Poslání časopisu

Časopis KORPUS – GRAMATIKA – AXIOLOGIE je profilován jako vědecké lingvistické periodikum, které není ani úzce speciální jako např. Acta onomastica, ani polytematické jako např. Naše řeč a Slovo a slovesnost.


Vznik tohoto časopisu byl motivován novou orientací části lingvistické obce na empirické a do značné míry objektivizované metody vědeckého výzkumu jazyka prostřednictvím rozsáhlé a žánrově pestré materiálové báze, již poskytují velké elektronické korpusy textů. Na rozdíl od tradičních českých lingvistických časopisů je náš časopis orientován výhradně na dvě oblasti výzkumu a teorie jazyka:

  • korpusový výzkum češtiny i jiných jazyků;
  • hodnocení jazykových prostředků a textů.

Pokud jde o práci s jazykovými korpusy a o publikování výsledků této práce, je náš časopis zaměřen nikoli především na oblast slovníku a na výsledky lexikologicko-lexikografické práce s korpusy či na metody a techniku tvorby korpusů, nýbrž je zaměřen zejména na oblast gramatiky v nejširším možném jejím pojetí (morfologie v užším smyslu, slovotvorba, jevy gramatickosémantické, syntax věty, souvětí a textu, slovosled, jevy textové koheze a koherence) a na výsledky analýzy gramatických jevů získaných prací s rozsáhlými elektronickými korpusy textů. Redakce přitom bude preferovat studie přinášející nové, vědecky zpracované empirické poznatky o gramatikách přirozených jazyků před těmi výsledky práce s korpusy, které víceméně jen potvrzují známá fakta nebo empiricky zaštiťují existující teorie.

 

Pokud jde o aspekty axiologické, žádány budou příspěvky zabývající se těmito okruhy jevů:

  • obecné i speciální aspekty stylových úrovní jazyka jako projevů různých kulturních úrovní a funkcí sociální interakce;
  • správnost a nesprávnost v jazykové komunikaci;
  • funkčnost a nefunkčnost v jazykové komunikaci;
  • gramatičnost a negramatičnost slovního tvaru nebo syntaktické struktury;
  • jazyk a styl literatury;
  • typologie chyb v textech nerodilých mluvčích.

K redakčnímu řízení budou přijímány příspěvky týkající se kteréhokoli jazyka, pokud budou zaměřeny k některému z výše definovaných témat.

Viz také Slovo editora In: Korpus – gramatika – axiologie 1/2010