Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi

Registrační číslo: DG16P02B009
Řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D. (Ústav pro jazyk český AV ČR)

Spoluřešitel: doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D. (Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni)
Doba řešení: 2016–2019

 

Hlavním cílem projektu je zpřístupnění jedinečného jazykového materiálu z dotazů položených jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., nejširší veřejnosti ve zcela nové, uživatelsky přívětivé softwarové databázi jazykových dotazů. Účelem zpřístupnění dotazů je nejen praktická pomoc uživatelům češtiny při řešení jazykových problémů, ale hlavně vytvoření nástroje, v němž by se uchovávaly informace o jazyce jako atributu národa, které z povahy svého zaměření nemohou být zachovány v potřebné formě v žádném jiném tradičním lingvistickém zdroji. Dotazy jazykové poradny jsou jedinečné v několika směrech. Z hlediska sociolingvistického spočívá jejich důležitost v tom, že na pozadí dotazu na konkrétní jazykový jev sami uživatelé jazyka často komentují a reflektují stav a vývoj jazyka a vyjadřují své postoje k jazyku. V těchto postojích je často odráží i hodnotová struktura celého národního společenství. Po stránce formální poradenství zachycuje jazykové jevy zcela nové, tzn. že supluje neexistující návod k řešení takových jevů. Dále zachycuje též jevy periferní, které tradiční mluvnice a slovníky nezachycují a zachycovat nikdy nebudou, protože se zaměřují na jádro jazykového systému. U jevů, které kodifikace popisuje, poradenství zachycuje upřesňující dotazy na aspekty, které v kodifikaci popsané nejsou, popř. nejsou popsané dostatečně přesně, výstižně nebo jednoznačně. V tomto smyslu se tedy navrhovaná databáze stane jedinečnou „kolektivní pamětí“ národního jazyka, ale také pamětí popisu národního jazyka a „kronikou“ nahlížení na jazykové jevy z perspektivy samotných uživatelů jazyka. Protože softwarová databáze je navrhována především jako otevřený nástroj, který bude fungovat v dlouhodobé perspektivě i po ukončení projektu, je třeba usnadnit zpracování dotazů pro jejich vkládání do databáze a vyhledávání a třídění uživateli. Proto bude navržen systém poloautomatické úpravy dat pro pomoc při strukturování záznamu dotazu.