Etymologický slovník jazyka staroslověnského: završení generačního projektu

Reg. číslo: 13-17435S
Řešitelka: PhDr. Helena Karlíková, CSc.
Doba řešení: 2013–2017

Anotace:
Podstatou projektu je ve světle završení jedné významné kapitoly slovanské etymologie, totiž „generačního“ projektu Etymologického slovníku jazyka staroslověnského (ESJS), bilanční shrnutí a analýza přínosů tvůrčí práce autorů tohoto slovníku a současně členů řešitelského týmu pro etymologický výzkum v celosvětovém měřítku, zasazení ESJS do současného kontextu diachronní lingvistiky a stanovení perspektiv a dalších úkolů slovanské etymologie a historickosrovnávací jazykovědy. Vedle této obecné části bude mít projekt část konkrétní, totiž dokončení ESJS. Teoretické aspekty vycházející z přínosu ESJS současné i budoucí jazykovědě budou podloženy aplikacemi v etymologickém výzkumu. Řešit se budou otázky týkající se jednak zohlednění výsledků výzkumu moderních lingvistických disciplín v etymologickém bádání, jednak dalších trendů etymologického výzkumu v budoucnosti.