Slovník afixů užívaných v češtině

Reg. číslo: 13-07138S
Řešitelka: PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.
Doba řešení: 2013–2016

Anotace:
Popis jednotlivých afixů je úkol v současné lexikografii a lexikologii češtiny zatím neřešený, přestože lze navázat na dílčí zpracování praktická i teoretická (viz část C/a); na pracovišti navrhovatele se právě popisuje tvoření slov. Projekt počítá se dvěma pracovními moduly. V modulu M1 bude na základě co nejširšího dostupného materiálu vytvořen pro každý afix aktualizovaný celkový obraz jeho sémů/funkcí; při ověřování vytipovaných sémů/funkcí se použijí konfrontace a testy (srov. část C/d), podmínky derivování budou ověřovány komputačním nástrojem. V modulu M2 budou na základě reprezentativního korpusu zjištěny možné poměry frekvencí mezi jednotlivými způsoby využívání afixu. Výstupem budou jednak odborné stati představující afixy na moderní úrovni, jednak slovník afixů (odtud název projektu) ve formě knižní i internetové. Předpokládáme využití nejen jazykovědné a vzdělávací, ale i forenzní (při hodnocení nových formací, kde vyšlé slovníky pomáhají jen údaji o slovech podobných), dále v řadě oblastí komputačního zpracování jazyka, včetně počítačové analýzy řeči (viz část C/e).