Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód: LM2015081
Akronym: RIDICS
Hlavní řešitel: Ústav pro jazyk český AV ČR (Dalibor Lehečka)
Spoluřešitel: Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze (Martin Klíma)

Doba řešení: 2016–2019

 

Anotace:

Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (Research Infrastructure for Diachronic Czech Studies, dále RIDICS) obsahově spoluvytváří a spravuje dva vzájemně komplementární webové portály umožňující a podněcující výzkum v oblasti diachronní bohemistiky (tj. češtiny od nejstarších období do konce 18. století) a souvisejících oborů. Prvním pilířem je badatelský webový portál určený pro excelentní výzkum, který zpřístupňuje velké množství různorodých odborně zpracovaných a vyhodnocených primárních a sekundárních zdrojů. RIDICS zajistí kvalitní přípravu těchto materiálů (plné texty pramenů české písemnosti, slovníky, mluvnice, odborná literatura k tématu, bibliografické databáze) a poskytne badatelům vhodné nástroje pro jejich výzkum (kvalitní metadata, plnotextové vyhledávání, korpusové nástroje, postupná lemmatizace a morfologické značkování). Druhým pilířem infrastruktury je komunitní webový portál, přístupný odborníkům, studentům i laické veřejnosti, který umožní badatelům sdílet výsledky jejich výzkumu (ukládat a zpřístupňovat odborné práce i elektronické edice primárních zdrojů), informovat o dění v jednotlivých oborech, diskutovat o odborných tématech ap. a tímto způsobem podněcovat další badatelské úsilí v hlavních i pomezních oborech. RIDICS vyvíjí a nabízí také programové nástroje pro přípravu primárních zdrojů (šablona pro vytváření elektronických edic, program pro automatickou transkripci) a pro samotný výzkum, které jsou dostupné prostřednictvím webových služeb, v podobě samostatných programů nebo jako doplňky k programům, s nimiž badatelé každodenně pracují (textové editory).