Kapitoly o slovesném vidu nejen v češtině

Luboš Veselý (ed.)

Akropolis, Praha 2020

 

Kolektivní monografie sestává ze čtyř kapitol. První, Český vid v kostce, předestírá stručný souhrnný pohled na český slovesný vid, snaží se ho představit v jeho komplexnosti a ve všech souvislostech, pojednat o všem, co pod vid spadá, a uvést ho do vztahu se všemi jevy v češtině, u nichž je to možné. Pojednány jsou např. tyto vztahy: obecná lexikální sémantika slovesa – povaha (ne)dokonavosti; lexikální význam slovesa – vidová (ne)párovost; vid – negace; vid – čas. Druhá kapitola, Vidová nepárovost sloves na do- implikujících předcházející stejný/podobný děj (a otázky související), analyzuje tři aktionsartové skupiny, jejichž společným rysem je, že implikují předchozí děj, který je podobný/stejný jako děj přímo vyjadřovaný: slovesa s významem ‚ dokončení děje s dosažením výsledkuʻ (dostavět dům); slovesa s významem ‚dodatečný dějʻ (dosolit polévku) a slovesa s významem ‚prosté ukončení děje bez dosažení výsledkuʻ (dítě doplakalo). Třetí kapitola, Vidová nepárovost v češtině ve srovnání s ruštinou, vychází z teze o relativní obligátnosti výběru vidové formy v ruštině a naopak relativní volnosti tohoto výběru v češtině. V této souvislosti je ověřována hypotéza o možné korespondenci této skutečnosti s celkovou povahou vidového systému obou jazyků – s větší kompletností inventáře vidových dvojic v ruštině a s jeho menší kompletností v češtině. Čtvrtá kapitola, Metody výzkumu vidu a způsobu slovesného děje, souborně představuje a kriticky analyzuje metody používané při výzkumu aspektuálnosti. Pojednány jsou tři obecné metodologické okruhy – metody introspektivní, korpusové a behaviorální; v rámci behaviorálních pak metody využívající reakční časy, sledování očních pohybů a elicitaci jazykové produkce.

11. 2. 2021