Etymologické symposion Brno 2014

Etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, v. v. i., bude pořádat mezinárodní vědeckou konferenci Etymologické symposion Brno 2014; Etymologický výzkum staroslověnštiny z perspektivy slovanské, indoevropské i obecně lingvistické.  Konference se uskuteční ve dnech 9.-11. 9. 2014 v Brně.

Přednášky mají pojednávat o teoretických i praktických aspektech diachronních lingvistických bádání ilustrovaných na materiálu staroslověnštiny v kontextu slovanském, indoevropském i obecně lingvistickém. Konkrétní zaměření na staroslověnštinu vyplývá ze zadání projektu Grantové agentury České republiky Etymologický slovník jazyka staroslověnského: završení generačního projektu, v jehož rámci se toto sympozium uskuteční.

 

Více informací zde.

For the English version see here.

 

Konečný program zde.

6. 1. 2014