PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.

Kontakty:PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.
e‑mail: ireinova at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 292
 
Odborné zaměření:
dialektologie, dialekty českého jazyka, jazykový zeměpis, tvorba celonárodního nářečního slovníku – nářeční lexikografie, běžně mluvený jazyk, městská mluva
 
Vzdělání:
2008 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • rigorózní řízení
 • obor: český jazyk
1994–2002 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • doktorské studium
 • obor: český jazyk
1988–1993 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • magisterské studium
 • obory: český jazyk a literatura – historie
 
Dosažená praxe:
 • 1994–dosud Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, dialektologické oddělení (od r. 2019 vedoucí oddělení)  
 • 1993 učitelka na Gymnáziu J. G. Mendela, Brno 
 
Publikační činnost:
Kolektivní monografie a publikace:
 • Ireinová, M. – Komárková, Z. – Koníček, J. – Kopecká, T. – Krch, T. – Kubeček, F. – Nétek, R. – Přadková, P. – Spinková, S. – Stupňánek, B. – Šimečková, M. – Šipková, M. – Tesař, Š. – Vondráková, A. – Voženílek, V.: Kriticky ohrožené jevy našich nářečí. Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR. 2022. ISBN 978‑80‑88211‑16‑7.
 • Ireinová, M. – Voženílek, V. – Pospíšil, M. – Koníček, J. – Vondráková, A.: Atlas nářečí českého jazyka – krácení vokálů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2020. 56 s. ISBN 978‑80‑244‑5846‑5.
 • Ireinová, M. – Přadková, P. (eds.): Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas, serija fonetiko-grammatičeskaja, vypusk 9. Refleksy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt. Praha: Academia, 2019. 192 s. ISBN 978‑80‑200‑3105‑1. Spoluautorství Úvodu – s P. Přadkovou, N. Antropovem a P. Gricenkem (s. 8–15); (spolu)autorství 27 map a komentářů.
 • Kloferová, S. – Šipková, M. (eds.): Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2018. ISBN 978‑80‑7422‑657‑1. Autorství kapitoly Šmak a košt (s. 107–115).
 • Pravdová, M. (ed.) Čeština nově od A do Ž. Praha: Academia/Lidové noviny, 2016. ISBN 978‑80‑200‑2560‑9. Autorství kapitol: Kde se místo na flám šlo na fet? (s. 39), Jak se kde říkalo guláši? (s. 43), Jak se kde říkalo hubený, hubnout? (s. 47), Chtějí nebo chcou? (s. 51), Jak se kde používala spojka i? (s. 55), Jak se kde říkalo jídlu? (s. 59). 
 • Slovník nářečí českého jazyka [online]. Brno: dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. © 2016–. Dostupné na: http://sncj.ujc.cas.cz (členka autorského kolektivu)
 • Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku [online]. Brno: dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. © 2014–. Dostupné na: http://spjms.ujc.cas.cz (členka autorského kolektivu)
 • Český jazykový atlas. Dodatky. Praha: Academia 2011. ISBN 978‑80‑200‑1967‑7. (členka autorského kolektivu)
 • Český jazykový atlas 5. Praha: Academia 2005. ISBN 80‑200‑1339‑3. Autorství 14 statí.
 • Český jazykový atlas 4. Praha: Academia 2002. ISBN 80‑200‑0921‑3. Autorství 21 statí.
 • Český jazykový atlas 3. Praha: Academia 1999. ISBN 80‑200‑0654‑0. Autorství 15 statí.
 
Články v periodikách a konferenčních sbornících:
 • Voženílek, V. – Ireinová, M. – Vondráková, A. – Koníček, J.: Mapping, synthesis and visualization of Czech dialects. International Journal of Cartography, 8:1, 2022, 148‑163, DOI: 10.1080/23729333.2021.1978039
 • Ireinová, M. – Kopecká, T. – Šimečková, M.: Czech Dialectology in the Educational Process. In: Gómez Chova, L. – López Martínez, A. – Candel Torres, I. (eds.): EDULEARN21 Proceedings. 13th International Conference on Education and New Learning Technologies. IATED 2021, s. 5525–5531. ISBN 978‑84‑09‑31267‑2, ISSN 2340‑1117. DOI: 10.21125/edulearn.2021.1124
 • Ireinová, M.: Úkoly české dialektologie na počátku 21. století. Gwary Dziś. Roč. 14, 2021, s. 11–16. ISSN 1898‑9276.
 • Ireinová, M. – Konečná, H. Jak se kde v Česku mluví aneb Co víme o dialektech češtiny. In: Rusinová, E. (ed.): Přednášky a besedy z LIV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 32–50. ISBN 978‑80‑210‑9883‑1.
 • Stupňánek, B. – Ireinová, M.: Druhý život nářečí: Centrální středomoravské dialekty užívané ve veřejné komunikaci a tzv. hanácké obrození. Národopisná revue. 2020, roč. 30, č. 4, s. 317–325. ISSN 0862‑8351 (print); ISSN 2570‑9437 (online). Dostupné na: http://revue.nulk.cz/media/files/r4-2020.pdf
 • Ireinová, M. Nářeční výzkum v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od poloviny 20. století do současnosti – metody, výsledky. Prace filologiczne, LXXIV, 2019, s. 59–67. ISSN 0138‑0567. Dostupné na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pf/issue/view/32/107.
 • Ireinová, M. O Slovníku nářečí českého jazyka. In: Császári É., Imrichová M. (eds.): Király Péter 100. Tanulmánykötet Király Péter tiszteletére I. ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, Budapest 2019, s. 223–229. ISBN 978‑963‑489‑066‑9. ISSN 1789‑3976. Dostupné na: http://www.oslovma.hu/XXX/KiralyP1.pdf.
 • Ireinová, M. Zpracování nářeční slovní zásoby v celonárodním slovníku. In: Bláha O. (ed.): Spisovná čeština a jazyková kultura 2018, příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 18. a 19. října 2018 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2018, s. 71–79. ISBN 978‑80‑244‑5465‑8.
 • Ireinová, M. Šmakuláda. Naše řeč 100, 3, 2017, s. 189–191.
 • Ireinová, M. Mluva v českých městech a nivelizační procesy v tradičních dialektech. In: Rembiszewska D. K. (ed.): Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2017, s. 141–146. ISBN 978‑83‑64031‑68‑7. Dostupné na: http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/126.
 • Ireinová, M. Materiálová základna a zdroje Slovníku nářečí českého jazyka. In: Rembiszewska, D. K. (ed.): Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo. Warszawa–Łomża: Instytut Slawistyki PAN, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 2016, s. 75–82. ISBN 978‑83‑64031‑42‑7, 978‑83‑86175‑98‑7. Dostupné na: http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/60.
 • Ireinová, M. –  Konečná, H. Jméno Pavel a jeho obměny v českých nářečích a v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. In: Balleková K., Králik L’., Múcsková G. (eds.): Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: VEDA, 2015, s. 378–386. ISBN 978‑80‑224‑1494‑4. Dostupné na: http://www.juls.savba.sk/attachments/knizne_novinky/js32.pdf.
 • Ireinová, M. – Konečná, H. Završení práce na Českém jazykovém atlase a nejbližší úkoly české dialektologie. In: Múcsková, G. (ed.): Philologica LXXII. Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013, s. 89–96. ISBN 978‑80‑223‑3562‑1.
 • Ireinová, M. – Konečná, H. Český jazykový atlas v datech. In: Čmejrková S. –Hoffmannová J. –Klímová J. (eds.): Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český). Praha: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum 2012, s. 303–306. Poster prezentovaný na konferenci dostupný na: http://www.ujc.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/ujc/sys/galerie-download/ste-vyroci/konference-files/Ireinova-Konecna.PDF.
 • Ireinová, M. – Konečná, H. Práce českých dialektologů včera, dnes a zítra. Bohemistyka, 2012, 3/XII, s. 225–231.
 • Ireinová, M. Nadnárodní jazykové atlasy a česká dialektologie. In: Holub, Z. – Sukač, R. (eds.): Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011, s. 157–163.
 • Ireinová, M. Znalost pomístních jmen v Rosicích. Acta onomastica LI, 1, 2010, s. 247–268.
 • Ireinová, M. – Konečná, H. Konfrontace znalosti pomístních jmen v Jemnici, Rosicích a Lhoticích. Acta onomastica LI, 1, 2010, s. 299–304.
 • Ireinová, M. Jméno František v českých nářečích a v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. In: Balleková K. (ed.): Jazykovedné štúdie XXVIII. Súradnice súčasnej slovanskej dialektológie. Bratislava: VEDA, 2010, s. 89–95. ISBN 978-80‑224‑1171‑4.
 • Ireinová, M. Účast české dialektologie v projektu Slovanský jazykový atlas. In: Šink, R. (ed.): Čeština – jazyk slovanský 4 (Sborník příspěvků z webové konference s mezinárodní účastí konané 20. 9. – 31. 10. 2010; CD–R). Ostrava: Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010, s.185–192. ISBN 978‑80‑7368‑922‑3. Dostupné na: http://konference.osu.cz/cestina/6_konference-sekce-2.html.
 • Ireinová, M. Tvoření příčestí činného v běžně mluveném jazyce Jindřichova Hradce. In: Šink, R. (ed.): Čeština – jazyk slovanský 3 (Sborník příspěvků z webové konference s mezinárodní účastí konané 15. 2. – 30. 4. 2009; CD‑R). Ostrava: Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009, s. 46–58. ISBN 978‑80‑7368‑662‑8. Dostupné na: http://konference.osu.cz/cestina/9_9_cestina-jazk-slovansky-3-r2009-sekce-1.html.
 • Ireinová, M. Knihotoč, Naše řeč 92, 2009, s. 165–166. 
 • Ireinová, M. Běžně mluvený jazyk v Brně a v některých českých městech. In: Hoskovec T., Šefčík O., Sova R. (eds.): Teorie a empirie – Bichla pro Krčmovó. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 57–61. ISBN 80‑210‑3955‑8.
 • Ireinová, M. Vliv extralingvistických faktorů na běžně mluvený jazyk. In: Sierociuk, J. (ed.): Gwary dziś, 3, Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi. Poznań: Wydawnictwo PTPN, 2006, s. 75–78. ISBN 83‑7063‑481‑8.
 • Ireinová, M. Frekvence hlavních obecně českých hláskoslovných jevů v mluvě nejstarší jindřichohradecké generace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A 52, 2004, s. 115–123. 
 • Ireinová, M. Běžně mluvený jazyk v Jindřichově Hradci a v dalších českých městech. In: Minářová E., Ondrášková K. (eds.): Spisovnost a nespisovnost – Zdroje, proměny a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 81–86. 
 • Ireinová, M. Označení jednotlivce a rodiny jako celku v běžně mluveném jazyce nejstarší generace Jindřichova Hradce. Naše řeč 86, 2003, s. 19–22. 
 • Ireinová, M. Dálník neboli ekomobil. Naše řeč 86, 2003, s. 222–223. 
 • Ireinová, M. Tvar genitivu a dativu/lokálu singuláru feminin tvrdého sklonění adjektiv a rodových zájmen v běžně mluveném jazyce nejstarší generace Jindřichova Hradce. Naše řeč 84, 2001, s. 202–205. 
 • Ireinová, M. Chcete vyhrát lyžovačku? Naše řeč 82, 1999, s. 53–54. 
 • Ireinová, M. Pojedete emhádou? Naše řeč 82, 1999, s. 222–223. 
 • Ireinová, M. Nová slova mezi námi. Naše řeč 79, 1996, s. 167–168. 
 • Ireinová, M. Spadl se nebo zhubl? Naše řeč 77, 1994, s. 223–224. 
 
Recenze a zprávy:
 • Ireinová, M. – Šimečková, M.: Česká dialektologie jubilující. Bohemica Olomucensia, č. 2, 2021, s. 271–276. ISSN 1803‑876X. Dostupné zde.
 • Ireinová, M. Pavol Žigo: Historická a areálová lingvistika. Studia selecta. Univerzita Komenského, Bratislava 2011, 384 s. ISBN 978‑80‑223‑2975‑0. LINGUISTICA BRUNENSIA  60, 1–2/2012, s. 296–297.
 • Ireinová, M. Slovenské jazykovědné studie. (Jazykovedné štúdie XXVI – História, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009. 216 s.). Naše řeč 94, 2011, s. 206–209.
 • Ireinová, M. Co vše se za života stane (J. Bachmannová, Za života se stane ledacos – Vyprávěnky ze Železnobrodska, Nakladatelství Bor, Liberec, 2008, s. 124, ISBN 978‑80‑86807‑90‑4). Naše řeč 92, 2/2009, s. 89–91. 
 • Ireinová, M. Vojtová, Jarmila – Slovník středomoravského nářečí horského typu. (1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 280 s. Spisy Filozofické fakulty MU, č. 372. ISBN 978‑80‑210‑4674‑0.). muni.cz, Měsíčník Masarykovy univerzity, roč. 4, Masarykova univerzita, Brno, říjen 2008, s. 12. 
 • Ireinová, M. Zdeňka Hladká – Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech. Univerzitní noviny 9/2000, roč. 7, s. 60–62. 
 • Ireinová, M. Jarmila Bachmannová – Podkrkonošský slovník. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A 47, 1999, s. 217–219. 
 • Ireinová, M. Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A 43, 1995, s. 149–153. 
 
Projekty, granty:
 • 2020–2022 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit (Ministerstvo kultury (NAKI II), DG20P02OVV029; hlavní řešitelka: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.). Podrobnosti zde.
 • 2016–2018 Odraz života našich předků v mizejících slovech (Grantová agentura ČR, 16‑04648S, řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.). Podrobnosti zde.
 • 2011–2015 Slovník nářečí českého jazyka (Grantová agentura ČR, 406/11/1786, řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.) 
 • 2008–2010 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku II (teoretické a interpretační aspekty) (Grantová agentura ČR, 405/08/0703, řešitelka: PhDr. Milena Šipková, CSc.)
 • 2001–2003 Završení jazykovězeměpisného výzkumu českých dialektů (Grantová agentura ČR, 405/01/0110, řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.)
 • 1998–2000 Hláskoslovný systém českých nářečí (jazykovězeměpisná studie) (Grantová agentura ČR, 405/98/0211, řešitel: PhDr. Jan Balhar, CSc.)
 • 1995–1997 Morfologický systém českých nářečí (Grantová agentura ČR, 405/95/0013, řešitel: PhDr. Jan Balhar, CSc.)
 
Členství v institucionálních orgánech a odborných organizacích:
 • 2019–dosud – členka České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia
 • 2019–dosud – externí členka oborové rady FF MU pro program Český jazyk.
 • 2017–dosud – členka Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. .i.
 • 2009–dosud – Slovanský jazykový atlas (Общеcлавянский лингвистический атлас / Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas; dostupné na: http://slavatlas.org/index.html)
  • od r. 2011 členka Mezinárodní komise Slovanského jazykového atlasu
  • od r. 2010 předsedkyně české národní komise
  • od r. 2009 členka české národní komise
 
Výuka: 
 • 2021–2022 – Zjišťování generačních posunů v užívání nářečního lexika (vedení studentské stáže, Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
 • 2021 – Historie, současnost a budoucnost dialektologických (terénních) výzkumů (přednášky, Ústav českého jazyka FF MU, 13. 4. 2021, 26. 5. 2021)
 • 2020 – Přes Haferník hladoletem k hubkaři (přednáška v rámci Přednáškového cyklu externích odborníků, Ústav českého jazyka FF MU, TVT 2020, 6. 11. 2020, spoluautorka Hana Konečná)
 • 2020–dosud – vedení bakalářských prací (Ústav českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity)
 • 2019 – Život ve slovech, slova v životě (přednáška v rámci Přednáškového cyklu externích odborníků, Ústav českého jazyka FF MU, 25. 10. 2019; spoluautorka Hana Konečná)
 • 2019–dosud – vedení disertační práce (Ústav českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity)
 • 2018–dosud – Dialektologie (Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, bakalářské studium, rozšiřující studium)
 • 2018–dosud – Základy dialektologie (Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, bakalářské studium)
 • 2017 – Dialekty českého národního jazyka a projekty dialektologického oddělení (přednáška na katedře bohemistiky, Eötvös Loránd University, Budapešť; 21. 11. 2017; spoluautorka Hana Konečná)
 • 2017–dosud – přednášky pro studenty Letní školy slovanských (bohemistických) studií (Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity)
 • 2014–2015 – přednášky v rámci projektu Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech (Filozofická fakulta Univerzity Palackého; magisterské studium): Pomístní jména II (30. 4. 2015); Jak vznikal Český jazykový atlas a jeho současné využití při tvorbě Slovníku nářečí českého jazyka (5. 11. 2014; spoluautorka Hana Konečná); Mezinárodní jazykové atlasy (29. 4. 2014); Pomístní jména (21. 3. 2014)
 • 2010, 2011– Odborný český jazyk (Rektorát Masarykovy univerzity, Projekt PREFEKT)
 • 2009–2019 – Kurz správného psaní pro nebohemisty (Ústav českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, bakalářské studium)
 • 2008–2014, 2020–dosud – vedení a oponování diplomových prací (Ústav českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity)
 • 2002 – Historická mluvnice českého jazyka (Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, bakalářské studium) 
 
Popularizační činnost:
Publikované příspěvky:
 
Přednášky, rozhovory, vystoupení v médiích:
 • Na jeden den dialektologem – S internetem na češtinu, Výzkum nářečí českého jazyka, Jak se kde v Česku mluví, Na jeden den dialektologem: Dotazník (19. 4. 2022, workshop, Obchodní akademie T. G. Masaryka, Jindřichův Hradec, 2. ročník)
 • Kartografie v dialektologii – mapování nářečí českého jazyka (25. 2. 2022; 16. Kartografický den Olomouc: Kartografie a kultura; spoluautoři Bronislav Stupňánek, Jakub Koníček – UPOL)
 • Setkání s dialektologií; K historii a současnosti dialektologických výzkumů (4. 11. 2021, přednášky pro SŠ a pro veřejnost; Týden Akademie věd 2021 – Den otevřených dveří v ÚJČ, dialektologické odd., Brno)
 • PhDr. Jan Balhar, CSc., dialektolog, učitel, milý a dobrý člověk; 95 let od narození Pavla Jančáka (18. 5. 2021, dvě vystoupení v přednáškovém pásmu pořádaném při příležitosti životního jubilea dr. J. Balhara, PdF MU, Brno)
 • Toulky našimi nářečími (17. 9. 2020, Klub muzea Těšínska, Český Těšín; spoluautorka Hana Konečná)
 • Mezinárodní jazykové atlasy a česká dialektologie (19. 2. 2020, Literární kavárna Knihkupectví Academia, Brno)
 • Procházka labyrintem českých nářečí – Jak se kde v Česku mluví, Život ve slovech, slova v životě (28. 11. 2019, dvě přednášky v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, Zlín; spoluautorka Hana Konečná)
 • Na jeden den dialektologem – Jak si poradit s češtinou, Průvodce nářečími pro mladé dialektology, Na jeden den dialektologem: Nářeční výzkum pomocí dotazníku (15. 11. 2019, workshop, Týden vědy a techniky 2019 – Obchodní akademie T. G. Masaryka, Jindřichův Hradec, 1. ročník)
 • Jeden Brumbál na pometlu, druhý brumbál na mlíčí (3. 10. 2019, ZŠ Havlíčkova, Jihlava)
 • Nářečí na Litovelsku a práce českých dialektologů (11. 6. 2019, Gymnázium Jana Opletala v Litovli; spoluautorka Hana Konečná)
 • Prozradí naše mluva, odkud jsme? (15. 5. 2019, Literární kavárna Knihkupectví Academia, Brno; spoluautorka Hana Konečná)
 • Jak se kde v Česku mluví (8. 11. 2018, Týden vědy a techniky 2018 – Den otevřených dveří v ÚJČ, dialektologické odd., Brno; spoluautorka Hana Konečná) 
 • Není Brumbál jako brumbál (19. 6. 2018, ZŠ Rosice)
 •  „Internetoví pomocníci“ při studiu českého jazyka a práce českých dialektologů (31. 5. 2018, Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli; spoluautorka Hana Konečná)
 • Nářečí českého národního jazyka a projekty dialektologického oddělení (10. 11. 2017, Týden vědy a techniky 2017 – Den otevřených dveří v ÚJČ, dialektologické odd., Brno; spoluautorka Hana Konečná)
 • Nářečí českého národního jazyka (7. 11. 2017, Týden vědy a techniky 2017 – Městská knihovna Hodonín; spoluautorka Hana Konečná)
 • Dialekty českého národního jazyka a práce českých dialektologů (17. 10. 2017, Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy, Praha; spoluautorka Hana Konečná)
 • Čeština na internetu (21. 6. 2017, ZŠ Rosice)
 • Projekty a činnost dialektologického oddělení ÚJČ AV ČR (4. 11. 2016, Týden vědy a techniky 2016 – Den otevřených dveří v ÚJČ, dialektologické odd., Brno)
 • Čeština na síti (21. 6. 2016, ZŠ Rosice)
 • Dialektologie včera, dnes a zítra (17. 6. 2015, Den českého jazyka, České centrum Praha; spoluautorka Hana Konečná)
 • Na nohy lyže, ale na auto ližiny! (6. 11. 2014, Týden vědy a techniky 2014 – Literární kavárna Knihkupectví Academia, Brno; spoluautorka Hana Konečná)
 • Kudy kam na síti za češtinou (31. 10. 2014, Obchodní akademie T. G. Masaryka, Jindřichův Hradec)
 • Nejen o české dialektologii (31. 10. 2014, Obchodní akademie T. G. Masaryka, Jindřichův Hradec)
 • Hledáme češtinu na internetu (26. 5. 2014, ZŠ Rosice)
 • Úskalí českého pravopisu a práce českých dialektologů (30. 5. 2013, Český telekomunikační úřad, Luhačovice)
 • „Internetoví pomocníci“ při studiu českého jazyka a práce českých dialektologů (6. 2. 2013, Gymnázium a SOŠ Frýdek‑Místek; spoluautorka Hana Konečná)
 • Výzkum dialektů (nejen) na Moravskokrumlovsku (7. 11. 2012, ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov)
 • Nářečí a pomístní jména (nejen) v Rosicích (15. 10. 2012, ZŠ Rosice)
 • Vystoupení ve zpravodajství ČRo: Mezinárodní zasedání Slovanského jazykového atlasu (vysíláno 16. 9. 2012, 17. 9. 2012)
 • Pomístní jména na Hustopečsku a jejich nářeční podoba (5. 4. 2012, Akademie třetího věku CCV Hustopeče; spoluautorka Hana Konečná)
 • Nářečí českého jazyka (6. 10. 2011, Akademie třetího věku CCV Hustopeče; spoluautorka Hana Konečná)
 • Úskalí dnešní české gramatiky (7. 4. 2011, Akademie třetího věku CCV Hustopeče; spoluautorka Hana Konečná)
 • Pomístní jména a nářečí (nejen) v Moravském Krumlově (30. 11. 2010, ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov)
 • Vystoupení v televizním pořadu O češtině: Nářečí v Čechách (též námět na scénář; vysíláno 30. 1. 2010).
 • Pomístní jména v Rosicích (9. 11. 2009, ZŠ Rosice) 
 • Běžně mluvený jazyk Jindřichova Hradce (12. 3. 2003, Jazykovědné sdružení, FF OU, Ostrava) 
 • Pravopisná pravidla a jejich využití v právnických textech (26. 6. 2001, Nejvyšší soud ČR, Brno; spoluautorka Hana Konečná)

 

Korektury:

 • Český jazykový atlas. 2., elektronické, opravené a doplněné vydání © Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012–2016. ISBN 978‑80‑86496‑66‑5. Dostupné na: http://cja.ujc.cas.cz (PDF verze); https://cja.ujc.cas.cz/e-cja/ (HTML verze; dosud 1.–4. díl).