Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost

Hlavní redaktoři: Josef Filipec – František Daneš – Jaroslav Machač – Vladimír Mejstřík
2., opravené a doplněné vydání, Academia, Praha 1994
3., opravené vydání 2003; další, obsahově nezměněná vydání 2005, 2009, 2010, 2012


Normativní Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost podává komplexní lexikografický popis téměř 50 000 slov současné češtiny, přihlíží i k polistopadovému vývoji jazyka a společnosti (1. vydání slovníku bylo publikováno v roce 1978).

Uživatel zde najde poučení o pravopise a výslovnosti slov, o jejich skloňování a časování, u přejatých slov i o jejich původu. Slova jsou charakterizována po stylové stránce i co do frekvence a časového zařazení, podrobně jsou podány výklady slovních významů včetně terminologických a frazeologických, vše je dokumentováno typickými slovními spojeními. K slovníku jsou připojeny přílohy podávající přehled o tvoření slov v češtině, soupis rodných jmen a příjmení a nejčastěji užívaných jmen zeměpisných, jakož i běžných zkratek a značek.

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost byl vydán také v elektronické podobě na CD-ROMu v nakladatelství LEDA, s. r. o. (1997, 2004, 2005).

Slovník spisovné češtiny vydaný na CD-ROMu byl v roce 2005 oceněn 2. místem v kategorii Cena poroty za elektronický slovník v soutěži Slovník roku, pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů.

20. 2. 2011