Čeština Daniela Adama z Veleslavína

Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 19-05654S
Řešitelka: PhDr. Alena Černá, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení vývoje jazyka
Doba řešení: 2019–2021

 

Anotace:

Projekt je zaměřen na češtinu Daniela Adama z Veleslavína (1546–1599), významného zástupce české předbělohorské kultury. Zkoumány budou všechny jazykové roviny Veleslavínova jazyka (pravopis, hláskosloví, tvarosloví, slovotvorba, skladba, slovní zásoba, styl), názory autora na postavení češtiny ve společnosti a na její hodnoty a místo Veleslavínova jazyka v kontextu doby. Tzv. veleslavínská čeština je tradičně považována za vzor pro jazykové úsilí obrozenců, avšak ani její základ, tj. jazyk samotného Veleslavína, nebyl dosud komplexně zhodnocen.