Neologizmy v dnešní češtině

Kolektiv autorů pod vedením Olgy Martincové
ÚJČ AV ČR, Praha 2005

Práce na slovnících Nová slova v češtině 1Nová slova v češtině 2 podnítila záměr, aby vedle slovníkového zpracování nového lexika vzniklo jeho monografické zpracování. Užitečnost takového přístupu ukázaly mimo jiné pořádané mezinárodní konference i účast v mezinárodních výzkumných projektech, jejichž výsledky přinášejí sborníky Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících (2000), Internacionalizmy v nové slovní zásobě (2003), Dynamika a inovace v češtině a bulharštině (2003) a  Procesy innowacyjne w językach słowiańskich (2003).
 
Sborník Neologizmy v dnešní češtině obsahuje 16 studií a statí sledujících nové lexikální prostředky z různých aspektů. Rozvržení tematiky do jednotlivých studií a statí vychází primárně ze způsobů vzniku a tvoření nového lexika, konkrétně ze strukturního charakteru neologizmů. V tomto rámci je věnována pozornost novým pojmenováním osob, abstrakt, novým pojmenováním adjektivním, slovesným, adverbiálním, tj. neologizmům, jejichž příznak novosti se zakládá na pojmenování nového obsahu novou formou. Samostatně se probírají nové lexikální prostředky, jejichž příznak novosti tkví v novém obsahu (významu) existujícího výrazu, tj. neosémantizmy. Speciální studie sledují dynamiku v oblasti prefixace a kompozice u substantiv. Reflektuje se rovněž dnešní intenzivní přejímání lexika zejména z angličtiny. Stranou pozornosti autorů nezůstávají ani neofrazémy, zkratky a některé další drobné sémantické skupiny. Pokládáme za potřebné zdůraznit, že ve všech pracích – i když různou měrou – se při popisu a charakteristice neologizmů uplatňuje aspekt komunikační, tj. zřetel k tomu, v jakém typu komunikace, v které komunikační oblasti se nové lexikální prostředky vyskytly či vyskytují, užívají nebo využívají.

Autoři si zde nekladou za cíl nově řešit obecné otázky (vymezení pojmu/termínu neologizmus; stanovení souboru konkrétních jednotek, které lze pod pojem neologizmus zahrnout; kritéria, na jejichž základě lze konkrétní jazykové prostředky jako neologizmy určovat; typologii neologizmů), otázky metodologické apod. Tato a další problematika byla propracovávána při tvorbě obou slovníků Nová slova v češtině. Výsledkem záměru autorského kolektivu je soubor studií a statí, které zde odborné i širší veřejnosti předkládáme. Chceme tím nejen navázat na dosavadní studium neologizmů v české lingvistice, ale také představit nové lexikum z jiného pohledu, než umožňuje jeho slovníkové zpracování.

 

z Úvodu Olgy Martincové

Obsah:
 
Olga Martincová
Úvodem .......................................................................................................................... 7
Olga Martincová
Preface (přeložila Kateřina Millerová) ....................................................................... 12
Nová pojmenování osob .............................................................................................. 19
Nová pojmenování ženských osob ............................................................................. 40
Nová abstraktní pojmenování ...................................................................................... 54
Nové názvy akcí a poplatků ......................................................................................... 69
Prefixace u nových substantiv ..................................................................................... 76
Ladislav Janovec,
Albena
Rangelova
u substantivních kompozit ............................................................................................ 85
Nová adjektivní pojmenování ....................................................................................... 99
Olga Martincová
Nová slovesná pojmenování ...................................................................................... 119
Olga Martincová
Nová příslovečná pojmenování ................................................................................. 134
Ladislav Janovec
Nevětné frazémy v nové slovní zásobě .................................................................... 147
Albena Rangelova
Neosémantizmy a neosémantizační procesy ......................................................... 159

Jitka Mravinacová

Neosémantizmy vzniklé pod vlivem cizího jazyka ................................................... 180
Jitka Mravinacová
Přejímání cizích lexémů ............................................................................................. 187
Olga Martincová
Nová víceslovná pojmenování ................................................................................... 212
Komponenty e-, i-, m- v nové slovní zásobě ............................................................ 232
Nové iniciálové zkratky .............................................................................................. 242

 

20. 2. 2011