Fonologie českých anglicismů

Reg. číslo: 16-06012S
Řešitel: PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.
Doba řešení: 2016–2018

Anotace:

Projekt je zaměřen na soustavnou fonologickou analýzu anglicismů v češtině, a to včetně vlastních jmen anglického původu. Tuto periferní, avšak dynamickou složku českého lexika budeme zkoumat ze dvou navzájem se doplňujících úhlů pohledu: jednak se budeme zajímat o to, zda a jak anglicismy interagují s centrální částí českého fonologického systému, zvláště s fonotaktikou, jednak popíšeme procesy jejich adaptace z angličtiny do češtiny. Metodologicky vychází první přístup z funkční fonologie a druhý z fonologie výpůjček (Loanword Phonology). Navržený teoretický model bude empiricky podložen (prostřednictvím údajů z několika lexikálních databází a mluvených korpusů) a sociálně stratifikován. Projekt se omezuje na základní výzkum a nemá normativní ambice. Výsledky projektu budou publikovány mj. v souhrnné monografii.