Akademický slovník cizích slov

Kolektiv autorů pod vedením Věry Petráčkové a Jiřího Krause
Academia, Praha 1995

Akademický slovník cizích slov je v české odborné literatuře dosud nejrozsáhlejším lexikografickým zpracováním kolem sta tisíc významů dnes užívaných slov, citátových spojení a běžných zkratek a značek cizího původu. Živě reaguje na zásadní společenské přeměny, které se odrážejí v rychle se rozvíjející domácí slovní zásobě, zvláště na ty, které se vztahují ke konkrétním vědním disciplínám, oborům, řemeslům i neprofesnímu styku. Jednotlivá hesla uživatele poučují o přejatých slovech ve spisovné češtině komplexně, to je po stránce významové, pravopisné, výslovnostní i stylistické.

 

Zvláštní pozornost je věnována rovněž původu slov. V porovnání s dosud vyšlými slovníky podobného zaměření zachycuje předkládaný Akademický slovník dynamiku ve vývoji a při obohacování české slovní zásoby, posuny v stylistickém hodnocení přejatých slov, jejich významové změny.

 

Dílo je výsledkem práce zkušeného kolektivu lexikografů Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, v. v. i., a opírá se o mnohamilionový archiv lexikálních dokladů. Jednota tlumočníků a překladatelů ocenila Akademický slovník cizích slov v roce 1996 hlavní cenou – Slovník roku.

 

V roce 1999 byl Akademický slovník cizích slov vydán jako Velký slovník cizích slov také v elektronické podobě na CD-ROMu v nakladatelství LEDA, s. r. o.


Nový akademický slovník cizích slov

 

 

20. 2. 2011