Syntax mluvené češtiny

Jana Hoffmannová – Jiří Homoláč – Kamila Mrázková (eds.)

Academia, Praha 2019

 

Autorský tým monografie vycházel z přesvědčení, že lze popsat určité obecné charakteristiky běžně mluvené češtiny, které nepředstavují žádné „nepravidelnosti“ či „odchylky“ na pozadí textů psaných. Při zkoumání syntaktické a textové výstavby mluvených projevů se zaměřil mj. na vztah výpovědních jednotek (s jejich neostrými hranicemi) k dialogickým replikám, na některé prozodické prostředky nebo na rozsáhlou kategorii „diskurzních markerů“. Data pro výzkum byla čerpána hlavně z korpusů mluvené češtiny, ale i dalších zdrojů.

22. 6. 2019