Syntax mluvené češtiny

Reg. číslo: 15-01116S
Řešitelka: prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.
Doba řešení: 2015–2017

Anotace:

Bohemistika disponuje řadou kvalitních popisů a výkladů syntaxe češtiny, vzniklých v období po 2. světové válce (Šmilauer, Trávníček, Kopečný, Grepl – Karlík, Akademická mluvnice češtiny aj.), jsou to však popisy založené výhradně na datech z psaných textů. Neexistuje ani jediný popis syntaxe mluvené češtiny, jejích specifických vlastností a prostředků. Dílčí práce o syntaxi obecné češtiny, jednotlivých dialektů a dalších variet svědčí o tom, že lze předpokládat určité obecné, univerzální charakteristiky syntaxe běžně mluvené češtiny. Na ty hodláme zaměřit výzkum s plným vědomím skutečnosti, že běžně mluvená čeština se uplatňuje hlavně v dialogických interakcích. Data pro výzkum poskytnou především současné mluvené korpusy (ORAL, DIALOG), obsahující kromě transkriptů i zvukové záznamy, případně videozáznamy rozhovorů. Ty umožní použít metody kvalitativní i kvantitativní, tj. vedle přístupů korpusové lingvistiky i metody gramatické analýzy, fonetiky, interakční lingvistiky, konverzační analýzy, stylistiky mluvených projevů, případně komparace odlišných typů dialogických komunikátů.