránd University, Budapešť; 21. 11. 2017; spoluautorka Martina Ireinová)
 • 2014 – přednášky v rámci projektu Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech (Filozofická fakulta Univerzity Palackého; magisterské studium): Jak vznikal Český jazykový atlas a jeho současné využití při tvorbě Slovníku nářečí českého jazyka (5. 11. 2014; spoluautorka Martina Ireinová); Jazyková příručka a slovníky jazyka českého na internetu (29. 4. 2014).
 • 2010, 2011– Odborný český jazyk (Rektorát Masarykovy univerzity, Projekt PREFEKT)
 • 2008–dosud – přednášky pro studenty Letní školy slovanských (bohemistických) studií (Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity)
 • 2001–2015: lektorka českého jazyka (Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) 

 

Popularizační práce: 

 

Přednášky pro školy a veřejnost:

 • Procházka labyrintem českých nářečí – Jak se kde v Česku mluví, Život ve slovech, slova v životě (28. 11. 2019, dvě přednášky v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, Zlín; spoluautorka Martina Ireinová)
 • Nářečí na Litovelsku a práce českých dialektologů (11. 6. 2019, Gymnázium Jana Opletala v Litovli; spoluautorka Martina Ireinová)
 • Prozradí naše mluva, odkud jsme? (15. 5. 2019, Literární kavárna Knihkupectví Academia, Brno; spoluautorka Martina Ireinová)
 • Jak se kde v Česku mluví (8. 11. 2018, Týden vědy a techniky 2018 – Den otevřených dveří v ÚJČ, dialektologické odd., Brno; spoluautorka Martina Ireinová) 
 • „Internetoví pomocníci“ při studiu českého jazyka a práce českých dialektologů (31. 5. 2018, Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli; spoluautorka Martina Ireinová)
 • Nářečí českého národního jazyka a projekty dialektologického oddělení (10. 11. 2017, Týden vědy a techniky 2017 – Den otevřených dveří v ÚJČ, dialektologické odd., Brno; spoluautorka Martina Ireinová)
 • Nářečí českého národního jazyka (7. 11. 2017, Týden vědy a techniky 2017 – Městská knihovna Hodonín; spoluautorka Martina Ireinová)
 • Dialekty českého národního jazyka a práce českých dialektologů (17. 10. 2017, Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy, Praha; spoluautorka Martina Ireinová)
 • Dialektologie včera, dnes a zítra (17. 6. 2015, Den českého jazyka, České centrum Praha; spoluautorka Martina Ireinová)
 • Na nohy lyže, ale na auto ližiny! (6. 11. 2014, Týden vědy a techniky 2014 – Literární kavárna Knihkupectví Academia, Brno; spoluautorka Martina Ireinová)
 • Český jazyk v praxi a projekty ÚJČ (30. 5. 2013, Český telekomunikační úřad, Luhačovice)
 • „Internetoví pomocníci“ při studiu českého jazyka a práce českých dialektologů (6. 2. 2013, Gymnázium a SOŠ Frýdek‑Místek; spoluautorka Martina Ireinová) 
 • „Internetoví pomocníci“ při studiu českého jazyka a práce českých dialektologů (16. 10. 2012, Gymnázium Boskovice)
 • Pomístní jména na Hustopečsku a jejich nářeční podoba (5. 4. 2012, Akademie třetího věku CCV Hustopeče; spoluautorka Martina Ireinová)
 • Nářečí českého jazyka (6. 10. 2011, Akademie třetího věku CCV Hustopeče; spoluautorka Martina Ireinová)
 • Úskalí dnešní české gramatiky (7. 4. 2011, Akademie třetího věku CCV Hustopeče; spoluautorka Martina Ireinová)
 • Pravopisná pravidla a jejich využití v právnických textech (26. 6. 2001, Nejvyšší soud ČR, Brno; spoluautorka Martina Ireinová)

 

Korektury:

 • Český jazykový atlas. 2., elektronické, opravené a doplněné vydání © Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012–2016. ISBN 978‑80‑86496‑66‑5. Dostupné na: http://cja.ujc.cas.cz (PDF verze); https://cja.ujc.cas.cz/e-cja/ (HTML verze; dosud 1.–4. díl).