Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Z Jazykovědných aktualit 2022/1–2

8. 8. 2022

Právě vyšly nové Jazykovědné aktuality. Lucie Jílková v úvodní studii srovnává blog a knihu Zápisník alkoholičky a dále představuje publikaci Jana Hoffmannová: Doctor Honoris Causa Universitatis Opoliensis. Michaela Lišková a Martin Šemelík připravili rozhovor se slovenskou lexikografkou Alexandrou Jarošovou. Rozmanité čtení o proběhlých akcích, probíhajících projektech nebo významných osobnostech nabízí bohatě naplněná rubrika Kronika. Celé dvojčíslo Jazykovědných aktualit najdete zde.


Kniha o češtině a jejích uživatelích pohledem jazykové poradny

29. 7. 2022

Kniha o češtině a jejích uživatelích pohledem jazykové poradny

Pohledy na jazykovou změnu, laická pravidla, kodifikaci, užívání příruček, chápání stylové příznakovosti, postoje k přejímkám v češtině, podoby nesouhlasů tazatelů s odpověďmi, představy o roli Ústavu pro jazyk český, laické i lingvistické vnímání jazyka. To vše přináší nová kniha Jazyková poradna, dobrý den. O češtině a jejích uživatelích. Napsal ji kolektiv autorů z oddělení jazykové kultury ÚJČ a právě ji vydává Nakladatelství Lidové noviny.
 


Nová kniha o češtině 16.–18. století

21. 7. 2022

Nová kniha o češtině 16.–18. století

V nakladatelství Academia právě vyšla kniha Marty Šimečkové Dynamika kulturní češtiny 16.–18. století. Čtyři případové studie z roviny hláskosloví. Jazykové analýzy protetického v-, úžení é > í, diftongizace ý > ej a náslovné diftongizace ú > ou v tištěných literárních památkách z 16.–18. století přinášejí nové poznatky o tehdejším stavu a vývoji vybraných jevů a přispívají tak k poznání češtiny tohoto období.


Vyšla Naše řeč 3/2022

18. 7. 2022

Pro třetí letošní číslo Naší řeči zvolil hostující editor Jan Volín téma individuality uživatele jazyka. V první studii Radek Skarnitzl individualitu představuje z hlediska forenzní fonetiky. Autoři druhého článku, Jan Volín a Tomáš Bořil, se na individualitu mluvčího zaměřují z hlediska užití základní hlasové frekvence při přednesu básní. Andrej Zenkov a Michal Místecký pomocí moderních metod zjišťují autorství Petra Bezruče / Pavla Hrzánského. Následuje zpráva z konference a drobnost k problematice anonymních dopisů. Obsah čísla je uveden zde.


Vesmír: O posvátných kravách v herbáři

14. 7. 2022

V komunikaci bývá snadné být nekooperativní a trvat na zjevně nezamýšlených významech, pokud se tváříme, že forma je víc než kontext. O přistupování k větám jako ke květinám v herbáři a k pravidlům jako k posvátným kravám píše Ondřej Dufek v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2022/7–8). Více se dočtete zde.


Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

4. 7. 2022

Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie přináší čtyři studie. Aleš Půda se věnuje diachronním změnám českých reflexivních konstrukcí, Pavel Sojka sleduje použití autorského plurálu v závěrečných pracích vysokoškolských studentů, Adrian Jan Zasina se zabývá korpusovou analýzou kvantity vokálů ve verbálních substantivech na -aní / -ání, Luboš Veselý a Vojtěch Veselý dávají odpověď na polemický článek Martina Beneše a Ondřeje Dufka o jazykové kodifikaci opublikovaný ve 24. čísle KGA. Plný obsah čísla s abstrakty najdete zde.

 


Workshop Kulturní dědictví v dialektech a jeho živá prezentace

1. 7. 2022

Workshop Kulturní dědictví v dialektech a jeho živá prezentace

Ve středu 29. června se v rámci výstavy Kriticky ohrožené jevy našich nářečí konal ve Vlastivědném muzeu v Olomouci mezinárodní workshop Kulturní dědictví v dialektech a jeho živá prezentace za účasti pracovníků dialektologických oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR a Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV a členů Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavním tématem byla vizuální prezentace dialektologických materiálů, jejich archivace a možnosti digitálního zpracování.


Ocenění grantového projektu

29. 6. 2022

Projekt Staroslověnské dědictví ve staré češtině (řešený v letech 2018–2021) byl Grantovou agenturou ČR oceněn stupněm vynikající. Kolektiv etymologického oddělení (Helena Karlíková – odpovědná řešitelka, Vít Boček, Ilona Janyšková, Bohumil Vykypěl) shrnul výsledky svého bádání především v monografii nesoucí název projektu. V jeho rámci vyšly i další dvě publikace (jedna z nich s bohatou mezinárodní účastí) a řada dílčích studií. Ve výzkumech bude kolektiv pokračovat i nadále.


Nová hesla v Akademickém slovníku současné češtiny

29. 6. 2022

Na konci června byla publikována další hesla z Akademického slovníku současné češtiny. K výrazům s náslovím a- (2017), b- (2019), c- a č- (2020) přibylo nyní přes čtyři a půl tisíce výrazů s náslovím d- a e-.


Dotazníkový výzkum zdvořilosti v korespondenci

29. 6. 2022

Kolegyně Hana Mžourková a Klára Dvořáková z oddělení jazykové kultury vás prosí o vyplnění dotazníku, které by vám nemělo zabrat více než 10 minut. Účelem dotazníkového šetření je zjistit, jak mluvčí češtiny obvykle začínají své e-maily a jaké mají názory na různé formy pozdravů a oslovení. Za vyplnění dotazníku i jeho další šíření vám předem děkujeme.