PhDr. Miriam Giger, Ph.D.

  Kontakty:Miriam Giger

  e-mail: giger at ujc.cas.cz

  tel.: +420 225 391 466

   

Odborné zaměření:

 • onomastika, historická lexikologie a lexikografie, dějiny slovenštiny a češtiny na Slovensku

 

Vzdělání:

1995–2004 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

 • doktorské studium
 • obor: slovenský jazyk

1990–1995 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

 • magisterské studium
 • obory: filosofie – slovenský jazyk a literatura

 

Dosažená praxe:

 • 2005–2009, 2019–dosud Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
 • 2005–2009, 2019–dosud vědecká asistentka v oddělení onomastiky
 • 2009–2016 externí spolupráce s oddělením onomastiky Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky
 • 1995–2006 vědecká pracovnice v oddělení dějin slovenštiny Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenské akademie věd

 

Zahraniční stáže:

 • Letní semestr 2001 studium němčiny na Zürcher Hochschule Winterthur, Curych

 

Publikační činnost:

Monografie a kolektivní publikace:

 • Matúšová, J. – Giger, M. – Giger, M. – Malenínská, J. – Procházková, Ž. – Steinerová, J. – Štěpán, P. – Zirhutová, M. (2009): Slovník pomístních jmen v Čechách V (Bra–Buc). Praha: Academia.
 • Matúšová, J. – Giger, M. – Hamplová, M. – Malenínská, J. – Procházková, Ž. – Steinerová, J. – Štěpán, P. (2008): Slovník pomístních jmen v Čechách IV (Bíg–Bož). Praha: Academia.
 • Historický slovník slovenského jazyka. 7. Z-Ž. Dodatky. Red. M. Majtán – R. Kuchar. Bratislava: Veda 2008. (ca. 200 slovníkových hesel, spolu s Ivetou Valentovou)
 • Matúšová, J. – Giger, M. – Hamplová, M. – Mackovičová, M. – Malenínská, J. – Procházková, Ž. – Steinerová, J. – Štěpán, P. (2007): Slovník pomístních jmen v Čechách III (Bav–Bíd). Praha: Academia.
 • Historický slovník slovenského jazyka. 6. T-V. Red. M. Majtán – R. Kuchar – J. Skladaná. Bratislava: Veda 2005. (ca. 600 slovníkových hesel)
 • Historický slovník slovenského jazyka. 5. R-Š. Red. M. Majtán – R. Kuchar – J. Skladaná. Bratislava: Veda 2000. (ca. 300 slovníkových hesel)

 

Články v periodikách a konferenčních sbornících:

 • Výber osobných mien v Českej republike a vo Švajčiarsku v 20. storočí a na začiatku 21. storočia. In: Čmejrková, S., Hoffmannová, J., Klímová, J. (eds.): Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum 2012, 519–527.
 • (spolu s Markusem Gigerem): Das slowakische Personennamensystem. In: Brendler, A., Brendler, S. (Hrsg.): Europäische Personennamensysteme: Ein Handbuch. Hamburg: Baar 2007, 688–699. (Lehr- und Handbücher zur Onomastik 2)
 • Náboženská terminológia v diele Príkladi ze Swatého Písma Starího a Nowího zákona J. I. Bajzu a v Slovári A. Bernoláka. In: Rendár, Ľ. (ed): Slovenská kazateľská tvorba 19. storočia v dejinných súvislostiach a v spoločenskom kontexte obdobia. Trnava: Spolok sv. Vojtecha a KSJaL PdF TU, 2006, 72–87.
 • (spolu s Markusem Gigerem): Korespondenca s Češko v zapuščini Ivana Trinka. In: Dapit, R., Obit, M., Trusgnach, L. (ed.): Mons. Ivan Trinko (1863–1954). Spodbujevalec spoznavanja in dialoga med kulturami. Čedad / Cividale del Friuli: Kulturno društvo Ivan Trinko 2006, 176–197.
 • (spolu s Markusem Gigerem): Dopisy Adolfa Černého v pozůstalosti Ivana Trinka. In: Kaleta, P., Martínek, F., Novosad, L. (red.): Praha a Lužičtí Srbové. Sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého. Praha: Společnost přátel Lužice-Maćica Serbska-Masarykův ústav AV ČR 2005, 82–87.
 • Antroponymá v textoch administratívno-právneho charakteru v mladšom predspisovnom období. In: Vlastné meno v komunikácii. 15. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 6.–7. septembra 2002. Zost. P. Žigo a M. Majtán. Bratislava: Veda 2003, 127–136.
 • Sukňa v historickom kontexte. In: Kultúra slova 34, 86–93. (reprint: Zo studnice rodnej reči. Zostavili K. Balleková a M. Smatana. Bratislava: Veda 2005, 215–220)
 • Súkno v historickom kontexte. In: Kultúra slova 33, 348–355. (reprint: Zo studnice rodnej reči. Zostavili K. Balleková a M. Smatana. Bratislava: Veda 2005, 210–214)
 • Priezviská v Budmerickej mestskej knihe. In: 13. slovenská onomastická konferencia. Modra-Piesok 2.-4. októbra 1997. Zborník materiálov. Zost. M. Majtán a P. Žigo. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského-Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1998, 173–177.
 • Zápisy pomenovaní osôb v administratívno-právnych písomnostiach zo 16.-18. storočia. In: Varia VII. Zborník zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3.–5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1998, 303–307.
 • Zum Einfluß nichtslavischer Fremdsprachen auf die Lexik slovakischer administrativ-rechtlicher Dokumente aus dem 16.–18. Jhdt. In: Giger, M., Wiemer, B. (Hrsg.): Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav) 1. München: Otto Sagner 1998, 141–145.
 • Administratívno-právne termíny v Budmerickej mestskej knihe. In: Varia VI. Zborník zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 27.–29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1997, 133–138. (reprint: Administratívno-právne termíny richtár, konšel, prísažný, dvorský v Budmerickej mestskej knihe. In: Z histórie lexiky staršej slovenčiny. Zost. M. Majtán – T. Laliková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2008, 37–41)
 • Vývin názvov námestí a ulíc historického jadra (centra) Trnavy. In: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Banská Bystrica 3.–5. septembra 1996. Zost. P. Odaloš a M. Majtán. Banská Bystrica – Bratislava: Univerzita Mateja Bela-Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1996, 68–74.
 • Výskyt neslovenských výrazov v textoch administratívno-právneho štýlu 18. storočia pochádzajúcich zo Štátneho okresného archívu v Trnave. In: Varia V. Zborník z V. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12. 1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1996, 51–55.

 

Recenze:

 • spolu s Markusem Gigerem): R. Kohlheim, V. Kohlheim, Spätmittelalterliche Regensburger Übernamen. Wortschatz und Namengebung. Heidelberg 2014. (Germanistische Bibliothek 53). In: Acta Onomastica 56 (2016), 268–272.
 • spolu s Markusem Gigerem): Wenzel, W., Atlas niedersorbischer Zunamen. Nach Quellen des 14. – 18. Jahrhunderts. Bautzen 2015. In: Acta Onomastica 57 (2016), 164–167.
 • spolu s Markusem Gigerem): Kohlheim R., Kohlheim, V., Duden. Die wunderbare Welt der Namen, Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich 2009. In: Acta onomastica 51 (2010), 607–610.
 • spolu s Markusem Gigerem): Jana Pleskalová, Marie Krčmová, Radoslav Večerka, Petr Karlík (ed.): Kapitoly z dějin jazykovědné bohemistiky. Praha, Academia, 2007. In: Listy filologické 132 (2009), 205–209.
 • Michal Blicha – Richard Custer – Vladislav Grešlík, Príkra (The Community of Príkra). In: Acta onomastica 48 (2007), 206–207.

 

Zprávy a drobnosti:

 • (spolu s Žanetou Dvořákovou): 21. slovenská onomastická konference. In: Acta onomastica 61 (1/2020), 252–254.
 • PhDr. Milan Majtán, DrSc., sedemdesiatročný. In: Acta onomastica 45 (2005), 190–222.
 • Významné jubileá Vavrinca Benedikta Nedožerského. In: Slovenská reč 70 (2005), 372–377.
 • 16. slovenská onomastická konferencia. In: Acta onomastica 46 (2005), 307–309.
 • Konferencia k 140. výročiu narodenia Adolfa Černého. In: Slavica slovaca 39 (2004), 168–170.
 • Správa o konferencii Ľudovít Štúr v súradniciach minulosti a súčasnosti. In: Slovenská reč 61 (1996), 171–174.
 • Vedecká konferencia o slovenčine v historickom kontexte. In: Slovenská reč 61 (1996), 241–243.
 • Vedecká konferencia o urbanonymách v kontexte histórie a súčasnosti. In: Slovenská reč 61 (1996), 370–373.

 

Elektronické publikace:

 

Projekty a granty:

 • 2006–2008 Slovník pomístních jmen v Čechách V. (reg. č. 405/06/1238), Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Grantová agentura ČR (členka týmu)