Slovní zásoba slovníků Daniela Adama z Veleslavína

Reg. číslo: 15-01298S
Řešitelka: PhDr. Miloslava Vajdlová
Doba řešení: 2015–2017
 
Anotace:

Obsahem předkládaného projektu je lingvistická analýza české jazykové složky slovní zásoby slovníků Dictionarium linguae latinae (1579), Nomenclator tribus linguis (1586), Nomenclator quadrilinguis (1598) a Silva quadrilinguis (1598), jejichž autorem je význačný český humanista Daniel Adam z Veleslavína. Získané poznatky budou publikovány formou studií a statí v odborném tisku. V rámci projektu bude zároveň připravena elektronická edice Veleslavínova slovníku Nomenclator tribus linguis. Čeština bude v edici uvedena v transliterované a transkribované podobě, latinská a německá jazyková složka heslových statí budou přepsány podle zásad obvyklých pro zkoumané období a dané jazyky. Součástí elektronické edice budou i digitální fotokopie starého tisku. Edice bude zveřejněna prostřednictvím webové aplikace Vokabulář webový (http://vokabular.ujc.cas.cz), jejímž zřizovatelem a provozovatelem je ÚJČ AV ČR, v. v. i.