Slovesa pro praxi. Valenční slovník nejčastějších českých sloves

Naďa Svozilová – Hana Prouzová – Anna Jirsová
Academia, Praha 1997

Slovníkové zpracování nejfrekventovanějších českých sloves netradičním způsobem: z hlediska jejich valence, tj. schopnosti vázat na sebe jiné výrazy a mj. tak zakládat větné struktury. Především tuto větotvornou (kreativní) úlohu českých sloves slovník sleduje – pro každý ze slovesných významů uvádí větný vzorec a valenční analýzu (relevantní údaje slovnědruhové, tvaroslovné, sémantické i syntaktické) a poskytuje hojné citace autentických užití.

 

První valenční slovník českých sloves je adresován nejen lingvistům-specialistům, ale všem, pro něž je čeština součástí profese – pedagogům, překladatelům, redaktorům, ale i studentům a širšímu okruhu zájemců o hlubší vhled do problémů naší mateřštiny.

 

Slovník Slovesa pro praxi byl v roce 1998 oceněn čestným uznáním v rámci soutěže Slovník roku, pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů.

 

Na publikaci volně navazuje Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení.

20. 2. 2011