Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období

grantový projekt na podporu excelence v základním výzkumu (centrum excelence)

 
Reg. číslo: P405/12/G148
Řešitel: Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Centrum medievistických studií, Filozofický ústav AV ČR
Spoluřešitelka: PhDr. Alena Černá, Ph.D.
2. spoluřešitel: Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Katolická teologická fakulta UK
Doba řešení: 2012–2018

Anotace:
Projekt se zaměřuje na kulturu, média a kulturní kódy dlouhého 15. století. Zkoumá kódování kulturních obsahů v pramenech prostředky jazykovými nebo vizuálními a prostřednictvím symbolického jednání, srozumitelné jen s odkazem k dobovým kulturním a společenským souvislostem. Za tímto účelem kombinuje přístupy ke kultuře z hlediska jazykovědných, literárněvědných, uměnovědných a historických oborů. Společným jmenovatelem projektu je odkrývání kulturních obsahů zděděných z předchozího vývoje na jedné straně a hledání inovací a posunů v oblasti sémantiky jazyka i sociálních vzorců a gest na straně druhé. Cílem projektu je propojit dvě hlavní roviny základního výzkumu v humanitních oborech zabývajících se minulostí: ediční zpracování pramenů a jejich interpretaci. Jeho výsledkem bude soubor pramenných edic a sekundárních studií o společnosti a kultuře husitské epochy v celé šíři jejích konfesních a mocensko-politických projevů.