Míšení žánrů, stylů a diskurzů v současné české veřejné komunikaci

Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 18-08651S
Řešitel: doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc. (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Spoluřešitel: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

Doba řešení: 2018–2020

 

Projekt se zaměřuje na výzkum žánrů mluvené, psané a multimodální komunikace, jejichž sociální relevance ve zvolených komunikačních sférách je nesporná, ale jež nejsou v těchto sférách považovány za typické (např. ve sféře odborné komunikace jsou to propagační materiály univerzit ve srovnání s přednáškami) a/nebo jejichž autoři nejsou považováni za primární původce komunikátů v dané sféře (např. ve sféře institucionální komunikace jsou to občané píšící žádosti, stížnosti apod. ve srovnání s úředníky). Řešitelský tým vychází teoreticky a metodologicky ze stylistiky psaného a mluveného jazyka, pragmatiky a z analýzy diskurzu, včetně analýzy multimodální. Výstupy projektu budou časopisecké studie a kolektivní monografie.