PhDr. Libuše Čižmárová, CSc.

PhDr. Libuše Čižmárová, CSc.Kontakty: 

e‑mail: cizmarova at ujc.cas.cz

tel.: 532 290 287

 

Odborné zaměření:

dialektologie

 

Vzdělání:

 • 1995: CSc., ÚJČ ČSAV, Praha, obor: bohemistika (disertace: Vývoj nářečí na území znojemského typu a okolí s využitím jazykovězeměpisné metody)
 • 1986–1994: externí vědecká aspirantura, ÚJČ ČSAV, Praha 
 • 1984: PhDr., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno (obor: učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů ČJ)
 • 1978–1984: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Brno; rozšiřovací studium anglického jazyka 
 • 1971–1976: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Brno; obory: český jazyk‑německý jazyk, diplomová práce: Příjmení v Brně‑Komíně 

 

Dosažená praxe:

 • 1983–dosud: vědecká pracovnice, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. .i. (dříve ČSAV), dialektologické oddělení, Brno 
 • 1976–1982: učitelství na středních školách (Gymnázium Třebíč, Střední ekonomická škola Velké Meziříčí, Střední odborné učiliště Náměšť nad Oslavou) 

 

Publikační činnost:

Knižní monografie:

 • Jazykový atlas jihozápadní Moravy. Masarykova univerzita, Brno 2000, 446 s. 

 

Části knih:

 • O čarodějnicích a čarování. In: Život ve slovech, slova v životě. Eds.: Stanislava Kloferová, Milena Šipková. Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2018. s. 55–66. ISBN 978‑80‑7422‑657‑1.
 • Kouzelníci, černokněžníci. In: Život ve slovech, slova v životě. Eds.: Stanislava Kloferová, Milena Šipková. Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2018. s. 67–70. ISBN 978‑80‑7422‑657‑1.
 • Pálení čarodějnic. In: Život ve slovech, slova v životě. Eds.: Stanislava Kloferová, Milena Šipková. Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2018. s. 71–73.  ISBN 978‑80‑7422‑657‑1.
 • Lidové léčitelky, bohyně. In: Život ve slovech, slova v životě. Eds.: Stanislava Kloferová, Milena Šipková. Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2018. s. 74–78. ISBN 978‑80‑7422‑657‑1.
 • Jak se kde říkalo...? s. 87, 91, 95, 99, 103, 107. In: Pravdová M. (ed.): Čeština nově od A do Ž, Lidové noviny, Academia 2016.
 • Komentář k mapě: 1.102 Foie (QI: 181). Carte de motivations (s M. Šipkovou).. Atlas linguarum Europae I‑9 (Vol 1, Neuvième fascicule: Commentaires), ed. Saramandu N. – Nevaci M. – Geană I., Editura Universităţii din Bucureşti, s. 391–426, Bukurešť 2015. 
 • Mapa a legenda: 1.102 Foie (QI: 181). Carte de motivations (s M. Šipkovou). Atlas linguarum Europae I‑9 (Vol 1, Neuvième fascicule: Commentaires), ed. Saramandu N. – Nevaci M. – Geană I., Editura Universităţii din Bucureşti, s. 206–223, Bukurešť 2015.
 • Диалекты юго‑западной Моравии – их развитие во второй половине ХХ в. Kapitola v knize Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности, s. 289–306, Moskva 2015
 • A Brief Synthesis on the Names for ‘liver’ in European Dialects (s M. Šipkovou). In: Kodukeel ja keele kodu – Home Language and the Home of Language (publikace k 75. narozeninám estonské lingvistky Helmi Neetar), Eesti Keele Sohtasutus, Tallin, Estonsko, 2009, s. 33–44. 
 • Český jazykový atlas – Dodatky, Academia, Praha 2011 (členka autorského kolektivu).
 • Český jazykový atlas 5, Academia, Praha 2005 (členka autorského kolektivu, 50 zpracovaných statí, spoluautorka úvodní části).
 • Český jazykový atlas 4, Academia, Praha 2002 (členka autorského kolektivu, 45 zpracovaných statí, spoluautorka úvodní části). 
 • Český jazykový atlas 3, Academia, Praha 1999 (členka autorského kolektivu, 23 zpracovaných statí, spoluautorka úvodní části). 
 • Český jazykový atlas 2, Academia, Praha 1997 (členka autorského kolektivu, 21 zpracovaných statí; spoluautorka úvodní části).
 • Český jazykový atlas 1, Academia, Praha 1992, dotisk Praha 2004 (členka autorského kolektivu, 16 zpracovaných statí; spoluautorka úvodní části, zejména 5. a 6. kapitoly). 

 

Články v zahraničních periodikách a sbornících: 

 • Reflection of Dialect in Moravian and Silesian Anoikonyms. In: Dialekt/dialect 2.0 Longfassungen / Long papers (sborník textů ze 7. kongresu SIDG, konaného v červenci 2012 ve Vídni): Preasens Verlag, Wien 23.–28. 7. 2017, s. 100–112
 • Branzole a brazoleta: k dvěma českým a slovenským přejímkám a jejich nářečním variantám. In: Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, Jazykovedné štúdie XXXII, Veda, Bratislava 2015, s. 110–115.
 • Dialektologické aspekty Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. In: Gwary dziś 6. Aktuálne problemy dialektologii słowiańskiej. Prace Komisji Dialektologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów pod redakcjąJerzego Sierociuka, Poznań 2012, s. 117–130.
 • Reflection of Dialect in Moravan and Silesian Anoikonyms. In: Dialekt ǀ dialekt 2.0, VIIth Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics: Abstracts. Preasens, Wien 2012, s. 88–89. 
 • Диалекты юго‑западной Моравии – их развитие во второй половине ХХ в. Článek v knize Актуалъные этноязыковые и этнокулътурные проблемы современности  s.289–306, Moskva 2011
 • О методологических принципах работы над ‹‹Словарем микротопонимов Моравии и Силезии››, Вопросы ономастики Nо 8, 2010, s. 67–77, Издателььство Уральского университета, Ekaterinburg, Rusko.
 • Processing Methodology and Dialectological Aspects of the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms (Minor Place Names). Slavia Centralis 3, 2010, s. 183–195, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovinsko.
 • Tvorba elektronické podoby Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. In: J. Hladký a I. Valentová (eds.), Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastikej konferencie, Trnava 12.–14. 9. 2007. Jazykovedný ústav Ľudivíta Štúra SAV, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, VEDA – vydavateľstvo Slovenskej akadéme vied, Bratislava 2010, s. 31–40.
 • Metodologie konstrukce heslových slov ve „Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku“. In:Nazwy własne a społeczeństwo I, II. Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask 2010, s. 185–194.
 • О методических принципах работы над Словарем микротопонимов Моравии и Силезии. In: Материалы международной научной конференции Этнолингвистика – Ономастика – Этимология, Екатеринбург 8‑12 центября 2009. Jekatěrinburk, Издатлъство Уралъского университета, 2009, s. 280–282.
 • Processing Methodology and Dialectological Aspects of the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms (Minor Place Names). In: Book of Abstracts for the 6th SIDG Congress, 14.–18. 9. 2009, Maribor, Slovinsko, 2009. 
 • A Brief Synthesis on the Names for ‘liver’ in European Dialects (s M. Šipkovou). In: Kodukeel ja keele kodu – Home Language and the Home of Language (sborník k 75. narozeninám estonské lingvistky Helmi Neetar), Eesti Keele Sohtasutus, Tallin, Estonsko, 2009, s 33–44. 
 • Interactive Digital Version of the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms (Minor Place Names). In: Names in Multi‑Lingual, Multi‑Cultural and Multi‑Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences, August 17–22, York University, Toronto, Canada. York University, Toronto 2009, s. 192–200. 
 • Reflexe kvantity na územi dnešního českého Slezska (na základĕ materiálu „Českého jazykového atlasu”). In: Gwary dziś 4. Konteksty dialektologii, ed. J. Sierociuka. Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2007, s. 129–137. 
 • Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku – digitalizace materiálu a metodologie zpracování. In: Nowe nazwy własne. Nowe tendencje badawcze (konferenční sborník – XV Ogólnopolska Konferencja Onomatyczna, Kraków, 21.–23. 9. 2006), s. 325–333. Krakov 2007.
 • A Short Report on the 38th Editorial Board Meeting of the Atlas Linguarum Europae. In: Dialectologia et Geolinguistica – Journal of the International Society for Dialectology and Geolinguistics, 14, Mouton de Gruyter, Berlin/New York 2006, s. 118–120. 
 • The 5th Volume of the Czech Linguistic Atlas: Phonological Differences in Czech Dialects. In: Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, ed. A. Timuška. Latvian Language Institute, University of Latvia, Riga 2006, s. 112–117. 
 • Současné tendence ve vývoji jazyka jihozápadomoravské vesnice. In: Gwary dziś 3, Wewnętrzne zróznicowanie języka wsi, ed. Jerzy Sierociuk. Poznaň 2006, s. 59–68. 
 • The Czech Linguistic Atlas – Culmination of the Geolinguistic Efforts of Czech Dialectologists. In: Dialectologia et Geolinguistica – Journal of the International Society for Dialectology and Geolinguistics, 12/2004, s. 25–37, Mouton de Gruyter, Berlin/New York 2005. 
 • Vývoj nářečí na území znojemského typu a okolí podle Jazykového atlasu jihozápadní Moravy. In: Gwary dziś 2, Regionalne sŀowniki i atlasy gwarowe, Poznaň 2003, s. 109–121. 
 • Die südwestmährischen Dialekte im Kontakt mit der deutschen Sprache. Anhand des Sprachatlasses von Südwestmähren und unter Berücksichtigung des Tschechischen Sprachatlasses (Jihozápadomoravské dialekty v kontaktu s němčinou na základě Jazykového atlasu jihozápadní Moravy). In.: Deutsche und tschechische Dialekte im Kontakt, eds. Greule, Albrecht – Nekula, Marek. Edition Praesens, Wien 2003, s. 37–44. 
 • The 5th Volume of the Czech Linguistic Atlas: Phonological Differences in Czech Dialects. In: Book of Abstracts for the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Riga 2003, s. 207. 
 • Morphological Differences in Czech Dialects as Reflected in the Czech Linguistic Atlas, Part IV. In: Proceedings of the Third International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Maria Curie‑Sklodowska University Press, Lublin 2003, 1. svazek, s.163–167. 
 • Mistä sanat Bohemia ja Čech ovat tulleet? Několik poznámek ke jménům Bohemia a Čech. In: Bohemia 2/2001, Helsinki 2001, s. 19–22, 24–25. 
 • Metodologické postupy při zpracovávání Českého jazykového atlasu. 
 • In: Naukovi zapiski, Prjašiv 1993, s. 205–210. 

 

Články v domácích periodikách a sbornících: 

 • Česká nářečí a pomístní jména aneb jak rytíř (?) Močihuba získal a opět pozbyl své jméno. Acta onomastica LVI, s. 52–61, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. .i., Praha 2016.
 • Jak zapisovat nářeční ukázky ze Slovácka II. Malovaný kraj 2016/4, s. 17.
 • Jak zapisovat nářeční ukázky ze Slovácka I. Malovaný kraj 2016/3, s. 14–15.
 • Dialektologie a Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny ústavu pro jazyk český.  Praha 2012, s. 359–363.
 • History of and Popular Attitudes towards Names for Czech‑Speaking Territory. AUC Geographica 1/2015, s. 7–22.
 • Ke konstrukci heslových slov ve Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, Acta onomastica 51, 1, 2010, s. 94–105.
 • Tvorba elektronického Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, Acta onomastica 51, 1, 2010, s. 79–93. 
 • Názvy jater v dialektech evropských jazyků (s M. Šipkovou). In: Studia etymologica Brunensia 6, ed.: Ilona Janyšková, Helena Karlíková, Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 2009, s. 67–76.
 • Česko v Senátu ČR. In: Geografické rozhledy, roč. 14, 1/2004‑2005, s. 24–25. 
 • Úvaha nad knihou Zbyňka Holuba „Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí“, Naše řeč 87, 2004, s. 240‑252. 
 • Úvaha k rekonstrukci vývoje kvantity v našich nářečích. Linguistica Brunensia – SPFFBU, A 51, Masarykova univerzita, Brno 2003, s. 213–221. 
 • K nářeční morfologii kolektivního označení rodiny v češtině. In: Naše řeč 84, 2001, s. 206–212. 
 • K územní diferenciaci příčestí minulého v našich nářečích. In: SPFFBU, A 48, Brno 2000, s. 121–126. 
 • K peripetiím vývoje názvů našeho státu a postojů k nim od roku 1918, Naše řeč 82, 1999, s. 1–15. 
 • Kapitola o nářečích IV., Malovaný kraj (Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka), roč. 37, č. 3, Břeclav 1999, s. 43. 
 • Kapitola o nářečích III., Malovaný kraj (Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka), roč. 37, č. 2, Břeclav 1999, s. 14. 
 • Kapitola o nářečích II., Malovaný kraj (Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka), roč. 37, č. 1, Břeclav 1999, s. 14–15. 
 • Kapitola o nářečích I., Malovaný kraj (Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka), roč.36, č. 6, Břeclav 1998, s. 38–39. 
 • Pojmenování kura domácího v českých dialektech ve srovnání se spisovnou češtinou a ostatními západoslovanskěmi jazyky. SPFFBU, A 42, 1994, s. 69–74. 
 • Video. Naše řeč 73, 1990, s. 135–140. 
 • Vyjadřování intenzifikace významu u nářečních ekvivalentů adjektiv velikánský a maličký. Naše řeč 71, 1988, s. 135–142. 
 • Mlha, kouřmo, zákal, smog. Naše řeč 69, 1986, s. 72–77. 
 • Ty, či ta Nedvědice? Naše řeč 68, 1985, s. 229–233. 

 

Recenze a zprávy: 

 • Janusz Siatkowski: Słowiańskie nazwy części ciała w historii i dialektach. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistiki, Instytut Sławistyki Zachodniej i Południowej, 2012. 355 s. Opera Slavica XXIV, 4, 2014, s. 60–63.
 • Sebrané spisy Václava Machka 1 a 2. Ed.: I. Janyšková, H. Karlíková, E. Havlová †, R. Večerka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2011. Linguistica Brunensia 61, 2013, 1–2. s. 240–242.
 • Jazykovědec a pedagog Jan Balhar. Naše řeč 94, 2011, s. 101–103.
 • Úvaha (nejen) nad knihou Mateje Šekliho Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi okolici, Acta onomastica 51, 1, 2010, s. 384–396.
 • Janusz Siatkowski: Obce nazwy geograficzne w języku czeskim i polskim: Studium konfrontatywne. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistiki, Instytut Sławistyki Zachodniej i Południowej, 2006. 170 s. Slovo a slovesnost 70, 2009, s. 73–76.
 • Dana Davidová a kol.: Mluvená čeština na Moravě. Naše řeč 81, 1998, s. 206–210. 
 • Adolf Erhart: Das indoeuropäische Verbalsystem. Universitas 3/1992, s. 77–78. 
 • Arnošt Lamprecht – Dušan Šlosar – Jaroslav Bauer: Historická mluvnice češtiny. Universitas, 6/1987, s. 105‑106. 

 

Členství v odborných organizacích: 

 • Členka české národní komise Evropského jazykového atlasu, od r. 2002 (účast na 35.–39., 42.–45., 48.–51. pracovním zasedání redakční rady ALE (Lublaň 2002, Riga 2003, Brest ve Francii 2004, Šlapanice 2005, Dubrovník 2006, Glasgow 2009. Krakov 2010, Leeuwarden 2011, Riga 2012, Sofia 2015, Londonderry 2016, Santiago de Compostela 2017, Baia Mare 2018); spoluautorka (s dr. Šipkovou) mapy „I‑181 játra“ pro 9. svazek ALE, autorka mapy „I‑159 zub“ pro 10. svazek ALE 
 • Členka Mezinárodní společnosti pro dialektologii a geolingvistiku (SIDG) (od 1998) 
 • Členka Jazykovědného sdružení České republiky


Pedagogická činnost:

 • Ústav slavistiky FF MU Brno, výuka dialektologie: přednášky Dialektologie bulharštiny a chorvatštiny a Úvod do dialektologie v rámci předmětu Slovanská dialektologie, 2008–2016
 • Ústav českého jazyka FF MU Brno, školitelství bakalářských a diplomových prací: 2006–2010 
 • Katedra jazyků MU Brno: 1992–1993: výuka němčiny pro studenty Právnické fakulty MU
 • Letní škola slovanských studií při FF UJEP Brno, 1986: výuka češtiny pro cizince 

 

Popularizační činnost:
Brožury:

 • Kouzla a čáry v českých nářečích. Středisko společných činností AV ČR, v. v. .i., 2018. 20 s.
 • Jak se jmenuje naše vlast. Středisko společných činností AV ČR, v. v. .i., 2016. 24 s.

 

Drobné popularizační příspěvky v časopisech a denním tisku:

 • Ano, mluvme, jak nám zobák narost, ale jen mezi svými (reakce na článek V. Cvrčka a P. Vybírala „Mluvme, jak nám zobák narost“ v LN 13. 8. 2005). LN 30. 8. 2005
 • Bez titulu: ohlas na úvahu Jana Trefulky A znovu Česko. Právo, 26. 2. 1998
 • Česko, Romové a medvěd. Lidové noviny, 14. 4. 1993
 • Design, či dizajn? Designer, designér, či dizajnér? Naše řeč 75, 1992, s. 166–167
 • Nedílná, či neoddělitelná součást? Rovnost, 28.4.1989
 • Sidekar, sajdkár, sajdkára. Naše řeč 71, 1988, s. 55–56
 • Hydrokrak. Rovnost, 2.12.1988
 • Znamená „vokál“ pouze samohlásku? Naše řeč 70, 1987, s. 50–52
 • Video (2). Rovnost, 30. 10. 1987
 • Video. Rovnost, 23. 10. 1987
 • Čajítko? Rovnost, 31. 7. 1987
 • Sova pálená, pálená sova. Rovnost, 12 .6. 1987
 • Lámání chleba. Rovnost, 15. 5. 1987
 • Co znamená slovo „humanitární“? Rovnost, 30. 4. 1987
 • Báň, baňka, baňa. Naše řeč 69, 1986, s. 219–222
 • Čepobití. Věda a život, 9/1986, s. 675
 • Popelárna, či odpadkárna? Věda a život, 2/1986, s. 144
 • Pilot a slova příbuzná. 14. 11. 1986
 • V městě, nebo ve městě? Rovnost, 7. 11. 1986
 • Pasant. Rovnost, 19. 9. 1986
 • Polytechnika, ale poliklinika. Rovnost, 6. 6. 1986
 • O větných příjmeních. Rovnost, 8. 5. 1986
 • Bicí, žestě, dechy, smyčce, dřeva. Rovnost, 26. 3. 1986
 • Raný, ranný, ranní. Rovnost, 7 .2. 1986
 • Zprůjezdnit, zprůtočnit. Rovnost, 17. 1. 1986
 • O zkratkách. Rovnost, 22. 11. 1985
 • Nářaďový, napěťový, lešeňový. Rovnost, 19. 7. 1985
 • Kouřmo. Rovnost, 13. 5. 1985
 • Smog. Rovnost, 8. 3. 1985
 • Ten, či ta Bystrc, Kuřim, Jilem? Rovnost, 15. 2. 1985
 • O příponách ‑ální a –ární. Rovnost, 1. 2. 1985
 • „České perfektum“. Rovnost, 25. 8. 1984
 • Ustanovující, nebo ustanovovací dekret? Rovnost, 11. 8. 1984
 • Kapitolka o přechodnících II. Rovnost, 2. 6. 1984
 • Kapitolka o přechodnících I. Rovnost, 19. 5. 1984
 • O bobech a bobování. Rovnost, 18. 2. 1984

 

Přednášky, rozhovory, vystoupení v médiích: 

 • Přednáška Jazyk a jména v obci Hlohovec na Břeclavsku na mezinárodní konferenci Nařeční lexikum v pomezních oblastech. Historie, současnost, perspektivy, konané v Praze 11.–12. 4. 2019.
 • Přednáška na workshopu Od Karlova mostu ke Gottwaldovu – Osobní jména v názvech měst a míst, Historický ústav AV ČR, v. v. i., 9. 12. 2015: Osobní jména v anoikonymech Moravy a Slezska.
 • Přednáška na UP Olomouc 30. 11.2015: Czechia & Czech Republic.
 • Přednáška k položce ALE I‑159 dent/tooth/zub pro ALE I‑10, 48. zasedání redakční rady Evropského jazykového atlasu (the 48th Editorial Board Meeting), 10.–13. června 2015, Institute for Bulgarian Language, 52 Shipenski Prohod Blvdr., Sofia 1113, Bulharsko
 • Přednáška Elektronické verze Českého jazykového atlasu a online Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Seminář Elektronické informační zdroje Akademie věd ČR o společnosti a kultuře, 2.–3. dubna 2015, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. .i., Na Florenci 3, Praha 1
 • Přednáška na UP Olomouc 18. 3. 2015: On‑line projekty: Český jazykový atlas a Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku.
 • Rozhovor pro Týden o jednoslovném jménu našeho státu v angličtině, otištěno 24. 8. 2014
 • Rozhovor pro MF Dnes o dialektu v seriálu Vinaři, který přetiskl Blesk pod titulkem Popletení Vinaři míchají několik nářečí: Postránecký mluví ze všech nejhůř! 2. září 2014
 • Vystoupení v pořadu televize Prima Reportéři na vaší straně, 10. 8. 2013 (téma: česká nářečí)
 • Rozhovor pro Český rozhlas 3, 23. 3. 2012– Vltava o Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (http://www.rozhlas.cz/mozaika/veda/_zprava/1036154)
 • Rozhovor pro Český rozhlas 3, 21. 2. 2012– Vltava o Českém jazykovém atlase a dalších atlasových projektech dial. odd. (http://www.rozhlas.cz/mozaika/veda/_zprava/1021427)
 • Příjmení v nářečích v pořadu České televize O češtině. ČT 2, 31. 7. 2010  
 • Středomoravská nářečí v pořadu České televize O češtině. ČT 2, 16. 1. 2010.
 • Přednáška v Jazykovědném sdružení FF MU: Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (11. 3. 2009). 
 • Olomouc, 4. března 2008 – přednáška v Jazykovědném sdružení FF Univerzity Palackého o práci na Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Prezentace elektronické podoby Slovníku (powerpoint). 
 • Ostrava, 12. prosince 2007 – přednáška v Jazykovědném sdružení FF a PF Ostravské univerzity o práci na Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Prezentace elektronické podoby Slovníku (powerpoint). 
 • Jak se kde mluví. Nářečí v České republice. Lidové noviny 258, roč. 20, 5. 11. 2007, příloha Čeština v práci (společně se s. Kloferovou a M. Šipkovou). 
 • Praha, 24. října 2007 – přenáška pro Klub přátel českého jazyka na FF UK o práci na Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Prezentace elektronické podoby Slovníku (powerpoint). 
 • Praha, 24. října 2007 – seminář v onomastickém oddělení ÚJČ AV ČR, v. v. .i., o práci na Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Prezentace elektronické podoby Slovníku v průběhu jeho tvorby: digitalizace materiálu, generování a formulace hesel, možnosti pokročilého vyhledávání, mapová projekce.
 • Bratislava, 11. a 12. října 2007 – semináře v Jazykovedném ústavu Ľudovíta Štúra SAV o práci na Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Prezentace elektronické podoby Slovníku (powerpoint). 
 • 11. 11. 2005 – nahrávka rozhovoru o jménu Česko pro vysílání 2. programu České televize 
 • 18. 10 2005 – vystoupení v pořadu Českého rozhlasu 2 – Radiožurnál: Radiofórum (18:20‑19:00) na téma Současný stav češtiny, její vývojové tendence 
 • 26. 8. 2005 – vystoupení v pořadu České televize Dobré ráno z Moravy a Slezska (6:00‑8:00) na téma Naše nářečí a jejich dnešní stav, Český jazykový atlas 
 • Česko se už v Česku ujalo. MF Dnes 29. 5. 2004 
 • 7 x (září ‑ listopad 2001) vystoupení v pravidelné relaci ČR Brno Jak se u vás mluví 
 • 18. 5. 2001 účast na tiskové konferenci pořádané Českou geografickou společností s cílem osvětlit správnost angl. názvu Česka, tj. Czechia 


Korektury:

 • Český jazykový atlas. 2., elektronické, opravené a doplněné vydání © Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012–2016. ISBN 978‑80‑86496‑66‑5. Dostupné na: http://cja.ujc.cas.cz (PDF verze); https://cja.ujc.cas.cz/e-cja/ (HTML verze; dosud 1.–4. díl).