Slovník nářečí českého jazyka

Reg. číslo: P406/11/1786
Řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.
Doba řešení: 2011–2015

Anotace:

Slovní zásoba nářečí českého národního jazyka nebyla doposud podrobena hlubšímu lexikologickému a lexikografickému zkoumání, citelně schází souhrnný nářeční slovník z celého jazykového území. Brněnské dialektologické pracoviště má k vypracování takového slovníku nejlepší předpoklady. Jeho členové, mimo jiné autoři pětisvazkového Českého jazykového atlasu, mají zkušenosti jak s terénními nářečními výzkumy, tak s lingvistickým popisem dialektů. Jsou s to kvalitně interpretovat lexikální bohatství českých nářečí. K dispozici mají po léta budovaný archiv lidového jazyka i další materiálové zdroje. Zamýšlený slovník pojme nářeční lexikální zásobu v její relativní úplnosti. – Projekt je koncipován jako pětiletý. Jeho cílem je vypracování hesel písmen A–D slovníku v elektronické i tištěné verzi s perspektivou dalšího interaktivního využití. Projekt přispěje k poznání vztahu spisovných a nespisovných útvarů češtiny. Slovník českých nářečí bude využitelný nejen pro další odborná studia, ale i ve vzdělávacích programech na všech stupních škol.