Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor pro český jazyk

Program: TL-Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Registrační číslo: TL02000146
Hlavní řešitel: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D., Filozofická fakulta MU Brno
Spoluřešitel 1: PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, Ústav pro jazyk český AV ČR
Spoluřešitel 2: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK
Aplikační garant: Seznam.cz, a. s.
Doba řešení: 2019–2022

 

Anotace:

Cílem projektu je připravit komplexní automatický korektor textů psaných českým jazykem, který bude schopen pokrývat nejen kontrolu překlepů, ale také pravopisných, gramatických a typografických chyb, a to v souladu s doporučeními Internetové jazykové příručky (prirucka.ujc.cas.cz) a normy ČSN 01 6910. Korektor bude předložen v podobě veřejně dostupného webového rozhraní, do kterého bude možné psát text jako ve standardním editoru nebo nahrát již hotový textový soubor a ten předložit k opravě. Uživatel se v případě zájmu bude moci díky propojení s Internetovou jazykovou příručkou seznámit s podrobnějším vysvětlením, proč byla daná sekvence textu označena jako chybná.