První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice)

Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 20-06229S
Řešitelka: Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení vývoje jazyka

Doba řešení: 2020–2022

 

Anotace:
Projekt je zaměřen na první tištěný žaltář z roku 1487 se zněním čtvrtého překladu Knihy žalmů, který je vyvrcholením dvousetletého úsilí středověkých překladatelů. Těžištěm výzkumu je filologická analýza čtvrtého překladu. Hlavním výstupem bude knižní kritická edice prvního tištěného Žaltáře, která bude obsahovat úvodní studii a textověkritický aparát včetně různočtení z dalších biblických prvotisků. Jako materiálová báze pro jazykové srovnání a výzkum vývoje překladu Knihy žalmů budou zhotoveny transkripce vybraných rukopisných zástupců starších překladů, které nebyly dosud zpřístupněny v moderní kritické edici; tyto elektronické edice budou zveřejněny ve webových databázích staročeských textů. Výsledky projektu přispějí k poznání vývoje jazyka, biblického překladu a knižní kultury na konci pozdního středověku jak v domácím, tak mezinárodním kontextu.