Acta onomastica

 

Vydává: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 

Časopis Acta onomastica je jediné české recenzované vědecké periodikum zabývající se problematikou vlastních jmen. Byl založen v roce 1960 jako Zpravodaj Místopisné komise ČSAV (později vycházel pod názvem Onomastický zpravodaj). Má rozsáhlou síť domácích i zahraničních přispěvatelů, otiskuje příspěvky především v češtině, slovenštině, polštině, ruštině, němčině a angličtině. Původní stati, recenze a zprávy v něm publikované se týkají všech oblastí výzkumu vlastních jmen, jejich aspektů jazykových i mimojazykových. Vzhledem k interdisciplinárnímu zaměření časopisu v něm publikují nejen lingvisté, ale i vědci z jiných oborů.

 

 

Vychází dvakrát ročně.

ISSN 1211-4413

Vedoucí redaktor: Pavel Štěpán
 
Výkonné redaktorky:  Žaneta Dvořáková, Soňa Wojnarová

 

Mezinárodní redakční rada: Maria Giovanna Arcamone, Laimute Balode, Jelena Ľvovna Berezovič, Pierre-Henri Billy, Ana María Cano González, Ian Clark, Richard Coates, Vibeke Dalberg, Isolde Hausner, Botolv Helleland, Adrian Koopman, Jaromír Krško, André Lapierre, Ljubov Ostaš, Sirkka Paikkala, Adam Siwiec, Grant Smith, Svante Strandberg, Willy Van Langendonck,Walter Wenzel

 

Časopis Acta onomastica je indexován v těchto databázích:

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO A ARCHIV

 

Elektronická verze časopisu Acta onomastica je dostupná na internetových adresách:

 • http://www.ceeol.com (Central and Eastern European Online Library)

http://dlib.lib.cas.cz (Digitální knihovna Akademie věd České republiky / Digital Library of the ASCR)
 

Nejnovější číslo:

Acta onomastika LXIII, 2/2022

 

Archiv:

Acta onomastica LXIII, 1/2022

Acta onomastica LXII, 2/2021

Acta onomastica LXII, 1/2021

Acta onomastica LXI, 2/2020

Acta onomastica LXI, 1/2020

Acta onomastica LX, 2/2019

Acta onomastica LX, 1/2019

Acta onomastica LIX, 2018

Acta onomastica LVIII, 2017

Acta onomastica LVII, 2016

Acta onomastica LVI, 2016

Acta onomastica LV, 2016

 

 

INFORMACE O PŘEDPLATNÉM

 

Předplatné v ČR a SR zajišťuje jménem vydavatele firma SEND Předplatné, spol. s r. o., Ve Žlíbku 1800/77, Hala A3, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, tel. (+420) 225 985 225, (+420) 777 333 370, e-mail <send@send.cz>.
Cena ročního předplatného pro české předplatitele je 185 Kč. Cena ročního předplatného pro slovenské předplatitele je 17 EUR.

 

All orders from institutions outside the Czech Republic and the Slovak Republic are processed exclusively by EBSCO Information Services GmbH, Volkmarstraße 18, 12099 Berlin, Germany, phone: +49 30 166 388400, e-mail: <mbuikema@ebsco.com>.
The price of a yearly subscription is 30 EUR. Institutional orders processed by other subscription agencies are not in compliance with the agreement between the publisher and the above mentioned agency and are handled illegally.
 

 

POKYNY PRO ÚPRAVU RUKOPISŮ PRO ČASOPIS ACTA ONOMASTICA

 

Redakce Acta onomastica nepřijímá k publikaci texty, které byly již uveřejněny nebo k uveřejnění přijaty jinde.

 

Formální úprava

 • Redakce Acta onomastica se obrací na své přispěvatele s žádostí, aby odevzdávali své příspěvky v elektronické podobě v textovém editoru MS Word (doc, docx).
 • Obrázky a grafy je třeba zároveň přiložit jako zvláštní soubory ve vhodném formátu (např. jpg) a ideálně v odstínech šedé, nikoli barevné.
 • Celý příspěvek se píše fontem Times New Roman o velikosti 13 s řádkováním „ násobky 1,1“.
 • Mezi nadpisem příspěvku a textem se vynechá jeden volný řádek (o velikosti 13). Řádky se nevynechávají mezi jednotlivými odstavci a mezi nadpisy a textem uvnitř příspěvku.
 • Nadpisy uvnitř příspěvku se píší tučně.
 • První řádek v odstavci se neodsazuje.
 • Poznámky pod čarou se píší písmem o velikosti 12 s jednoduchým řádkováním a do textu se vkládají prostřednictvím funkce „Reference/Vložit pozn. pod čarou“. Poznámky se vkládají za interpunkční znaménko.
 • Nadpis příspěvku obsahuje:

a) jméno a příjmení autora a v závorce za ním místo bydliště nebo působiště,

b) název příspěvku psaný verzálkami o velikosti 16, např.:

 
Jaroslav P a v l í č e k (Cheb)
STARÁ JMÉNA DOMŮ V CHEBU
 
 • Pro zvýraznění se v textu užívá tučné písmo. Podtržené písmo se zpravidla neužívá.
 • Součástí stati musí být krátké české a anglické résumé (to včetně názvu článku přeloženého do angličtiny).
 • Příspěvek je třeba doplnit o seznam klíčových slov v angličtině a češtině.
 • Na konci příspěvku by měla být uvedena kontaktní adresa autora/-ů a e-mail.

 

Adresa redakce: Acta onomastica, oddělení onomastiky ÚJČ AV ČR, v. v. i., Valentinská 1, 116 46 Praha 1, e-mail: z.dvorakova@ujc.cas.cz, stepan@ujc.cas.cz

 

Citování literatury a pramenů
 • Uvnitř textu se odkazuje na použitou literaturu příjmením autora, rokem vydání a stránkovým údajem v závorkách, např. (Pavlíček, 1966, s. 33). U odkazů na více bibliografických položek takto: (Svoboda, 1964, s. 250–255; Pavlíček, 1966, s. 4).
 • Na závěr příspěvku se uvádí seznam literatury, která je citována nebo na kterou se odkazuje. Seznam se nečísluje a řadí se abecedně podle příjmení autora. Pokud je uvedeno více položek téhož autora, řadí se chronologicky. Bibliografické údaje je třeba upravit podle následujících zásad:

 

a) články v časopisech:
PAVLÍČEK, J. (1966): Stará jména domů v Chebu. Naše řeč, 49, s. 23–41.

b) články ve sbornících:
PAVLÍČEK, J. (1966): Stará jména domů v Chebu. In: I. Honl – F. Roubík – J. Svoboda (eds.), Onomastické práce 1. Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. dr. Vladimíra Šmilauera, DrSc. Praha: Místopisná komise ČSAV, s. 23–41.

 

c) samostatné publikace:
PAVLÍČEK, J. (1966): Stará jména domů v Chebu. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

HOSÁK, L. ‒ ŠRÁMEK, R. (1970): Místní jména na Moravě a ve Slezsku I, A‒L. Praha: Academia, s. 255.

 

d) internetové prameny:
PAVLÍČEK, J. (1966): Stará jména domů v Chebu. Diplomová práce [online]. Praha: FF UK. <https://is.cuni.cz/diplomove-prace/Pavlicek.pdf> cit. 2017-09-26.

Vokabulář webový [on-line] <http://vokabular.ujc.cas.cz> cit. 2017-09-26.

 

 • Bibliografické záznamy se uvádějí v jazyce originálu:

СУДАРЬ, Г. С. (2007): Испанская топонимия. Москва: РосНОУ.

 

 • Při citaci archivních materiálů se uvádí nejprve název a místo archivu, název fondu, číslo kartonu, inventární jednotka / signatura, poté případně bližší určení pramene:

Národní archiv v Praze, fond Ministerstva vnitra – Nová registratura, karton 2053.

 

 

ZÁSADY REDAKČNÍ PRÁCE

 

Obsah čísla časopisu Acta onomastica sestavuje redakce a projednává jej redakční rada.


Časopis obsahuje následující rubriky: Stati, Z diplomových a seminárních prací, Diskuse, Recenze, KronikaZprávy. Doporučené jazyky příspěvků jsou: čeština, slovenština, polština, ruština, němčina, angličtina.


Recenzní řízení je oboustranně anonymní; posuzovatel neví, kdo je autorem posuzovaného textu, a autor příspěvku neví, kdo je autorem posudku.


Příspěvky v rubrikách Stati, Z diplomových a seminárních pracíDiskuse posuzují minimálně dva recenzenti. Posuzovatelé vyznačí ve standardizovaném formuláři, zda příspěvek doporučují k otištění, navrhují k přepracování, nebo nedoporučují k otištění. V případě, že posuzovatel text navrhne k přepracování, vyznačí, zda doporučuje zahájení nového kola recenzního řízení. Redakce s ohledem na závěry posudků autorovi oznámí, zda příspěvek přijímá, zamítá, nebo vyžaduje jeho přepracování, a poskytne autorovi všechny shromážděné posudky. V případě, že je autor požádán o přepracování textu, je třeba, aby redakci spolu s přepracovaným textem poslal také informaci o tom, jaké změny v textu udělal, případně ke kterým připomínkám nepřihlédl a proč. Redakce může v případě potřeby přepracovanou verzi příspěvku poslat ještě do druhého kola recenzního řízení s jedním nebo více posuzovateli.


Příspěvky v rubrikách Recenze, KronikaZprávy posuzuje zpravidla jeden posuzovatel. Přepracovanou verzi rukopisu již posuzuje výhradně redakce.


Redakce vybírá posuzovatele s ohledem na jejich odborné zaměření. Posuzovatel nesmí být ze stejného pracoviště (katedry, ústavu) jako autor příspěvku ani s ním být v úzkém pracovním kontaktu (např. spolupracovník na grantovém projektu). Posuzovatelé jednoho textu nesmějí být ze stejného pracoviště (katedry, ústavu).


Autoři příspěvků jsou informováni o výsledku recenzního řízení zpravidla do tří měsíců od zaslání rukopisu. V případě druhého kola recenzního řízení pak platí totéž. Redakce se snaží, aby recenzní řízení proběhlo co nejrychleji, nenese však odpovědnost za průtahy způsobené posuzovateli.


Do recenzního řízení nejsou postoupeny rukopisy, které se zcela zjevně míjejí se zaměřením časopisu, zcela zjevně neodpovídají standardům vědecké práce nebo jsou zcela zjevně na velmi špatné jazykové úrovni. Redakce dále nepřijímá k publikaci texty, které byly již uveřejněny nebo přijaty k uveřejnění jinde (týká se to i jinojazyčných verzí textů).


Texty jsou redigovány zásadně ve spolupráci s autorem. Autor obdrží první korekturu vysázeného textu; po provedení autorské korektury provádí druhou korekturu již pouze redakce a hotový text předává do tisku.

 

 

7. 5. 2013