Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1

Kolektiv autorů pod vedením O. Martincové
Academia, Praha 1998

 

Slovník Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 zachycuje novou slovní zásobu češtiny v časovém rozmezí let 1985–1995. Drobné přesahy mimo tento časový rámec vyplývají z povahy vzniku, šíření a užívání nových lexikálních prostředků.

 

Slovník obsahuje na 4 600 hesel z oblasti publicistické, politické, odborné, administrativní, z běžné i profesní mluvy aj. Při zpracování slovníku se vycházelo z nového materiálu, shromážděného v lexikografickém oddělení ÚJČ (zhruba 70 000 záznamů). Slovník patří ke slovníkům speciálním a nenormativním. Podává popis nových slov po stránce lexikálně-sémantické, tvaroslovné, pravopisné, ortoepické i z hlediska kontextového využití. Formou poznámky se upozorňuje na funkčně stylovou a komunikační platnost nových výrazů a na jejich další  podstatné vlastnosti. Vlastní slovníková část je uvedena výkladem o charakteru nových lexikálních jednotek z hlediska kultivovaného vyjadřování, o vývojových tendencích v dnešní slovní zásobě spisovné češtiny.

Slovník ocení každý, kdo pracuje s mluveným a psaným slovem – učitelé, novináři, překladatelé, redaktoři. Jeho vydáním se česká lexikografie přibližuje k moderní lexikografii vyspělých zemí, kde se publikování slovníků nových slov stalo již dávno samozřejmostí.

Pokračování tohoto slovníku, Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (Academia, Praha 1998), se soustředí na slovní zásobu let 1996–2002.

  

20. 2. 2011