Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit

Program: Ministerstvo kultury, Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)
Identifikační kód projektu: DG20P02OVV029
Hlavní řešitel: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, dialektologické oddělení
Spoluřešitel: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra geoinformatiky
Doba řešení: 2020–2022

 

Anotace:

Cílem tohoto projektu je vytvořit nářeční geoportál, interaktivní prostředí, které výrazně usnadní orientaci a navigaci v mnoharozměrných gramatických datech, a to způsobem, který nemůže nabídnout žádná knižní publikace. Základem budou dialektologické mapy, které půjde snadno vyhledávat a filtrovat, vzájemně je srovnávat, měnit jejich topopodklad atd. Obsahově budou vycházet z výzkumů pro Český jazykový atlas, budou však zpracovány graficky náročněji a přesněji a bude do nich přidáno množství dalších jazykových dat. Změní se v multimediální mapy s nahrávkami, ukázkami textů a odkazy do Slovníku nářečí českého jazyka (SNČJ). Tyto nové prvky vesměs budou názorně exemplifikovat obsah mapy. Budou čerpat z více než tisíce zdrojů, které má v této úplnosti pouze dialektologické oddělení ÚJČ (třetinu z nich vlastní exkluzivně). Prostřednictvím vyvinutých algoritmů budou pak z nářečních map s vysokou mírou spolehlivosti interpolovány údaje i o lokalitách, v nichž nářeční výzkum neproběhl. Komplex všech těchto údajů vytvoří databázi, z níž si bude moci uživatel vygenerovat datovou sestavu (např. morfologické paradigma, komparaci) zcela na míru. V rámci projektu takto budou zpracovány pravidelné hláskoslovné obměny a substantivní a adjektivní morfologie, geoportál bude určen k dalšímu rozšiřování. Součástí projektu budou i práce na nových heslech SNČJ, terénní výzkum, publikace dvou odborných knih, několika studií a map a uspořádání výstavy (včetně kritického katalogu).