Slovotvorný vývoj deverbativních substantiv ve staré a střední češtině

Reg. číslo: 15-00987S
Řešitel: PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D.
Doba řešení: 2015–2017
 

 

Anotace:
Cílem projektu je vypracování systémově orientovaného popisu slovotvorného vývoje staročeských a středněčeských deverbativních substantiv (tj. za období od počátků češtiny do 3. čtvrtiny 18. století). Jejich analýza bude provedena z hlediska onomaziologických kategorií a slovotvorných postupů, typů a prostředků. Metodologické východisko představuje funkčně-strukturní derivatologická teorie vypracovaná Milošem Dokulilem; ta bude aplikována na kartotéční a databázový materiál soustředěný na pracovišti.

 

Základní osnova výkladu vychází z pojetí jediného systému, který se proměňuje v čase; také jednotlivé stupně slovotvorného popisu (onomaziologická kategorie – slovotvorný typ – slovotvorný prostředek) budou nahlíženy v jejich vývojové dynamice. Výsledný popis zaplní jedno z dosavadních prázdných míst v české historické mluvnici, která postrádá ucelenou a podrobnou slovotvorbu zpracovanou na dostatečně reprezentativním jazykovém materiálu.