Mgr. Irena Fuková

Kontakty

fukova@ujc.cas.cz

telefon: +420 225 391 459

 

Odborné zaměření
historická lexikografie

 

Vzdělání
2015–dosud: doktorské studium, obor Filologie – český jazyk (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha)
1998–2003: magisterské studium, Obor Učitelství pro střední školy, český jazyk – výtvarná výchova (Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni)

 

Dosažená praxe

od r. 2006 odborná pracovnice (oddělení vývoje jazyka)


Publikace (za poslední 3 roky)
Online databáze:
Elektronický slovník staré češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx; členka autorského kolektivu.

Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012–. Dostupné z: http://madla.ujc.cas.cz/; členka autorského kolektivu.

Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz; členka autorského kolektivu.

 

Monografie a kapitoly v monografiích:

Fuková, I. – Pytlíková, M.: Historical Online Dictionary as a Dynamic Process: Fourteen Years and Three Stages of the Electronic Dictionary of Old Czech, in: Broadening Perspectives in the History of Dictionaries and Word Studies, Hans Van de Velde – Fredric T. Dolezal (eds.). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2021, s. 262–275. ISBN: 1-5275-7432-6.

Nejedlý, Petr a kol.: Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině, Praha: Academia, 2019. ISBN 80-200-3087-0; členka autorského kolektivu.

 

Články: 

Fuková, I.: Staročeská adjektiva typu postřihací, in: Dynamika přirozeného jazyka, Božena Bednaříková – Pavlína Sůjová (eds.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2019, s. 9–15. ISBN 978-80-244-5531-0 (print), ISBN 978-80-244-5532-7 (online: PDF).

Fuková, I.: Činitelská jména s příponou -čí v diachronním pohledu, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 54, 2019, 12 s. ISSN: 2392-2435. Dostupné z: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sfps/article/view/sfps.1772.

Fuková, I. – Nejedlý, P. – Šimek, Š.: K připravovanému Slovníku raněnovověké češtiny, Naše řeč. Roč. 102, č. 1–2 (2019), s. 76–87. ISSN 0027-8203.

Fuková, I.: Deverbativa se sufixy -tva -tba ve vývojovém pohledu, Nová čeština doma a ve světě 2/2018, s. 7–13.

Fuková, I.: Staročeská lexikální jednotka klatva, kletva klatba, kletba, in: Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky (?), Božena Bednaříková – Pavlína Sůjová (eds.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2018, s. 60–69.

Fuková, I.: Smiechoval a jiní -valové/-válové ve staré češtině, Naše řeč 100, 186–189.


Granty a projekty

2015–2017: Slovotvorný vývoj deverbativních substantiv ve staré a střední češtině, GA ČR č. 15-00987S, řešitel P. Nejedlý, členka řešitelského týmu
2010–2014: Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování, GA ČR č. P406/10/1153, řešitelka M. Vajdlová, členka řešitelského týmu
2005–2008: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav), MŠMT ČR č. LC546,  řešitelka H. Karlíková, členka řešitelského týmu

 

Konferenční výstupy (výběrově)

Fuková, Irena – Pytlíková, Markéta: The Electronic Dictionary of Old Czech, newly with examples. 10th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology, 12. 6.–14. 6. 2019, Leeuwarden, Nizozemí.

Fuková, Irena: Staročeské sloveso visěti. Česká diachronní lexikografie 1968–2018; 50 let Staročeského slovníku, 13. 9. 2018, Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR.

 

Organizační činnost
2018: s T. Hejdovou, M. Homolkovou, B. Nedvědovou, P. Nejedlým, Š. Šimkem, M. Vajdlovou, K. Volekovou konference Česká diachronní lexikografie 1968–2018. 50 let Staročeského slovníku. Praha, 13. 9. 2018, členka organizačního výboru