Bc. Ondřej Batka

 

Kontakty
batka@ujc.cas.cz
tel: +420 225 391 459
academia.edu: https://cuni.academia.edu/Ond%C5%99ejBatka

 

Odborné zaměření
staročeská a středněčeská textologie

 

Vzdělání
od 2017 navazující magisterské studium, obor Český jazyk a literatura, FF UK 
2015 School of Humanities, School of Modern Languages and Cultures, University of Glasgow (semestrální studijní pobyt v rámci projektu Erasmus+)
2013–2017 bakalářské studium, obor Český jazyk a literatura, FF UK, téma bakalářská práce Rozmlouvání člověka stavu rytířského s pánem Jeho Milosti o hospodářství a důchodích pivovářských – edice, ortografický a jazykový rozbor textu z roku 1604
2012–2014 bakalářské studium, obor Dějiny evropské kultury, KTF UK (nedokončeno)

 

Dosažená praxe
od 2018 odborný pracovník oddělení vývoje jazyka

 

Publikace
Online databáze:

Diabible. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2020. Dostupné z: http://diabible.com, člen autorského kolektivu.
Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz; člen autorského kolektivu.
Kučera, K. – Řehořková, A. – Stluka, M.: DIAKORP: Diachronní korpus. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2015. Dostupný z: http://www.korpus.cz

Články:

Batka, O. – Svobodová, A. – Voleková, K.: Iniciály a majuskule v prvním tištěném českém žaltáři (1487), Clavibus Unitis 9, č. 2, 2020, s. 17–26. ISSN 1803-7747. Dostupné z: https://www.acecs.cz/media/cu_2020_09_02_batka_svobodova_volekova.pdf.
Rukopis lékařské příručky ze sbírek Městského muzea Antonína Sovy v Pacově. In: Sborník Městského muzea Antonína Sovy v Pacově (v tisku)

 

Vědecké edice textů:

Bible Bočkova, Markovo evangelium, Batka, Ondřej – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2020. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/3a598a5a-c002-4a65-b9c7-8b674ec445dd/plny-text/s-aparatem/folio/239r.

Bible litoměřická, Markovo evangelium, Batka, Ondřej – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2020. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/5428c6f7-138e-4194-aad5-f8df6615cecf/plny-text/s-aparatem/folio/397r.

 Bible padeřovská, Matoušovo evangelium. Batka, Ondřej – Hořejší, Michal – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/27938e77-2cc9-48b2-ab8d-caa144454c4d/plny-text/s-aparatem/folio/355v.
Bible pražská, Matoušovo evangelium. Batka, Ondřej – Hořejší, Michal – Svobodová, Andrea – Valenta, Petr – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/10fa0711-0b3c-4b60-b089-ef5bb4a92594/plny-text/s-aparatem/folio/485v.
 

Projekty a granty

2020–2022: První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice), GA ČR č. 20-06229S, člen řešitelského týmu
od 2018: Ediční příprava vybraných českých rukopisných alchymistických textů z období raného novověku, Studentské vědecké stipendium, FF UK.

od 2017: Bohemikální hagiografie o českých světcích od Tridentina do reforem osvícenského katolicismu, GA ČR č. 17-06507S, (řešitelka Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.), člen řešitelského týmu.
2013-2015 účast na grantu GA ČR Příprava a vydání Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách III (P–Š), GA ČR č. P406/11/0782, (řešitelé Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D. a Mgr. Tomáš Bernhardt), člen řešitelského týmu.

 

Konferenční výstupy bez tištěného výstupu
2018: Den mladé vědy, referát Ediční příprava vybraných českých rukopisných alchymistických textů z období raného novověku.
2018: Student a věda – lingvistika, referát Rukopis lékařské příručky ze sbírek Městského muzea Antonína Sovy v Pacově.

 

Popularizace
2018: Den češtiny, referát Čeština 16. a 17. století.
2017: Studentský workshop Žďárek, referát Jak na edici památek starší české literatury?.