Problémy ve fonologii slova v češtině

Reg. číslo: 13-15361P
Řešitel: PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.
Doba řešení: 2013–2015

Anotace:

Projekt se bude zabývat problémy fonologie slova v moderní češtině. Ačkoliv byla důležitost slova jako samostatné fonologické jednotky opětovně zdůrazňována, pro češtinu plnohodnotný popis fonologického slova stále chybí. Projekt zahrne jak fonotaktický, tak prozodický aspekt českých slov. Bude se soustředit na jejich obecnou strukturu, na fonémy a kombinace fonémů (především na konsonantické kombinace a jejich slabikování), ze kterých se slova mohou skládat, na vlastnosti slabik uvnitř slov a na omezení týkající se distribuce fonologických vlastností uvnitř slov (např. vokalická délka). Zkoumána bude i prozodická organizace slov, zejména chování předložek a jejich schopnost tvořit samostatné prozodické jednotky. Pozornost bude též věnována fonologických procesům na hranicích slov (tj. sandhi). Aby bylo možné všechny tyto aspekty adekvátně popsat, bude vytvořen fonologický korpus, který bude obsahovat fonologicky transkribované autentické texty a také slova ze všech hlavních slovníků a/nebo databází češtiny.