Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů

Technologická agentura ČR
Program: TL-Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a  inovací ÉTA
Registrační číslo: TL01000274
Hlavní řešitel: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D., VŠB-TUO
Spoluřešitel: Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D., Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR

Doba řešení: 2018–2021

 

Anotace:

Cílem projektu je vybudovat na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO) systém podpůrných mechanismů pro akademické psaní v angličtině a publikační činnost doktorandů. Tento systém bude mít podobu modulárních blended-learningových kurzů pro doktorandy, seminářů pro školitele a metodické příručky pro vyučující v kurzech akademického psaní. Všechny části systému budou propojené, aby mohlo dojít k systémové změně a k zavedení na VŠB-TUO dosud neexistující celouniverzitní podpory publikační činnosti doktorandů. Očekáváným přínosem je zlepšení výzkumných a komunikačních dovedností doktorandů, které povedou k jejich úspěšnější a méně bolestivé publikační činnosti. Projekt zároveň usiluje o pomoc školitelům, jejichž zodpovědnost za vzdělávání doktorandů by se díky projektu mohla rozložit do vícera zdrojů.