Staročeské biblické prology

Reg. číslo: 15-06405S

Řešitelka: Mgr. Markéta Pytlíková, Ph.D. (rok 2015), Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D. (od roku 2016)
Doba řešení: 2015–2017
 
Anotace:
Podstatou projektu je filologický průzkum staročeského překladu biblických prologů a zpracování jejich kritické edice. Soubor staročeských biblických prologů vznikl na přelomu 14. a 15. století a je překladem latinské sbírky zhruba sta biblických předmluv různého rozsahu, tématu a stylistické náročnosti. Překlad prologů je jedním z prvních staročeských překladových textů, který se musel vypořádat s latinskými předlohami vysoké jazykové a odborné úrovně, přesto dosud nebyl zevrubně probádán ani edičně zpracován.
Průzkum se bude týkat dvou dochovaných staročeských rukopisných souborů (tzv. Prologů litoměřických a Prologů kapitulních) a dále staročeských prologů obsažených ve všech dostupných biblích 14. a 15. století. Těžištěm zkoumání bude lingvistická analýza textu staročeských prologů a průzkum prologů jako překladového textu.
Průzkum bude završen kritickou edicí prologové sbírky, jejíž kritický aparát bude přihlížet jak k latinské předloze, tak k variantním zněním ze staročeských biblí; závěry filologického výzkumu budou shrnuty v úvodní studii edice.