Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB)

grantový projekt programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Řešitel-koordinátor: Martin Klíma, Fakulta elektrotechnická ČVUT
Řešitelka: PhDr. Alena Černá, Ph.D.

Doba řešení: 2010–2015

 

Anotace:

Cílem projektu je vytvořit platformu pro uchování, edukaci a prezentaci jazykového kulturního dědictví jako základní součásti národní identity. Budou vytvořeny vhodné metodiky a software pro převod nehmotného kulturního dědictví (zachyceného v rukopisech, starých tiscích, slovnících) do elektronicky čitelné podoby včetně softwarových aplikací pro uchovávání a zpřístupnění těchto informací uživatelům, mj. i handicapovaným. Tyto informace budou přístupné pro odbornou i laickou veřejnost doma i v zahraničí, a to z nejrůznějších typů zařízení, např. počítačů, mobilních telefonů, tabletů, audiopřehrávačů, čteček elektronických knih a interaktivních tabulí. Současně vzniknou nástroje pro zapojení těchto výstupů do moderních metod výuky na různých typech škol. Uvedená metodika a nástroje budou obecně použitelné pro archivaci a zprostředkování informací o jazycích různých období; v rámci řešení projektu budou pro testování a naplňování platformy použity texty psané historickou češtinou (od jejího počátku do 19. století) a ostatními jazyky českého kulturního prostředí (latina, němčina) spolu s dalšími pracemi o nich pojednávajícími.