Elektronický slovník staré češtiny

 

 

vedoucí úkolu: Mgr. Štěpán Šimek, Ph.D.

 

 


Projekt Elektronický slovník staré češtiny byl zahájen v roce 2005 a je zpracováván v oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR. V letech 2005–2019 vznikal pod vedením PhDr. Miloslavy Vajdlové. Zachycuje slovní zásobu češtiny od počátků jejího písemného doložení do konce 15. století. Vychází z materiálu, který je shromážděn v lexikálních archivech oddělení vývoje jazyka ÚJČ. Soustřeďuje se na vědecký popis staročeské apelativní slovní zásoby; vlastní jména jsou pouze registrována (a vyložena jsou jen vybraná jména kulturní).
Pod společným názvem Elektronický slovník staré češtiny jsou prezentovány výsledky tří odlišných lexikografických přístupů ke zkoumání staročeského lexika. Elektronický slovník staré češtiny byl původně koncipován jako nedokladový slovník bez jednotící redakce (v abecedním rozmezí při- až Ž, A–M).
Při zveřejnění staročeských lexikálních jednotek s náslovím při- až Ž Elektronický slovník staré češtiny abecedně navázal na Slovník staročeský Jana Gebauera (A – netbanlivost, Praha 1903–1916; 2. vydání Praha 1970) a na kolektivní akademický Staročeský slovník (na – při, sešity 1–26, Praha 1968–2008) a zpracovával pouze ty výrazy, jež neobsahuje diferenčně pojatý Malý staročeský slovník (Jaromír Bělič – Adolf Kamiš – Karel Kučera, Praha 1979). Staročeská slova již zachycená v Malém staročeském slovníku Elektronický slovník staré češtiny neuváděl a přímo odkazoval na elektronickou verzi Malého staročeského slovníku. Účelem této diferenčně zpracované části Elektronického slovníku staré češtiny bylo poskytnout uživateli v co nejkratší době základní informace o staročeské slovní zásobě dosud neuvedené v žádné diachronní slovníkové příručce.
V abecedním rozmezí A−M se Elektronický slovník staré češtiny zaměřil na vědecký popis veškeré dnes známé slovní zásoby staré češtiny, tj. byly zpracovány i lexémy již obsažené ve Slovníku staročeském a v Malém staročeském slovníku. Cílem této druhé fáze prací bylo komplexní zpracování a zpřístupnění veškeré dochované staročeské slovní zásoby v rozmezí písmen A–M.
Od roku 2017 je pozornost věnována opět slovní zásobě v abecedním úseku při- až Ž a cílem Elektronického slovníku staré češtiny je podat vědecký popis veškerých dnes známých staročeských slov formou dokladového slovníku s jednotící sémantickou a grafematickou redakcí.
Plná heslová stať se vždy skládá z heslového záhlaví, obsahujícího základní podobu heslového slova a jeho tvaroslovnou charakteristiku, z popisu významu a fakultativně ze závěrečné poznámky. V abecedním rozmezí A–M je obligatorní rovněž údaj o slovotvorné motivaci. V rozmezí abecedy při- až Ž bude navíc význam každé lexie postupně dokumentován zpravidla dvěma doklady. Heslové slovo je uváděno v hláskové podobě předpokládané k roku 1300.
Zpracovaná hesla Elektronického slovníku staré češtiny jsou postupně zveřejňována v rámci Vokabuláře webového, webového hnízda pramenů k poznání historické češtiny na adrese http://vokabular.ujc.cas.cz. Ve slovníku je možno vyhledávat i listovat.