Staroslověnské dědictví v staré češtině

Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 18-02702S
Řešitelka: PhDr. Helena Karlíková, CSc. Doba řešení: 2018–2020

 

Anotace:
Navrhovaný projekt chce prozkoumat rozsah, význam a povahu vlivu staroslověnštiny na starou češtinu, a to jak v lexiku, tak v gramatice. K tomuto cíli se má dospět z jedné strany rozborem staročeské slovní zásoby a gramatiky z hlediska možných stop staroslověnštiny, z druhé strany pak rekonstrukcí možných mechanismů staroslověnského vlivu v sociolingvistické a sociální situaci středověkých českých zemí. Prvním výstupem bude monografie na téma projektu, připravená řešitelským týmem. Druhým výstupem bude sborník z mezinárodního etymologického sympozia, na kterém se budou diskutovat otázky spojené s tématem navrhovaného projektu. Třetím výstupem pak budou příležitostné samostatné dílčí studie k tématu projektu. Konečně čtvrtým, doprovodným výstupem bude edice textů Ludmily Pacnerové týkajících se některých aspektů tématu projektu.