Informace pro autory

Recenzní řízení
 

Anonymizovaný text článku (původní vědecké stati nebo přehledové studie) je předán dvěma recenzentům z téže vědní oblasti, avšak z pracoviště odlišného od pracoviště autora. Recenzent může doporučit zveřejnění článku, úpravu článku, nebo navrhnout jeho odmítnutí. Pokud dojde k rozporu v hodnocení dvou recenzentů, je zadáno vypracování třetího posudku za podmínek uvedených výše.
 

Recenzní posudky jsou předány autorovi, přičemž je dodržen princip dvojí anonymity – recenzenti neznají autora a autor nezná recenzenty. Pokud recenzent doporučí úpravu článku a autor připomínky akceptuje, je recenzentovi předán upravený text k novému posouzení.
 

O konečném obsahu konkrétního čísla časopisu rozhoduje na základě recenzního řízení redakční rada.

 

Redakční zásady ke stažení

Pokyny pro autory ke stažení