PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D.

Kontakty:dvorakova-zaneta2

e-mail: z.dvorakova at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 466

ORCID 0000-0002-3947-2019

 

Odborné zaměření:

onomastika

 

Vzdělání:

2016 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • rigorózní zkouška (PhDr.)
 • obor: český jazyk

2008–2015 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2001–2007 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze


Dosažená praxe:

 • 2017–dosud oddělení onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • 2017–dosud výkonná redaktorka časopisu Acta onomastica
 • 2009–2010 výkonná redaktorka časopisu Acta onomastica
 • 2004–2010 oddělení onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 

Zahraniční stáže:

 • letní semestr 2006 Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi di Udine, Itálie (program Erasmus)

 

Publikační činnost:

Monografie a kolektivní publikace:

 • Dvořáková, Ž. (2017): Literární onomastika. Antroponyma. Praha: FF UK
 • Matúšová, J. – Giger, M. – Giger, M. – Malenínská, J. – Procházková, Ž. – Steinerová, J. – Štěpán, P. – Zirhutová, M. (2009): Slovník pomístních jmen v Čechách V (Bra–Buc). Praha: Academia.
 • Matúšová, J. – Giger, M. – Hamplová, M. – Malenínská, J. – Procházková, Ž. – Steinerová, J. – Štěpán, P. (2008): Slovník pomístních jmen v Čechách IV (Bíg–Bož). Praha: Academia.
 • Matúšová, J. – Giger, M. – Hamplová, M. – Mackovičová, M. – Malenínská, J. – Procházková, Ž. – Steinerová, J. – Štěpán, P. (2007): Slovník pomístních jmen v Čechách III (Bav–Bíd). Praha: Academia.

Články v periodikách a konferenčních sbornících:

 • Dvořáková, Ž. (2021): Nadpřirozené bytosti v pomístních jménech v Čechách. Dzyalo, roč. X, č. 21, stránkování neuvedeno (13).
 • Dvořáková, Ž. (2021): Anketa "Pojmenuj exoplanetu". Jazykovědné aktuality, roč. 58, č. 3 a 4, s. 64–75.
 • Dvořáková, Ž. (2021): Přepis (nejen) ukrajinských osobních jmen z cyrilice do latinky z hlediska českého zákona. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Philology, č. 1 (45), s. 209–217, DOI:10.24144/2663-6840/2021.1(45).209–217.
 • Dvořáková, Ž. (2021): Given Names of Czech and Moravian Jews in the Post-War Period. In: A. Choleva-Dimitrova ‒ M. Vlahova-Angelova ‒ N. Dancheva (eds.), СлѢдовати достoитъ (Sledovati dostoită). Proceedings of the International Onomastic Conference “Anthroponyms and Anthroponymic Researches in the Beginning of 21st Century”, dedicated to the 100th anniversary of the birth of prof. Yordan Zaimov, Dr. Sc. (1921 – 1987) 20 – 22 April 2021, Sofia. Sofia: Institute for Bulgarian Language “Prof. Lyubomir Andreychin”, Bulgarian Academy of Sciences, s. 142–155.
 • Dvořáková, Ž. (2021): Z historie našeho onomastického časopisu. Acta onomastica, roč. 62, č. 1, s. 18–34.
 • Dvořáková, Ž. (2020): Vlastní jména v předválečných židovských anekdotách. In: L. Jílková – K. Mrázková – H. Özörencik (eds.), Jak je důležité míti styl. Pocta Janě Hoffmannové. Praha: NLN, s. 221–238.
 • Dvořáková, Ž. (2020): Mizení příjmení a jejich variant (sonda do příjmení začínajících písmenem K). Acta onomastica, roč. 61, č. 2, s. 311–331.
 • Dvořáková, Ž. (2019): Projekt „Česká příjmení“ pro žáky 1. stupně ZŠ. In: L. Janovec (ed.), Propria a apelativa ‒ aktuální otázky / Proper Names and Common Nouns – Current Issues. Praha: Pedagogická fakulta Univerzita Karlova, s. 119–130.
 • Dvořáková, Ž. (2019): Zákonné předpisy omezující volbu rodných jmen českých a moravských Židů. Acta onomastica, roč. 60, č. 2, s. 212–220.
 • Dvořáková, Ž. (2019): Propria v moderních výkladových slovnících češtiny. Naše řeč, roč. 102, č. 1‒2, s. 119–132.
 • Dvořáková, Ž. (2019): Pojmenujte náš novej nádr. Linguistica Brunensia, roč. 67, č. 1, s. 39-47, DOI 10.5817/LB2019-1-4.
 • Dvořáková, Ž. (2019): Polná ‒ a toponym that has become a symbol. Acta onomastica, roč. 60, č. 1, s. 24–35.
 • Dvořáková, Ž. (2019): Rodinné pověsti o cizím původu příjmení. In: A. Chomová – J. Krško – I. Valentová (eds.), Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencia. Zborník referátov. Bratislava: Veda, s. 373–385.
 • Dvořáková, Ž. (2018): Notes on functions of proper names in literature. Onoma, roč. 53, s. 33–48, DOI: 10.34158/ONOMA.53/2018/3.
 • Dvořáková, Ž. (2018): Lidová etymologie a „hanlivá“ příjmení. Acta onomastica, roč. 59, s. 42–53.
 • Dvořáková, Ž. (2018): „Copak musí jméno něco znamenat?“ ptala se nejistě Alenka. Aneb když postavy samy vykládají svá jména. Litikon, roč. 3, č. 2, s. 223–228.
 • Dvořáková, Ž. (2016): Literární vlastní jména a jejich překlad. Acta onomastica, roč. 55, s. 81–91.
 • Dvořáková, Ž. (2016): Specifika literárních toponym. Český jazyk a literatura, roč. 66, č. 5, s. 223–229.
 • Dvořáková, Ž. (2015): Vyvažovací světadíl, Dehydrované moře a Nakřupnuté hory – Vítejte na Zeměploše T. Pratchetta. In: A. Gałkowski – R. Gliwa (eds.), Mikrotoponimia i makrotoponimia. Lodž: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 333–344.
 • Dvořáková, Ž. (2015): Jak dále v literární onomastice? In: H. Chýlová – V. Viktora (eds.), Dva z prvních. Jaromír Spal, Miloslav Šváb – respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky. Plzeň: Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, s. 92–99.
 • Dvořáková, Ž. (2014): K interdisciplinárnímu charakteru literární onomastiky. In: E. Minářová – D. Sochorová – J. Zítková (eds.), Vlastní jména v textech a kontextech. Praha: Masarykova univerzita, s. 203–209.
 • Dvořáková, Ž. (2012): Funkce literárních vlastních jmen a literární onomastika. Slovo a slovesnost, roč. 73, č. 3, s. 194–207.
 • Dvořáková, Ž. (2012): O rodných jménech motivovaných označením rostlin. Acta onomastica, roč. 53, s. 46–64.
 • Dvořáková, Ž. (2012): Pojmenovávací zvyklosti v rodě Vosiků z číhošťské farnosti v letech 1785–1885, Acta onomastica, roč. 53, s. 65–100.
 • Dvořáková, Ž. (2012): Synchronní a diachronní pohledy na literární antroponyma. In: S. Čmejrková – J. Hoffmannová – J. Klímová (eds.), Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, s. 537–541.
 • Dvořáková, Ž. (2011): Vlastní jména jako prostředek mystifikace. Bohemica Olomucensia, Symposiana, č. 1, s. 174–183.
 • Dvořáková, Ž. (2011): Ostrov Cohnova rozhodnutí aneb Krajina jmen v románu Bernarda Malamuda Boží milost. Acta onomastica, roč. 52, s. 45–54.
 • Dvořáková, Ž. (2010): Jména postav v próze a nejednoznačnost jejich identifikace (poznámka k narušování identifikační funkce jmen). Bohemica Olomucensia, Philologica juvenilia, č. 2, s. 246–2 52.
 • Dvořáková, Ž. (2010): Specifika literárních antroponym. Acta onomastica, roč. 51, s. 447–452.
 • Dvořáková, Ž. (2010): Česká teorie literární onomastiky. Acta onomastica, roč. 51, s. 453–465.
 • Dvořáková, Ž. (2010): Ždánidla. Acta onomastica, roč. 51, s. 466–469.
 • Dvořáková, Ž. (2010): Asociační funkce vlastních jmen v literatuře. In: J. David – M. Čornejová – M. Harvalík (eds.), Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Sborník příspěvků, IV. česká onomastická konference. Ostrava – Praha: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě – Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 138–145.
 • Procházková, Ž. (2010): Moc slova a jména a jejich tabuizace v archaickém mýtu. In: R. Łobodzińska (ed.), Nazwy włastne a społeczeństwo, Tom 2. Łask: LEKSEM, s. 519–532.
 • Procházková, Ž. (2010): Jak postavy prožívají vlastní jména. In: S. Čmejrková – J. Hoffmannová – E. Havlová (eds.), Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Karolinum, s. 195–199.
 • Dvořáková, Ž. (2009): Moc jména a jeho tabuizace v moderní literatuře. In: O. Uličný (ed.), Eurolingua & Eurolitteraria 2009. Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. 367–374.
 • Dvořáková, Ž. (2009): Faktory ovlivňující výběr jmen v literatuře (na příkladech z Tylových dramat). In: J. Hladký – Ľ. Rendár (eds.), Varia XIX. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 57–69.
 • Dvořáková, Ž. (2009): Baker Street, Příčná ulice a ulice Mazaných řemeslníků – tři typy urbanonym v beletrii a jejich funkce. Acta onomastica, roč. 50, s. 80–87.
 • Procházková, Ž. (2009): Z Kvildy k Horám Kašperským (k literární toponymii v díle Karla Klostermanna). In: V. Viktora – M. Hálková – P. Doležalová (eds.), V ráji realistickém. Sborník příspěvků ze sympozia věnovaného Karlu Klostermannovi a realismu v české literatuře. Klatovy: Městská knihovna Klatovy, s. 57–62.
 • Procházková, Ž. (2009): MY a ONI – jména cizinců v české literatuře. In: P. Mitter (ed.), Ty, já a oni v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, s. 297–300.
 • Procházková, Ž. (2009): Problémy metodologie literární onomastiky. In: M. Ivanová – M. Ološtiak (eds.), Varia XVIII. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 565–578.
 • Procházková, Ž. (2008): Hora Zklamání a zátoka Ztroskotání aneb Pomístní jména na ostrově Robinsona Crusoe. Acta onomastica, roč. 49, s. 294–298.
 • Procházková, Ž. (2008): Když postava vymýšlí, mění či skrývá své jméno... In: S. Pastyřík – V. Víška (eds.), Onomastika a škola 8. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 389–394.
 • Procházková, Ž. (2007): Bloudění v pomístních jménech. Čeština doma a ve světě, č. 1 a 2, s. 27–29.
 • Procházková, Ž. (2007): Kámen – místo paměti. Čeština doma a ve světě, č. 1 a 2, s. 30–33.

Recenze:

 • Dvořáková, Ž. (2020): Luděk Bárta: Dnes má svátek... Acta onomastica, roč. 61, č. 1, s. 210–215. [ref. L. Bárta, Dnes má svátek..., Praha 2017]
 • Dvořáková, Ž. (2020): Stanislava Kloferová – Milena Šipková (eds.): Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Acta onomastica, roč. 61, č. 1, s. 216–218. [ref. S. Kloferová – M. Šipková, Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí, Praha 2018]
 • Dvořáková, Ž. (2018): Martyna Gibka: The functions of characters’ proper names in a novel. A theoretical approach and its application. Acta onomastica, roč. 59, s. 286–293. [ref. M. Gibka, The functions of characters’ proper names in a novel. A theoretical approach and its application, 2017]
 • Dvořáková, Ž. (2018): Kulturní dědictví a paměť míst. Naše řeč, roč. 101, č. 1, s. 51–54. [ref. J. David (ed.), Kulturní dědictví a paměť míst, Ostrava 2016]
 • Dvořáková, Ž. (2018): Labyrintem vlastních jmen a nářečí. Slavia, roč. 87, č. 4, s. 475–478. [ref. R. Šrámek, Labyrintem vlastních jmen a nářečí, Brno 2017]
 • Dvořáková, Ž. (2009): Anna Ferrari: Dizionario dei luoghi leterari immaginari. Acta onomastica, roč. 50, s. 198–201. [ref. A. Ferrari: Dizionario dei luoghi leterari immaginari, Torino 2007]

Bibliografie, medailonky, rozhovory:

 • Dvořáková, Ž. (2021): Rozhovor s Marií Novákovou. Acta onomastica, roč. 62, č. 2, s. 491–497.
 • Dvořáková, Ž. (2021): Rozhovor s Miloslavou Knappovou. Acta onomastica, roč. 62, č. 1, s. 232–239.
 • Dvořáková, Ž. (2021): Vzpomínka na Svatopluka Pastyříka. Acta onomastica, roč. 62, č. 1, s. 230–232.
 • Dvořáková, Ž. (2017): Soupis prací Ludmily Švestkové. Acta onomastica, roč. 58, s. 213–221.

Elektronické publikace:

 

Projekty a granty:

 • 2010–2012 Korpus nahrávek českých řečových vzorů (reg. č. 26410), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze (spoluřešitelka)
 • 2011 Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0259), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakulta přírodně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci, Evropský sociální fond (spolupráce)
 • 2009 Integrace jazykových zdrojů za účelem extrakce informací z přirozených textů (reg. č. 1ET101120503), Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Grantová agentura Akademie věd ČR (spolupráce)
 • 2006–2008 Slovník pomístních jmen v Čechách V. (reg. č. 405/06/1238), Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Grantová agentura ČR (členka týmu)
 • 2003–2005 Český národní korpus a korpusy dalších jazyků (reg. č. 0021620823), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (spolupráce)

 

Členství v organizacích:

 • od 2017 členka Jazykovědného sdružení
 • od 2017 členka The International Council of Onomastic Sciences (ICOS)
 • od 2018 členka Komise pro slovanskou onomastiku při Mezinárodním komitétu slavistů

 

Přednášky a referáty:

 • Jména Romů v Čechách a na Moravě v předválečném období. Pracownia Onomastyki Slowiańskej, Uniwersytet Wrocławski, Polsko, 29. 11. 2021
 • Výzkum předválečné romské antroponymie. Přednáška pro ostravskou pobočku Jazykovědného sdružení, FF OU, Ostrava, 1. 11. 2021
 • Vlastní jména Židů v Čechách a na Moravě. Přednáška pro WIZO. Praha, 26. 6. 2019
 • O motivacích českých příjmení. Přednáška na 2. brněnském genealogickém srazu. Brno, 11. 5. 2019
 • O příjmeních. Přednáška pro pracovníky matričních agend a pro zájemce úseku správních činností správního obvodu Pardubického kraje. Zderaz, 8. 3. 2019
 • Motivace českých příjmení. Přednáška v rámci Školy českého jazyka pro pedagogy, Praha, 23. 10. 2018
 • K termínu „lidová etymologie“. Referát na 21. polské a mezinárodní onomastické konferenci Termonologia onomastyczna ‒ Nazwotwórstwo, Kazimierz Dolny, Polsko, 6. 10. 2018
 • Problémy metodologie literární onomastiky. Teoreticko-metodologický seminář pro doktorandy oboru český jazyk. ÚČJTK FF UK, Praha 26. 3. 2015
 • Úvod do literární onomastiky. Přednáška v rámci III. bohemistického přednáškového odpoledne Vlastní jména v literárním textu, OU Ostrava, 20. 3. 2013
 • Jména umělých lidí v literatuře. Referát na konferenci Fantastická literatura – světy za zrcadlem, Brno, 13. 5. 2011
 • Mapy fikčních světů. Referát na konferenci Fantastická literatura – příběhy našich světů, Brno, 16. 10. 2009
 • Jména postav v literatuře. Přednáška v Jazykovědném sdružení při Ostravské univerzitě, Ostrava, 5. 3. 2008
 • Jména postav v díle (zvláště dramatickém) Josefa Kajetána Tyla. Referát na konferenci Tyl 200, Kutná Hora, 2. 2. 2008
 • Jména postav v titulech literárních děl (poznámka literárně onomastická). Referát na 24. studentském workshopu Žďárek, Jilemnice, 28.–3 0. 11. 2008
 • Básně dětí z terezínského ghetta 1941–1945. Přednáška v Kruhu přátel českého jazyka, Praha, 19. 3. 2008
 • Literární onomastika. Přednáška v Kruhu přátel českého jazyka, Praha, 7. 11. 2007

 

Popularizační práce:

Publikační činnost:

 • Dvořáková, Ž. (2019): O Švejkovi a švejkování. Vesmír, roč. 98, č. 2, s. 65.
 • Dvořáková, Ž. (2018): Ptačí příjmení. Vesmír, roč. 97, č. 12, s. 3.
 • (spolu s A. Cibulkou, A. Černou, J. Doubravou, M. Harvalíkem, J. Klímovou, B. Nosálovou, M. Pravdovou, K. Smejkalovou, P. Štěpánem a L. Uhlířovou) O češtině 3, Praha 2010.

Rozhlasové a televizní pořady:

 • od 03/2016 scénáře pro pořad O původu příjmení, Český rozhlas Dvojka
 • 2009 3 náměty na scénář televizního pořadu O češtině (z toho 1 spolu s M. Harvalíkem), účinkování v pořadu, Česká televize

Ostatní:

 • rozhovory s novináři, vystoupení v rozhlase a televizi