Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání (ExpIn)

Kód projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0010

Řešitel: PhDr. Petr Peňáz (Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky MU)

Spoluřešitel za ÚJČ: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

Doba řešení: 2012–2014

 

Cílem projektu je vytvoření sítě spolupracujících institucí poskytujících praktický servis osobám se specifickými nároky v oblasti terciárního vzdělávání, odborné práce a výzkumu. Součástí této sítě bude virtuální prostor pro sdílení knihovních fondů, databází a dalších elektronických nástrojů a informačních technologií sloužících těmto institucím pro koordinaci služeb zajišťujících obecnou přístupnost vzdělávání. Vytvořená síť bude dále využita jako základ k modernizaci didaktických metod na Masarykově univerzitě s možností uplatnění na dalších partnerských vysokých školách (Univerzita Palackého  Olomouci, Univerzita Hradec Králové, Západočeská univerzita v Plzni), ke zvyšování kompetencí osob zajišťujících servis cílovým skupinám, akademických a ostatních pracovníků univerzit a ke spolupráci se základními a středními školami v rámci poskytování poradenských a servisních služeb pro žáky se specifickými potřebami.