Odraz života našich předků v mizejících slovech

Reg. číslo: 16-04648S
Řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.
Doba řešení: 2016–2018

Anotace:

V brněnském dialektologickém oddělení vzniká celonárodní nářeční slovník, jeden z hlavních zdrojů národní identity. Slovník otevírá nová, dosud nezpracovaná témata ke zkoumání nářeční lexikální zásoby. Projekt, přihlížeje zejména k aspektům lexikologickým, etymologickým, sociolingvistickým a etnolingvistickým, bude zkoumat nářeční lexikum v rámci tří okruhů: (1) ústup a zanikání slov, (2) regionalismy domácího i nedomácího původu územně vymezené dřívějšími historicko-správními hranicemi, (3) navrstvení slov různého jinojazyčného původu v témž regionu. Získané poznatky budou publikovány v monografii. Řešitelský tým tvoří zkušení dialektologové, spoluautoři děl oceňovaných doma i v zahraničí, a to Českého jazykového atlasu, Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku a vznikajícího Slovníku nářečí českého jazyka. Projekt, první svého druhu v české lingvistice, je koncipován jako tříletý. Prohloubí nejen poznatky o lexikální zásobě dialektů, o její struktuře, vývoji a jeho příčinách, ale též o obecných rysech vývoje lexikální zásoby spontánního vyjadřování vůbec.